ترم‌بندی رشته علوم حدیث گرایش کلام و عقائد (ورودی مهر 97 به بعد) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301020505 كتابشناسی احاديث اعتقادی  تخصصی 2 32 - .... کلام 2 کتاب: کتابشناسی احادیث اعتقادی نویسنده: رسول رضوی, انتشارات: دارالحدیث
2 1301020501 مبانی فهم حديث (1) تخصصی 2 32 - .... حدیث 1 کتاب: روش فهم حدیث نویسنده: عبدالهادی مسعودی, انتشارات: دانشکده علوم حدیث ـ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) 
3 1301020509 توحيد در قرآن و حديث  تخصصی 2 32 - .... کلام 2 متن آموزشی درس نوشتار (غیر ویراسته) 
4 1301020506 علم كلام (1) تخصصی 2 32 - .... کلام 1 کتاب: علم کلام (بر اساس تجرید الاعتقاد محقق طوسی) نویسنده: رضا برنجکار, انتشارات: دارالحدیث
5 1301020709 کلیات تاریخ کلام پیش‌نیاز 2 32 - .... کلام 2 کتاب: تاریخ کلام نویسنده: سید حسن طالقانی, انتشارات: دار الحدیث 
6 1301020710 فلسفه (تاریخ فلسفه) پیش‌نیاز 2 32 - .... کلام 2 کتاب: خدا و انسان در اندیشۀ فیلسوفان مسلمان نویسنده: موسی ملایری, انتشارات: دارالحدیث
7 1301021015 روش تحقيق و پايان نامه نويسي جبرانی 2 32 - از ورودی 961 به بعد زبان و دروس عمومی 1 کتاب: بفرمایید پژوهش نویسنده: هادی صادقی ـ احمد شاکر نژاد, انتشارات: دارالحدیث + 3 جلسه متن آموزشی درس گفتار (ویراسته)
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301020502 مبانی فهم حديث (2) تخصصی 2 32 - .... حدیث 1 متن آموزشی درس گفتار
2 1301020503 حوزه‌ها و مكتب‌های حديث  تخصصی 2 32 - .... حدیث 2 کتاب: حوزه‌ها و مکاتب حدیثی نویسنده: مهدی مهریزی, انتشارات: دارالحدیث
3 1301020510 عدل الهی در قرآن و حديث  تخصصی 2 32 - .... کلام 1 کتاب: معرفت عدل الهی نویسنده: رضا برنجکار, انتشارات: نبأ
4 1301020508 علم و معرفت در قرآن و حديث  تخصصی 2 32 - .... کلام 1 متن آموزشی درس گفتار (موقت)
5 1301020504 مبانی جرح و تعديل و جريان شناسی روات تخصصی 2 32 - .... حدیث 2 کتاب: قواعد رجالی (تقریری نو از درس مبانی جرح و تعدیل آیت الله شیخ مسلم داوری (مد ظله)) نویسنده: مهدی غلامعلی, انتشارات: دار الحدیث
6 1301020511 نبوت و رسالت در قرآن و حديث  تخصصی 2 32 - .... کلام 1 کتاب: معارف و عقاید ۴ نویسنده: رسول رضوی, انتشارات: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (دفتر تدوین متون درسی)
7 1301021016 دانش حدیث جبرانی 2 32 - .... حدیث 2 کتاب: دانش حدیث نویسنده: جمعی از اساتید دانشکده علوم حدیث, انتشارات: جمال 
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301020507 علم كلام (2) تخصصی 2 32 - .... کلام 1 کتاب: درآمدی بر کلام جدید نویسنده: هادی صادقی, انتشارات: کتاب طه
2 1301020512 امامت و ولايت در قرآن و حديث  تخصصی 2 32 - .... کلام 1 بسته آموزشی
3 1301020513 معاد در قرآن و حديث  تخصصی 2 32 - .... کلام 1 متن آموزشی درس گفتار 
4 1301020516 مبانی احتجاج و گفتگو در قرآن و حديث  تخصصی 2 32 - .... کلام 1 متن آموزشی درس گفتار (موقت) 
5 1301020708 زبان انگليسی تخصصی  پیش‌نیاز 2 32 - .... زبان و دروس عمومی 1 متن آموزشی درس نوشتار (غیر ویراسته) 
6 1301020706 عرفان نظری پیش‌نیاز 2 32 - .... کلام 2 متن آموزشی درس گفتار 
جمع 12 واحد 192 - .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301020515 پایان‌نامه تخصصی 4 - - .... .... ....  
2 1301020518 متن پژوهی (1) تخصصی 2 32 - .... حدیث 1 بستۀ آموزشی
3 1301020519 متن پژوهی (2) تخصصی 2 32 - .... قرآن 1 بستۀ آموزشی
جمع 4 واحد 64   .... .... ....