ترم‌بندی رشته علوم قرآن و حدیث (ورودی  بهمن91 به بعد) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1305000510 تاریخ حدیث تخصصی 2 32 - .... حدیث 2 کتاب: تاریخ حدیث نویسنده: سید محمد کاظم طباطبایی, انتشارات: دارالحدیث
2 1305000509 تاریخ قرآن تخصصی 2 32 - .... قرآن   متن آموزشی درس گفتار
3 1305000504 تفسیر قرآن (1) تخصصی 2 32 - .... قرآن   متن آموزشی درس گفتار (موقت) 
4 1305000501 علوم قرآنی (1) تخصصی 2 32 - .... قرآن 2 کتاب: سیر نگارشهای علوم قرآنی نویسنده: محمد علی مهدوی راد, انتشارات: هستی‌نما
5 1305000507 مفردات قرآن تخصصی 2 32 - .... قرآن 1 متن آموزشی درس گفتار (موقت) 
6 1305000703 جایگاه حدیث در علوم مختلف پیش‌نیاز 2 32 - .... حدیث   کتاب: جایگاه حدیث در علوم مختلف نویسنده: مهدی مهریزی, انتشارات: دار الحدیث
7 1305001009 روش تحقيق و پايان نامه نويسي جبرانی 2 32 - از ورودی 961 به بعد زبان و دروس عمومی 1 کتاب: بفرمایید پژوهش نویسنده: هادی صادقی ـ احمد شاکر نژاد, انتشارات: دارالحدیث + 2 جلسه متن آموزشی درس‌گفتار (ویراسته)
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1305000505 تفسیر قرآن (2) تخصصی 2 32 - .... قرآن   کتاب: روش شناسی تفسیر موضوعی قرآن نویسنده: کاظم قاضی زاده, انتشارات: دارالحدیث
2 1305000508 روشهای تفسیری تخصصی 2 32 - .... قرآن 2 کتاب: روش‌ها و گرایش‌های تفسیری نویسنده: حسین علوی مهر, انتشارات: اسوه
3 1305000502 علوم قرآنی (2) تخصصی 2 32 - .... قرآن 2 متن آموزشی درس گفتار (موقت) 
4 1305000503 علوم قرآنی (3) تخصصی 2 32 - .... قرآن   متن آموزشی درس گفتار (موقت) 
5 1305000701 علم رجال پیش‌نیاز 2 32 - .... حدیث 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
6 1305001010 دانش حدیث جبرانی 2 32 - از ورودی 961 به بعد حدیث 2 کتاب: دانش حدیث نویسنده: جمعی از اساتید دانشکده علوم حدیث, انتشارات: جمال
جمع 12 واحد 192 - .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1305000512 بررسی آراء و نظرات جدید در حوزه قرآن و حدیث تخصصی 2 32 - .... قرآن   متن آموزشی درس گفتار (موقت) 
2 1305000514 بررسی متون تخصصی از جهت فنّ اعراب و ترجمه تخصصی 2 32 - .... قرآن 1 کتاب: بررسی متون تخصصی از جهت فن اعراب و ترجمه نویسنده: سید بابک فرزانه, انتشارات: سمت
3 1305000506 تفسیر قرآن (3) تخصصی 2 32 - .... قرآن 2 متن آموزشی درس گفتار (موقت) 
4 1305000511 فقه الحدیث تخصصی 2 32 - .... حدیث 1 کتاب: شناخت حدیث؛ مبانی فهم متن ـ اصول نقد سند نویسنده: مجید معارف, انتشارات: نبأ
5 1305000513 مقایسه بین قرآن و کتب آسمانی گذشته تخصصی 2 32 - .... قرآن 2 متن آموزشی درس نوشتار (غیر ویراسته) 
6 1305000704 زبان تخصصی پیش‌نیاز 2 32 - .... زبان و دروس عمومی 1 متن آموزشی درس نوشتار (غیر ویراسته) 
جمع 12 واحد 192 - .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1305000515 پایان‌نامه تخصصی 4 - - .... .... ....  
2 1305000517 متن پژوهی (1) (مختص شیوه آموزش‌محور) تخصصی 2 32 - .... حدیث 1 بستۀ آموزشی
3 1305000518 متن پژوهی (2) (مختص شیوه آموزش‌محور) تخصصی 2 32 - .... قرآن 1 بستۀ آموزشی
جمع 4 واحد 64   .... .... ....