ترم‌ بندی رشته علوم حدیث - گرایش نهج البلاغه (ورودی مهر 1400 به بعد) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301030519 روش فهم حدیث تخصصی  2 32 - ... حدیث 1 کتاب: روش فهم حدیث نویسنده: عبدالهادی مسعودی, انتشارات: دانشکده علوم حدیث ـ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)
2 1301030529 زندگانی تحلیلی امام علی (ع) و پیشینه صدور نهج‌البلاغه تخصصی  2 32 - ... نهج البلاغه 2 کتاب: زندگانی تحلیلی امام علی (ع) و پیشینۀ صدور نهج البلاغه نویسنده: محمد مهدی جعفری, انتشارات: دارالحدیث
3 1301030530 کتابشناخت نهج البلاغه تخصصی  2 32 - ... نهج البلاغه 2  
4 1301030531 قرائت متن و واژه شناسی نهج البلاغه تخصصی  2 32 - ... نهج البلاغه 1 کتاب: درسنامۀ واژه‌شناسی نهج البلاغه نویسنده: مهدی مردانی (گلستانی), انتشارات: دار الحدیث
5 1301031024 علوم بلاغی در نهج البلاغه جبرانی 2 32 - ... نهج البلاغه 2 کتاب: فنون معانی, بیان و بدیع در نهج البلاغه نویسنده: سید محمد حسینی نیا (منصوری), انتشارات: دارالحدیث
6 1301031025 تاریخ حدیث جبرانی 2 32 - ... حدیث 2 کتاب: تاریخ حدیث نویسنده: سید محمد کاظم طباطبایی, انتشارات: دارالحدیث
جمع 12 واحد 192 - .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301030520 مطالعات بنیادین حدیث پژوهی تخصصی  2 32 - ... حدیث 2 کتاب: مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین نویسنده: سید محمد کاظم طباطبایی, انتشارات: دارالحدیث
2 1301030521 اعتبار سنجی حدیث تخصصی  2 32 - ... حدیث 1 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته) 
3 1301030522 مباحث اعتقادی در نهج‌البلاغه (مبدأ و معاد) تخصصی  2 32 - ... نهج البلاغه 2 بسته آموزشی
4 1301030513 اخلاق و تربیت در نهج‌البلاغه تخصصی  2 32 - ... نهج البلاغه 2 کتاب: ماه مهر پرور (تربیت در نهج البلاغه) نویسنده: مصطفی دلشاد تهرانی, انتشارات: دریا
5 1301031026 کتابشناخت حدیث جبرانی 2 32 - ... حدیث 2 کتاب: کتابشناخت حدیث (بازشناسی مهم‌ترین کتابهای حدیثی شیعه و اهل سنت) نویسنده: مهدی غلامعلی و هادی حجت, انتشارات: دارالحدیث
6 1301031027 روش های روزآمد پژوهش در علوم اسلامی جبرانی 2 32 - ... زبان و دروس عمومی 1  
جمع 12 واحد 192 - .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301030524 آسیب شناسی و نقد حدیث تخصصی  2 32 - ... حدیث 2 کتاب: آسیب شناسی حدیث نویسنده: عبدالهادی مسعودی, انتشارات: سمت
2 1301030525 سیاست، حکومت و مدیریت در نهج البلاغه تخصصی  2 32 - ... نهج البلاغه 2 کتاب: حکومت و مدیریت در نهج البلاغه نویسنده: مصطفی دلشاد تهرانی, انتشارات: دار الحدیث
3 1301030526 استناد و شبهه پژوهی نهج البلاغه تخصصی  2 32 - ... نهج البلاغه 1 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته) 
4 1301030527 معنویت در نهج البلاغه تخصصی  2 32 - ... نهج البلاغه 2  
5 1301030528 مباحث اعتقادی در نهج‌البلاغه (نبوت‌ و امامت) تخصصی  2 32 - ... نهج البلاغه 2 بسته آموزشی 
6 1301030523 رابطه نهج البلاغه با قرآن تخصصی  2 32 - ... نهج البلاغه 1 کتاب: ارتباط نهج البلاغه با قرآن نویسنده: مجید معارف و حامد شریعتی نیاسر, انتشارات: نشر مشترک بنیاد نهج البلاغه و سازمان سمت
جمع 12 واحد 192 - .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301030515 پایان نامه (مختص شیوه آموزشی - پژوهی) تخصصی 4 64 - ... -- --  
2 1301030532  متون حدیثی موضوع محور / منبع محور تخصصی 2 32 - اتمام واحدها نهج البلاغه 1 بسته آموزشی
3 1301030533 مقالات حدیثی تخصصی 2 32 - اتمام واحدها نهج البلاغه 1  
جمع 4 واحد 64   .... .... ....