ترم‌بندی رشته علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی (ورودی مهر 1400 به بعد) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1302151003 اصول و مقدمات تفسیر قرآن کریم  جبرانی 2 32 - .... قرآن 2 کتاب: روش تفسیر قرآن نویسنده: محمود رجبی, انتشارات: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2 1302151010 روش های تفسیری جبرانی 2 32 - .... قرآن 2 کتاب: روش‌ها و گرایش‌های تفسیری نویسنده: حسین علوی مهر, انتشارات: اسوه
3 1302151009 مفردات قرآن جبرانی 2 32 - .... قرآن 1 متن آموزشی درس گفتار (موقت)
4 1302150518 تفسیر اجتماعی، مبانی، روش ها و گونه ها تخصصی 2 32 - .... قرآن 2  
5 1302150519 مأخذشناسی تفاسیر اجتماعی تخصصی 2 32 - .... قرآن 2  
6 1302150529 تفسیر موضوعی تخصصی 2 32 - .... قرآن 2  
7 1302150528 نظریه‌های جامعه‌شناسی تخصصی 2 32 - .... زبان و دروس عمومی 2  
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1302151006 دانش حدیث جبرانی 2 32 - ... حدیث 1 کتاب: دانش حدیث نویسنده: جمعی از اساتید دانشکده علوم حدیث, انتشارات: جمال
2 1302151007 علوم قرآنی جبرانی 2 32 - ... قرآن 2 کتاب: علوم قرآنی (ویژۀ دانشگاهها و مراکز آموزش عالی) نویسنده: محمد کاظم شاکر, انتشارات: دانشگاه قم
3 1302150520 اخلاق اجتماعی در قرآن تخصصی 2 32 - ... قرآن 1  
4 1302150521 فضای فرهنگی اجتماعی نزول قرآن تخصصی 2 32 - ... قرآن 2  
5 1302150522 جامعه در قرآن تخصصی 2 32 - ... قرآن 2  
6 1302150523 روش تحقیق در علوم اجتماعی تخصصی 2 32 - ... زبان و دروس عمومی 1  
جمع 12 واحد 192 - .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1302150524 آسیب های اجتماعی و راهکارهای قرآنی مقابله با آن تخصصی 2 32 - ... قرآن 1  
2 1302150525 اندیشه سیاسی در قرآن تخصصی 2 32 - ... قرآن 2  
3 1302150526 سنت ها و هنجارهای اجتماعی در قرآن تخصصی 2 32 - ... قرآن 2  
4 1302150527 عملکردهای اجتماعی پیامبران در قرآن تخصصی 2 32 - ... قرآن 2  
5 1302150505 خانواده در قرآن تخصصی 2 32 - ... قرآن 2  
6 1302150530 امر به معروف و نهی از منکر تخصصی 2 32 - ... قرآن 2  
جمع 12 واحد 192 - .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1302150531 پایان‌نامه (مختص شیوه آموزشی ـ پژوهشی) تخصصی 4 64 - .... ... ...  
2 1302150532 متون تفسیری و علوم قرآنی (مختص شیوۀ آموزش‌محور) تخصصی 2 32 - اتمام واحدها قرآن 1 بسته آموزشی
3 1302150533 متون حدیثی (مختص شیوۀ آموزش‌محور) تخصصی 2 32 - اتمام واحدها حدیث 1 بسته آموزشی
جمع 4 واحد 64   .... .... ....