عنوان مسئولیت

نام مسئول

ساعت پاسخگویی

شماره تماس

امور آزمون دانشجویان حضوری تهران

جناب آقای نیکبخت

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 41

امور آزمون دانشجویان مجازی با حوزه آزمونی شهر ری

جناب آقای فرامرزی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 42

امور آزمون دانشجویان در سایر حوزه های آزمونی

جناب آقای مجیدی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 43

@qhu_azmoon

امور مربوط به نمایندگی‌ها

جناب آقای مجیدی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 44

رئیس اداره آزمون و نمایندگیها

جناب آقای وره زردی

شنبه‌ها

10 تا 11

021-51292341