ترم‌ بندی رشته علوم حدیث گرایش تفسیر اثری (ورودی مهر 1400 به بعد) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301010519 روش فهم حدیث تخصصی  2 32 - ... حدیث 1 کتاب: روش فهم حدیث نویسنده: عبدالهادی مسعودی, انتشارات: دانشکده علوم حدیث ـ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)
2 1301010520 مبانی و روش تفسیر روایی تخصصی  2 32 - ... قرآن 2 کتاب: تفسیر روایی جامع (جلد اول: مبانی، منابع و روش) نویسنده: عبدالهادی مسعودی, انتشارات: دارالحدیث
3 1301010525 مفردات قرآن و حدیث تخصصی  2 32 - ... قرآن 1 متن آموزشی درس گفتار (موقت)
4 1301010521 تفسیر موضوعی تخصصی  2 32 - ... قرآن 2 کتاب: تفسیر موضوعی (1) نویسنده: کاظم قاضی زاده, انتشارات: دارالحدیث
5 1301011020 دانش حدیث جبرانی 2 32 - ... حدیث 1 کتاب: دانش حدیث نویسنده: جمعی از اساتید دانشکده علوم حدیث, انتشارات: جمال
6 1301011022 اصول و مقدمات تفسیر جبرانی 2 32 - ... قرآن 2 کتاب: روش تفسیر قرآن نویسنده: محمود رجبی, انتشارات: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
7 1301011023 مأخذشناسی تفاسیر جبرانی 2 32 - ... قرآن 2 بسته آموزشی
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301010522 مطالعات بنیادین حدیث پژوهی تخصصی  2 32 - ... حدیث 2 کتاب: مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین نویسنده: سید محمد کاظم طباطبایی, انتشارات: دارالحدیث
2 1301010529 سندشناسی و رجال کاربردی تخصصی  2 32 - ...  حدیث 1 کتاب: سند شناسی؛ رجال کاربردی با شیوه بررسی اسناد نویسنده: مهدی غلامعلی, انتشارات: دارالحدیث
3 1301010508 قرآن در روايات اهل بيت(ع) تخصصی  2 32 - ... قرآن 2 کتاب: قرآن در روایات نویسنده: عبدالهادی مسعودی, انتشارات: دارالحدیث
4 1301010524 تفسیر موضوعی روایی  تخصصی  2 32 - ... قرآن 2  
5 1301011021 علوم قرآنی جبرانی 2 32 - ... قرآن 2 کتاب: علوم قرآنی (ویژۀ دانشگاهها و مراکز آموزش عالی) نویسنده: محمد کاظم شاکر, انتشارات: دانشگاه قم
6 1301011025 روش های تفسیری جبرانی 2 32 - ... قرآن 2 کتاب: روش‌ها و گرایش‌های تفسیری نویسنده: حسین علوی مهر, انتشارات: اسوه
7 1301011026 روش های روزآمد پژوهش در علوم اسلامی جبرانی 2 32 - ... زبان و دروس عمومی 1  
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301010526 آسیب شناسی و نقد حدیث تخصصی  2 32 - ... حدیث  2 کتاب: آسیب شناسی حدیث نویسنده: عبدالهادی مسعودی, انتشارات: سمت
2 1301010523 اعتبار سنجی حدیث تخصصی  2 32 - ... حدیث 1 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته) 
3 1301010530 مشکل الحدیث تخصصی  2 32 - ...  حدیث 2 کتاب: درآمدی بر فهم احادیث مشکل نویسنده: سید محمد کاظم طباطبایی, انتشارات: دارالحدیث
4 1301010531 تفسیر آیات مشکل قرآن کریم تخصصی  2 32 - ...  قرآن 2  
5 1301010527 تفسیر روایی تطبیقی تخصصی  2 32 - ...  قرآن 2  
6 1301010528 تفسیر روایی ترتیبی تخصصی  2 32 - ...  قرآن 2 کتاب: تفسیر اثری (۱) نویسنده: سید محسن میر باقری, انتشارات: دار الحدیث
جمع 12 واحد 192 - .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301010515 پایان نامه (مختص شیوه آموزشی - پژوهی) تخصصی 4 - - ... -- --  
2 1301010532 متون تفسیری و علوم قرآنی (مختص شیوه آموزش محور) تخصصی 2 32 - اتمام واحدها قرآن 1 بسته آموزشی
3 1301010533 متون حدیثی (مختص شیوه آموزش محور) تخصصی 2 32 - اتمام واحدها حدیث 1 بسته آموزشی
جمع 4 واحد 64   .... .... ....  

 ترم‌بندی در نامه شماره 1401/د/735 ابلاغ شده است.