معرفی اداره

 

 

معرفی مختصر اداره خدمات آموزشی 

ادارۀ خدمات آموزشی یکی از ادارات زیرمجموعه مدیریت آموزش دانشگاه قرآن و حدیث است. حوزۀ کاری خدمات آموزشی رسیدگی و پاسخگویی به درخواستهای آموزشی دانشجویان براساس قوانین آموزشی است.

مختصری از شرح وظایف کارشناس خدمات آموزشی: دریافت، پیگیری و انجام درخواستهای آموزشی دانشجویان‌از قبیل: تطبیق واحد، مرخصی تحصیلی، انصراف از تحصیل، فراغت‌ازتحصیل، حذف‌ترم، مهمان، بازگشت‌به‌تحصیل، اخراج، حذف درس، صدور فرم معدل، تغییر شیوه آموزشی، انجام امور مربوط به آزمونهای معرفی به استاد، تاییدیه کفایت آموزشی و پژوهشی، رسیدگی به ثبت وضعیت دروس معاف، اعمال مصوبات دانشجویی از جمله کمیسیون موارد خاص، کمیته منتخب شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه و....

 

همکاران اداره خدمات آموزشی

 

 

شرح وظایف همکاران اداره خدمات آموزشی