دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها

 

 

عنوان

تاریخ به روز‌رسانی

توضیح

معادل سازی دروس

 (تطبیق واحد)

اسفند ماه 1401
چهل و سومین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه

برای مشاهده و دریافت دستورالعمل تطبیق واحد کلیک کنید.

حذف و اضافه دروس

(ویژه مقطع کارشناسی)

اردیبهشت 1401

سی و پنجمین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه

برای مشاهده و دریافت شیوه نامه حذف و اضافه دروس کلیک کنید.

ارائه درس به صورت معرفی به استاد شهریور 1401

سی و هشتمین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه

برای مشاهده و دریافت شیوه نامه معرفی به استاد دروس کلیک کنید.

ارزیابی جامع

(ویژه مقطع دکتری)

شهریور 1401

سی و هشتمین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه

برای مشاهده و دریافت شیوه نامه برگزاری ارزیابی جامع کلیک کنید.

احراز توانایی دانشجو در زبان خارجی/ دوم

(ویژه مقطع دکتری)

اردیبهشت 1402

چهل و چهارمین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه

برای مشاهده و دریافت شیوه نامه احراز توانایی در زبان خارجی/ دوم کلیک کنید.

جدول دروس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان و اجرای آیین نامه طرح حامیم مهر 1402 برای مشاهده و دریافت جدول تطبیق دروس حوزه اسلامی دانشگاهیان کلیک کنید.