ترم‌ بندی رشته علوم حدیث گرایش کلام و عقاید (ورودی مهر 1400 به بعد) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301020520 روش فهم حدیث تخصصی  2 32 - ... حدیث 1 کتاب: روش فهم حدیث نویسنده: عبدالهادی مسعودی, انتشارات: دانشکده علوم حدیث ـ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)
2 1301020521 کلام قدیم تخصصی  2 32 - ... کلام 1 کتاب: علم کلام (بر اساس تجرید الاعتقاد محقق طوسی) نویسنده: رضا برنجکار, انتشارات: دارالحدیث
3 1301020522 توحید در قرآن و حدیث تخصصی  2 32 - ... کلام 1 متن آموزشی درس نوشتار (غیر ویراسته) 
4 1301020523 عدل در قرآن و حدیث تخصصی  2 32 - ... کلام 1 کتاب: معرفت عدل الهی نویسنده: رضا برنجکار, انتشارات: نبأ
5 1301021017 کتاب شناخت حدیث (اعتقادی) جبرانی 2 32 - ... کلام 2 کتاب: کتابشناسی احادیث اعتقادی نویسنده: رسول رضوی, انتشارات: دارالحدیث
6 1301021018 تاریخ کلام امامیه جبرانی 2 32 - ... کلام 2 کتاب: تاریخ کلام نویسنده: سید حسن طالقانی, انتشارات: دار الحدیث
جمع 12 واحد 192 - .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301020524 مطالعات بنیادین حدیث پژوهی تخصصی  2 32 - ... حدیث 2 کتاب: مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین نویسنده: سید محمد کاظم طباطبایی, انتشارات: دارالحدیث
2 1301020525 اعتبار سنجی حدیث تخصصی  2 32 - ... حدیث 1 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته) 
3 1301020526  نبوت در قرآن و حدیث تخصصی  2 32 - ... کلام 1 کتاب: معارف و عقاید ۴ نویسنده: رسول رضوی, انتشارات: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (دفتر تدوین متون درسی)
4 1301020527 امامت در قرآن و حدیث تخصصی  2 32 - ... کلام 1 بسته آموزشی
5 1301021019  فلسفه اسلامی جبرانی 2 32 - ... کلام 2 کتاب: آشنایی با علوم اسلامی (کلام، فلسفه، عرفان) نویسنده: رضا برنجکار, انتشارات: سمت
6 1301021020 روش های روزآمد پژوهش در علوم اسلامی جبرانی 2 32 - ... زبان و دروس عمومی 1  
7 1301021021 روش و قواعد علم کلام جبرانی 2 32 - ... کلام 2  
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301020528 آسیب شناسی و نقد حدیث تخصصی  2 32 - ... حدیث  2 کتاب: آسیب شناسی حدیث نویسنده: عبدالهادی مسعودی, انتشارات: سمت
2 1301020531 مهدویت در قرآن و حدیث تخصصی  2 32 - امامت در قرآن و حدیث کلام 1  
3 1301020532 مشکل الحدیث  تخصصی  2 32 - ...  حدیث 1 کتاب: درآمدی بر فهم احادیث مشکل نویسنده: سید محمد کاظم طباطبایی, انتشارات: دارالحدیث
4 1301020529 معاد در قرآن و حدیث تخصصی  2 32 - ...  کلام 1 متن آموزشی درس گفتار
5 1301020530 مسائل جدید کلامی  تخصصی  2 32 - ...  کلام 1 کتاب: درآمدی بر کلام جدید نویسنده: هادی صادقی, انتشارات: کتاب طه
6 1301020533 زبان تخصصی عربی تخصصی  2 32 - ...  زبان و دروس عمومی 2  
7 1301021022 روش احتجاج و مناظره از منظر قرآن و حدیث جبرانی 2 32 - ... کلام 2 متن آموزشی درس گفتار (موقت) 
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301020515 پایان نامه (مختص شیوه آموزشی - پژوهی) تخصصی 4 - - ... -- --  
2 1301020534 متون تفسیری و علوم قرآنی (مختص شیوه آموزش محور) تخصصی 2 32 - اتمام واحدها قرآن 1 بسته آموزشی
3 1301020535 متون حدیثی (مختص شیوه آموزش محور) تخصصی 2 32 - اتمام واحدها حدیث 1 بسته آموزشی
جمع 4 واحد 64   .... .... ....