ترم‌بندی و سیر ارائه دروس

 
جدول ترم

 

جدول ترم‌بندی دروس به تفکیک مقطع

ترم‌بندی دروس مقطع کارشناسی

رشته

ویژه دانشجویان بخش مجازی

ویژه دانشجویان بخش حضوری پردیس تهران

علوم حدیث

مهرماه 1392به بعد

مهر ماه 1393 به بعد

مهرماه 1398به بعد

علوم ومعارف‌قرآن

مهرماه 1392به بعد

همه ورودیها

فقه و حقوق اسلامی

مهرماه 1395 به بعد

بهمن ماه 1392 تا مهر ماه 1396

مهرماه 1398

مهر ماه 1396 به بعد

بهمن‌ماه 1398 به بعد

مهر ماه 1398 به بعد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مهرماه 1401 به بعد

علوم قرآن و حدیث
بسته اختیاری مطالعات حدیثی

مهرماه  1395 به بعد

مهرماه  1395 به بعد

مهرماه 1396 به بعد

مهرماه 1396 به بعد

مهرماه 1398 به بعد

مهرماه 1398 به بعد

مهرماه 1401 به بعد

علوم قرآن و حدیث
بسته اختیاری مطالعات قرآن

......

مهرماه  1395 به بعد

......

مهرماه 1396 به بعد

......

مهرماه 1398 به بعد

مهرماه 1401 به بعد

روانشناسی

ویژه ورودی مهرماه (1397 به بعد)

ویژه ورودی بهمن‌ماه (1398 به بعد)

ویژه ورودی مهرماه (1403 به بعد)

 

ترم‌بندی دروس مقطع کارشناسی ارشد

رشته

گرایش

ورودی

علوم حدیث

نهج‌البلاغه

مهرماه 1396 به بعد

مهرماه 1399 به بعد

مهرماه 1400 به بعد

علوم حدیث

تفسیراثری

مهرماه 1396 به بعد

مهرماه 1399 به بعد

مهرماه 1400 به بعد

مهرماه 1401 به بعد

علوم حدیث

کلام و عقاید

مهرماه 1397 به بعد

مهرماه 1398 به بعد

مهرماه 1400 به بعد

علوم قرآن و حدیث

......

بهمن‌ماه 1391 تا بهمن 1397

مهرماه 1398 به بعد

ارتباطات

حج و زیارت

مهرماه 1398 به بعد

کلام امامیه

......

ورودی مهر 98 به بعد

احیاء تراث قرآنی و حدیثی

...... ورودی مهر 1402 به بعد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

......

مهرماه 1396 به بعد

علوم و معارف قرآن

تفسیر اجتماعی

مهرماه 1398 به بعد

مهرماه 1400 به بعد

روانشناسی اسلامی

مثبت‌گرا

مهرماه 1397 به بعد

مهرماه 1398 تا بهمن 1399

مهرماه 1400 به بعد

مهرماه 1401 به بعد

 

ترم‌بندی دروس مقطع دکتری

رشته

گرایش

ورودی

تفسیر امامیه ...... ویژه ورودی مهرماه (1403 به بعد)
ویژه ورودی بهمن‌ماه (1402 به بعد)

مدرسی معارف اسلامی

اخلاق اسلامی

مهرماه 1398 به بعد

مدرسی معارف اسلامی

قرآن و متون اسلامی

قبل از مهرماه 1398

مهرماه 1398 به بعد

علوم قرآن و حدیث

......

قبل از مهرماه 1398

از مهرماه 1398 تا مهر ماه 1400

مهر ماه 1400

مهرماه 1401 تا مهرماه 1402
مهرماه 1402 به بعد

علوم و معارف نهج البلاغه

......

قبل از مهر ماه 1400

مهر ماه 1400 تا مهرماه 1402

مهر ماه 1402 به بعد

مهر ماه 1403 به بعد

کلام امامیه

......

مهرماه 1398 به بعد

مهرماه 1401 تا مهرماه 1402

مهرماه 1402 به بعد

مدرسی معارف قرآن و حدیث

......

مهرماه 1401 تا مهرماه 1402

مهرماه 1402 به بعد

مدرسی اخلاق اسلامی

......

مهرماه 1401 تا مهرماه 1402

مهرماه 1402 به بعد