ترمبندی رشته کلام امامیه (ورودی مهر 98 به بعد) مقطع کارشناسیارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1316000501 کلام قدیم (1) اختصاصی 2 32 ـ ندارد کلام    
2 1316000503 توحید در قرآن و حدیث اختصاصی 2 32 ـ ندارد کلام    
3 1316000508 تاریخ علم کلام اختصاصی 2 32 ـ ندارد کلام    
4 1316000516 مبانی فهم احادیث اعتقادی اختصاصی 2 32 ـ ندارد کلام    
5 1316000104 روش تحقیق جبرانی 2 32 ـ ندارد کلام    
6 1316000105 دانش حدیث جبرانی 2 32 ـ ندارد حدیث    
جمع 12 واحد 192 - .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
7 1316000502 کلام قدیم (2) اختصاصی 2 32 ـ کلام قدیم (1) کلام    
8 1316000504 عدل الهی در قرآن و حدیث اختصاصی 2 32 ـ ندارد کلام    
9 1316000506 نبوت در قرآن و حدیث اختصاصی 2 32 ـ ندارد کلام    
10 1316000512 علم و معرفت در قرآن و حدیث اختصاصی 2 32 ـ ندارد کلام    
11 1316000511 زبان تخصصی اختصاصی 2 32 ـ ندارد زبان و دروس عمومی    
جمع 10 واحد 160 - .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
12 1316000507 امامت در قرآن و حدیث اختصاصی 2 32 ـ ندارد کلام    
13 1316000505 معاد در قرآن و حدیث اختصاصی 2 32 ـ ندارد کلام    
14 1316000509 مبانی احتجاج در قرآن و حدیث اختصاصی 2 32 ـ ندارد کلام    
15 1316000510 مسائل جدید کلامی اختصاصی 2 32 ـ ندارد کلام    
جمع 8 واحد 128 - .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
16 1316000514 پایان نامه (مختص شیوه آموزشی ـ پژوهی) تخصصی 6 94 ـ تمام دروس ـ    
1316000517 متون حدیثی (جایگزین پایان نامه) تخصصی 2 32 ـ تمام دروس حدیث    
1316000518 متون تفسیری و علوم قرآنی (جایگزین پایان نامه) تخصصی 2 32 ـ تمام دروس قرآن    
1316000519 حوزه ها و مکتب های حدیثی (جایگزین پایان نامه) تخصصی 2 32 ـ تمام دروس حدیث    
جمع 6 واحد 94   .... .... ....