ترمبندی رشته روانشناسی اسلامی (گرایش مثبتگرا) (ورودی مهر 1401 به بعد) مقطع کارشناسیارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح درس منبع درس
1 1315090504 کلیات و مفاهیم روان شناسی مثبت گرا  تخصصی 2 32 - --- روان‌‌شناسی و ارتباطات 1 بسته آموزشی
2 1315090522 مباحث اساسی در روان شناسی اسلامی تخصصی 2 32 - ---- روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
3 1315090523 روش فهم روان شناختی متون دینی تخصصی 2 32 - --- روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
4 1315090714 آمار پیشرفته پیش نیاز 2 32 - --- روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
5 1315090713 زبان تخصصی پیش نیاز 2 32 - --- زبان و دروس عمومی 1  
6 1315091017 مباحث اساسی در روان شناسی جبرانی 2 32 - --- روان‌‌شناسی و ارتباطات 2  
7 1315091015 دانش قرآن و حدیث جبرانی 2 32 - --- حدیث  2  
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح درس منبع درس
1 1315090524 شادکامی و بهباشی  تخصصی 2 32 - - روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
2 1315090531 صفات و انگیزش مثبت تخصصی 2 32 - - روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
3 1315090525 مشاوره و روان درمانی مثبت گرا (1) تخصصی 2 32 - - روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
4 1315090526 روان شناسی مثبت گرا در متون دینی (1) تخصصی 2 32 - روش فهم روان شناختی متون دینی  روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
5 1315090501 روان شناسی دین تخصصی 2 32 - --- روان‌‌شناسی و ارتباطات 1 کتاب: درآمدی بر روانشناسی دین نویسنده: مسعود آذربایجانی، مهدی موسوی, انتشارات: سمت (تهران و قم، چاپ دوازدهم، ۱۳۹۵، ۱ جلد)
6 1315090503 روش تحقیق پیشرفته تخصصی 2 32 - --- روان‌‌شناسی و ارتباطات 1 کتاب: روش‌های تحقیق در علوم رفتاری نویسنده: دکتر زهره سرمد، دکتر عباس بازرگان و دکتر الهه حجازی, انتشارات: نشر آگه (تهران)- چاپ ۳۱: ۱۳۹۷- ۱ جلد.
7 1315091016 آسیب شناسی روانی جبرانی 2 32 - --- روان‌‌شناسی و ارتباطات 2  
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح درس منبع درس
1 1315090527 روابط مثبت و هوش هیجانی  تخصصی 2 32 - - روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
2 1315090528 مشاوره و روان درمانی مثبت گرا (2) تخصصی 2 32 - مشاوره و روان درمانی مثبت گرا (1) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
3 1315090529 روان شناسی مثبت گرا در متون دینی (2) تخصصی 2 32 - روان شناسی مثبت گرا در متون دینی (1) روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
4 1315090530 روان شناسی مثبت فرهنگی تخصصی 2 32 - - روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
5 1315090502 روان شناسی اخلاق تخصصی 2 32 - --- روان‌‌شناسی و ارتباطات 1 کتاب: روانشناسی اخلاق نویسنده: سید مهدی موسوی اصل و همکاران, انتشارات: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (قم ـ چاپ اول ـ ۱۳۹۵ ـ ۱ جلد)
جمع 10 واحد 160 - .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح درس منبع درس
1 1315090515 پایان‌نامه (رساله) تخصصی 4 - - اتمام واحدها  
2 1315090517 متن پژوهی (1) (جایگزین پایان نامه) تخصصی 2 32 - - روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
3 1315090518 متن پژوهی (2) (جایگزین پایان نامه) تخصصی 2 32 - - روان‌‌شناسی و ارتباطات 1  
جمع 4 واحد 64   .... .... ....  

 ترم‌بندی در نامه شماره 1401/د/1992 ابلاغ شده است.