« پذیرش و ثبت نام »«انتخاب واحد» به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و به حضور دانشجو نیاز نیست.