« پژوهش، پایان نامه و رساله »«انتقال» به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک مؤسسه به مؤسسۀ دیگر در همان رشته و همان دورۀ تحصیلی است.