اخبار > اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری با آزمون اختصاصی ویژه طلاب

 


  چاپ        ارسال به دوست

اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری با آزمون اختصاصی ویژه طلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم­ اللّه الرّحمن الرّحیم

 

 

 

 

 

 

دانشگاه قرآن و حدیث براساس مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با نظارت سازمان

سنجش آموزش کشور، از بین برادران و خواهران طلبة واجد شرایط از طریق آزمون ورودی اختصاصی ویژۀ طلاب

برای نیمسال اول سال تحصیلی 1403 ـ 1402 در مقطع دکتری به شرح زیر دانشجو می­پذیرد.

 

 

الف ـ 1) شرایط پذیرش دانشجو در تمام رشته ­ها

1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

2. اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن؛

3. دارابودن  یکی از مدارک زیر

ـ مدرک سطح 3 مورد تأیید مرکز مدیریت حوزة علمیه؛

ـ مدرک سطح 1 یا 2 مورد تأیید مرکز مدیریت حوزة علمیه به همراه مدرک کارشناسی­ ارشد مرتبط (مجموعۀ الهیات و معارف اسلامی) و معتبر از دیگر مراکز آموزش عالی؛

تبصره: شاغلین به تحصیل (در سطح سه یا دورة کارشناسی ­ارشد)، در صورت فراغت از تحصیل تا تاریخ31/06/1402 می­توانند در این آزمون شرکت کنند.

4. نداشتن سوءپیشینه به تشخیص مراجع ذی­صلاح؛

5. نداشتن منع قانونی برای ادامة تحصیل از نظر مقررات نظام وظیفة عمومی (برای برادران)؛

تبصره: برای کلیۀ داوطلبان مرد، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و یا مجوز تحصیل همزمان حوزه و دانشگاه الزامی است.

 

الف ـ 2) شرایط پذیرش دانشجو در رشته­ های مدرسی معارف اسلامی

اﻟﻒ) ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ :

1) اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ اﺳﻼم، ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و قانون اﺳﺎﺳﻲ.                                                                             2) داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ایران.

3) ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺟﻊ  ذی­ﺻﻼح.                                                                                                     4) داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﺪرﺳﻲ ﻣﻌﺎرف اسلامی.

5) قبولی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ علمی و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺪرﺳﻲ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ (اﺣﺮاز اﻳﻦ ﺷﺮط ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﺧﻮاﻫﺪ بود).       6) داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل سن (ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزي ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺳﻨﻲ اﻓﺰوده می­­ﺷﻮد).

ﺗﺒﺼﺮه : اﻋﻀﺎي رﺳﻤﻲ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ گروه­های معارف اسلامی و استادان ﺣﻖ­التدریس گروه­ﻫﺎي ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ، ﺑﻪ ﺷﺮط داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣۀ ﺗﺪرﻳﺲ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳـﺘﺎدان و دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ(ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ  این که در 2 نیمسال ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ داﺷﺘﻪ باشند)، از ﺷﺮط ﺳﻨﻲ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ می­ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ب) ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ (داﺷﺘﻦ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ ﻛﺎﻓﻲ می­باشد)

1) داراي داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ­ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪرﺳﻲ ﻣﻌﺎرف اسلامی.        2) داراي ﻣﺪرك ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﺣﻮزۀ علمیه.               3) داراي ﮔﻮاﻫﻲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺪون ﻣﺪرك(مرتبۀ ﻣﺮﺑﻲ)  مورد تأیید ﻣﺮاﺟﻊ ذی­ﺻﻼح.

4) ﻣﺮﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ ﮔﺮوه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ (اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ در مرتبۀ مربی) ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺘﺎدان و دروس ﻣﻌﺎرف اسلامی.

5) داراي ﻣﺪرك کارشناسی­ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ + گذشت حداقل 5 سال از أخذ مجوز قطعی تدریس دروس ﻣﻌﺎرف از ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ استادان و دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ +  ارائۀ مدرک حداقل 40 واحد درسی معارف در گروه­های معارف دانشگاه­ها.

6) ﺣﻮزوﻳﺎن داراي ﺑﻪ ﻣﺪرك ﺳﻄﺢ دو  به همراه ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ­ارﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﻫﻤ­ﺨﻮان ﺑﺎ گرایش­های ﭘﻨﺞ­ﮔﺎﻧﻪ دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃ.

7) داوﻃﻠﺒﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ­ارﺷﺪ از ﻣﺮاﻛﺰ ذیل

اﻟﻒ) دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد: 1ـ علوم قرآن و حدیث  2ـ فلسفه و کلام اسلامی

ب) دانشگاه شهید ﻣﻄﻬﺮي: شیعه ­شناسی (گرایش کلام، فلسفه و حکمت اسلامی)

ج) دانشگاه قرآن و حدیث: 1ـ علوم حدیث با گرایش­ های اخلاق، کلام و عقاید، تفسیراثری و نهج ­البلاغه  2ـ علوم قرآن و حدیث  3ـ تفسیر روایی  4ـ علوم و معارف نهج ­البلاغه  5 ـ روان­شناسی اسلامی گرایش روان­شناسی مثبت­ گرا 6 ـ معارف قرآن 7 ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی

د) دانشگاه امام صادقعلیه­ السلام : 1 ـ معارف اسلامی و علوم سیاسی  2ـ معارف اسلامی و حقوق  3 ـ معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات  4ـ معارف اسلامی و علوم تربیتی  5 ـ الهیات و معارف اسلامی و ارشاد ـ فلسفه و کلام 6 ـ الهیات و  معارف اسلامی و ارشاد ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی 7 ـ الهیات و معارف اسلامی و ارشاد ـ قرآن و حدیث

ﺗﺬﻛﺮ مهم : داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ که حداقل نمرۀ علمی آزمون کتبی را برای دعوت به مصاحبه کسب نمایند؛ قبل از شرکت در مصاحبه؛ لازم است نسبت به تکمیل فرم مشخصات فردی در ﺳﺎﻳﺖ  modaresi.nahad.ir و ارسال مدارک درخواستی به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها (معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی) اقدام نمایند و مشروطه به ارائۀ نسخۀ چاپی دریافت کدرهگیری یا تأییدیه ثبت درخواست از سایت مزبور،  مجاز به حضور در مصاحبۀ ورودی دانشگاه خواهند بود.

 

ب) ضوابط

1. هر داوطلب صرفاً مجاز به انتخاب یک کد رشته محل است.

2. طول مدت تحصیل در مقطع دکتری با احتساب رساله، حداقل شش و حداکثر هشت نیمسال است.

3. پذیرفته ­شدگان نهایی، موظف به رعایت کامل تمامی ضوابط وزارت و دستورالعمل­ های داخلی دانشگاه در طول تحصیل هستند.

4. پذیرفته­ شدگان نهایی نمی­توانند هم­زمان با تحصیل در این دانشگاه در دیگر مراکز آموزش عالی اشتغال به تحصیل داشته باشند.

 

 

ج) تاریخ ثبت­نام و برگزاری آزمون

1. ثبت­نام به صورت اینترنتی  از تاریخ 20/12/1401   تا تاریخ 10/02/1402 انجام می­شود.

2. آزمون ورودی دورۀ دکتری در یک نوبت، صبح روز جمعه (22 اردیبهشت 1402)  برگزار می­گردد.

3. کارت ورود به آزمون دو روز قبل از برگزاری آزمون، از طریق سایت دانشگاه قابل دریافت است.

4. آزمون در شهر قم و در محل ساختمان مرکزی دانشگاه قرآن و حدیث برگزار خواهد شد.

[نشانی محل برگزاری آزمون: قم، بلوار پانزده خرداد، بعد از چهارراه نوبهار، خیابان شهید نظری ثابت، بعد از شهرک جهاد، مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث، ساختمان دانشگاه قرآن و حدیث]

 

 

د) تکالیف داوطلب برای ثبت­ نام اینترنتی و شرکت در آزمون

الف) مطالعۀ دقیق این دفترچه و مراجعه به سامانۀ ثبت ­نام آزمون ورودی اختصاصی و ورود اطلاعات لازم براساس بندهای سامانۀ ثبت ­نام؛  

ب) تهیۀ اسکن عکس 4 × 3 تمام رخ و بارگذاری فایل آن؛ [با فرمت: JPG  و حجم: حداکثر 150 کیلو بایت]

ج) تهیۀ اسکن مدرک معتبر دال بر ایثارگری و بارگذاری فایل آن؛ [با فرمت: JPG  و حجم: حداکثر 150 کیلو بایت] (ویژة متقاضیان استفاده از سهمیة رزمندگان و ایثارگران)

د) کارت بانکی عضو شبکۀ شتاب با مشخصات (رمز دوم، کد 2CVV و تاریخ انقضاء) جهت پرداخت اینترنتی (آنلاین) هزینۀ ثبت­نام به مبلغ 4/500/000 ریال؛ (هزینۀ ثبت­ نام عودت داده نمی­شود.)

هـ) تکمیل ثبت­ نام اینترنتی و دریافت کد رهگیری که نشانگر پایان مراحل ثبت­ نام یک داوطلب است. (صحت اطلاعات ارسالی به عهدۀ شخص داوطلب است.)

و) داوطلبان پس از تکمیل ثبت ­نام و گرفتن کد رهگیری، کد دریافت­ شده را تا دریافت کارت ورود به آزمون نزد خود نگهدارند.

ز) داوطلبان نسخۀ چاپی کارت ورود به جلسۀ آزمون را در موعد مقرر از طریق سامانۀ مربوط دریافت کرده و در روز آزمون همراه با کارت ملی، در محل آزمون حضور به هم رسانند.

هـ) سهمیه ­ها

1) سهمیۀ مربیان رسمی (ویژۀ متقاضیان استفاده از سهمیۀ مربیان رسمی): بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره ­های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب مورخ 29/01/1389 مجلس شورای اسلامی، ده درصد (10 %) سهمیۀ مازاد بر ظرفیت (حداقل یک نفر) برای مربیان قطعی و یا رسمی آزمایشی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرط کسب حداقل هشتاد درصد (80 %) نمرۀ آخرین فرد پذیرفته ­شده در گزینش آزاد اختصاص می­یابد.

2) سهمیۀ رزمندگان و ایثارگران (ویژة متقاضیان استفاده از سهمیة رزمندگان و ایثارگران): با توجه به تصویب قانون جامع خدمات ­رسانی به رزمندگان و ایثارگران و اصلاحیۀ آن، گزینش داوطلبان بر اساس این قانون صورت می­گیرد. بنابراین: 1) بیست و پنج درصد (25 %) ظرفیت هرکدرشته­ محل به «همسران و فرزندان شهداء و مفقود الأثر»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان 25 % و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد (سهمیۀ ایثارگران 25 % ظرفیت). 2) پنج درصد (5 %) ظرفیت هرکدرشته ­محل به «جانبازان زیر 25% و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد (سهمیۀ ایثارگران 5 % ظرفیت). براساس قوانین مذکور حد نصاب نمرۀ ایثارگران (اعم از ظرفیت 25 درصدی یا 5 درصدی) 70 % نمرۀ آخرین فرد پذیرفته ­شده در گزینش آزاد در هرکدرشته ­محل و حد نصاب رزمندگان 80 % نمرۀ آخرین فرد پذیرفته ­شده در گزینش آزاد در هر کدرشته ­محل می­باشد.

 

 

 

و) نحوۀ گزینش و زمان اعلام نتایج آزمون

 

مجموع واحدهای تحصیلی در دورۀ دکتری (8 نیمسال):      36 واحد

شهریۀ ثابت:                                                   66.096.000 ریال

شهریۀ متغیر هر واحد تخصصی:                       11.074.000 ریال

شهریۀ متغیر هر واحد رساله:                             16.191.000 ریال

گزینش نهایی در هریک از رشته­ ها از بین داوطلبانی که حدنصاب نمرۀ علمی لازم از آزمون کتبی براساس مقررات گروه ­های آموزشی دانشگاه احراز کرده باشند، در تابستان 1402 صورت خواهد گرفت. بدیهی است ثبت­ نام قطعی منوط به موفقیت داوطلب در آزمون کتبی، کسب حدنصاب قبولی و امتیازات لازم آموزشی، پژوهشی و مصاحبۀ ورودی مطابق با مقررات و دستورالعمل­ های مربوط به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری و طی مراحل گزینش عمومی در مراجع ذی­صلاح نهاد نمایندگی و هیأت مرکزی گزینش دانشجوی سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود. ایام برگزاری مصاحبۀ ورودی دهۀ دوم شهریور سال 1402 و زمان اعلام نتایج نهایی همۀ رشته­ ها، دهۀ سوم شهریور سال 1402 خواهد بود.

 

 

 

ز) شهریۀ تحصیلی و وام دانشجویی

تحصیل در دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث مستلزم پرداخت شهریه است. مجموع واحدها و شهریۀ تحصیلی سال 1402 ـ 1401 بر اساس جدول روبرو  است که برای سال تحصیلی 1403 ـ 1402 بر اساس ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات شورای دانشگاه و هیأت أمناء بین 10 تا 20 درصد افزایش خواهد یافت. دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه قرآن و حدیث، می­توانند شهریۀ ثابت هر نیمسال را در ابتدای ترم هنگام انتخاب واحد پرداخت نمایند و شهریۀ متغیر به صورت اقساطی و در طول ترم دریافت خواهد شد.

صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سال 1402 ـ 1401 برای هر یک از دانشجویان مقطع دکترای تخصصی، مبلغ  65/000/000 ریال (شش میلیون و پانصد هزار تومان) اعتبار (وام شهریه) برای هر نیمسال آموزشی تخصیص داده است. این وام قرض ­الحسنه بوده و بازپرداخت آن از سوی دانشجو، پس از اتمام تحصیل (سنوات مجاز)، طی اقساط تعیین ­شده توسط صندوق انجام خواهد شد. در نهایت تصمیم ­گیرندۀ نهایی مبلغ و شیوۀ اعطای وام در سال تحصیلی آتی، صندوق رفاه دانشجویی وزارت متبوع خواهد بود.

 

 

 

جدول اطلاعات رشته ­ها و گرایش ­های دورۀ دکتری آزمون اختصاصی ویژۀ طلاب سال 1402

کدرشته محل

نام رشته محل

محل اجرا

جنسیت

توضیح

402210

علوم قرآن و حدیث

قم

زن و مرد

ــ

402212

علوم و معارف نهج ­البلاغه

402211

کلام امامیه

402213

مدرسی اخلاق اسلامی

شعبۀ تهران

پذیرش بر اساس شرایط دفتر نهاد برای متقاضیان رشته ­های مدرسی معارف اسلامی؛

[مندرج در دفترچه­ های شمارۀ یک آزمون سال 1402 سازمان سنجش  (ص 44)  و بند الف ـ 2 همین اطلاعیه]

402214

مدرسی معارف قرآن و حدیث

 

تذکر 1: ظرفیت هر کدرشته­ محل پس از اعلام دفترگسترش آموزش عالی برای مجموع دو آزمون سراسری و اختصاصی، متعاقباً اطلاع ­رسانی خواهد شد.

تذکر2: با توجه به محدودیت ظرفیت در مقطع دکتری؛ نمرات و امتیازات قابل قبولِ گروه آموزشی، ملاک ورود به مرحلۀ دوم (مصاحبۀ علمی) خواهد بود.

 

 

سؤالات آزمون عمومی:چهارگزینه­ای (تستی) و دارای نمرۀ منفی

سؤالات آزمون تخصصی: تشریحی

 

 

 

 

جدول مواد و منابع آزمون ورودی دکتری/ اختصاصی ویژۀ طلاب ـ سال 1402

مادة امتحانی

منابع آزمونی دروس عمومی (مشترک همه رشته­ها)

ضریب

تفسیر قرآن

«مجمع ­البیان»؛ طبرسی ـ جزء 28 ـ با تأکید بر بخش «المعنی»

2

ادبیات عربی

«نهج ­البلاغه»؛ سید رضی ـ بخش نامه ­ها [نامۀ 1 تا پایان نامۀ 31] (ترجمه، تجزیه و ترکیب، لغت)

2

عنوان رشته­محل

مادة امتحانی

منابع آزمونی دروس تخصصی  هر رشته محل

ضریب

1)علوم قرآن و حدیث

 

2)مدرسی معارف قرآن و حدیث

تفسیر قرآن

«المیزان فی تفسیر القرآن»؛ سیدمحمدحسین طباطبایی ـ  جزء 27

4

علوم قرآن

«تلخیص التمهید» دو جلدی؛ محمدهادی معرفت (نشرجامعه مدرسین)

3

فقه الحدیث

«الکافی»؛ شیخ کلینی ـ کتاب الإیمان و الکفر [از ابتدا تا پایان باب 35 [الإعتراف بالتقصیر] (نشر الإسلامیه)

2

علوم و معارف

 نهج­البلاغه

تفسیر نهج­البلاغه

«نهج ­البلاغه»؛ سیدرضی؛ شرح إبن میثم ـ  خطبۀ اول

4

تاریخ و سیرة امیرمؤمنانعلیه­السلام

«گزیدۀ دانشنامۀ امیرالمؤمنینعلیه­السلام»؛ محمدی ری ­شهری (نشر دارالحدیث)

3

فقه الحدیث

«الکافی»؛ شیخ کلینی ـ کتاب الإیمان و الکفر [از ابتدا تا پایان باب 35 [الإعتراف بالتقصیر] (نشر الإسلامیه)

2

کلام امامیه

کلام قدیم و جدید

«کشف المراد فی شرح تجرید الإعتقاد»؛ علامه حلی ـ  بخش الهیات ـ المقصد الثالث (نشر اسلامی)

«کلام جدید»؛ حسن یوسفیان (نشرسمت)

4

فلسفه

«نهایه الحکمه»؛ سیدمحمدحسین طباطبائی (نشرجامعه مدرسین)

3

فقه الحدیث

«الکافی»؛ شیخ کلینی ـ کتاب الإیمان و الکفر [از ابتدا تا پایان باب 35 [الإعتراف بالتقصیر] (نشر الإسلامیه)

2

مدرسی اخلاق اسلامی

اخلاق

«اخلاق در قرآن»؛ محمدتقی مصباح یزدی ـ  جلد اول و دوم

4

فلسفۀ اخلاق

«مبانی فلسفۀ اخلاق»؛ رابرت هولنز، ترجمۀ مسعود اولیا ـ از ابتدا تا پایان بخش سوم (نشر ققنوس)

3

فقه الحدیث

«الکافی»؛ شیخ کلینی ـ کتاب الإیمان و الکفر [از ابتدا تا پایان باب 35 [الإعتراف بالتقصیر] (نشر الإسلامیه)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


١٦:٣٢ - سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١    /    عدد : ٢٧٨٢    /    تعداد نمایش : ٥٥٠٨خروج