« انتخاب واحد، حذف و اضافه و معرفی به استاد »هر دانشجوی حضوری می‌تواند حداکثر دو نیم‌سال (40% کل واحدهای درسی) را در مرکز آموزش الکترونیکی به صورت نیم‌سال تحصیلی کامل یا تک‌درس به صورت مهمان تحصیل کند.