بسم الله الرحمن الرحیم

 

نمونه سوالات دروس مقطع کارشناسی

نام درس رشته
احساس و ادراک روانشناسی
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) روانشناسی
اندیشه اسلامی1 (مبدا و معاد) روانشناسی
انقلاب اسلامی روانشناسی
آشنایی با فلسفه اسلامی روانشناسی
آمار استنباطی روانشناسی
آمار توصیفی روانشناسی
تاریخ تحلیلی صدر اسلام روانشناسی
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن روانشناسی
تربیت بدنی روانشناسی
دانش خانواده و جمعیت روانشناسی
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی روانشناسی
روانشناسی اجتماعی روانشناسی
روانشناسی اجتماعی کاربردی روانشناسی
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان روانشناسی
روانشناسی تحولی (1) روانشناسی
روانشناسی تحولی (2) روانشناسی
روانشناسی دین روانشناسی
روانشناسی فیزیولوژیک روانشناسی
روانشناسی یادگیری روانشناسی
روش تحقیق (کمی و کیفی) روانشناسی
زبان انگلیسی    روانشناسی
زبان فارسی  روانشناسی
فیزیولوژی اعصاب و غدد روانشناسی
کلیات روانپزشکی روانشناسی
مباحث اساسی در روانشناسی (1) روانشناسی
مباحث اساسی در روانشناسی (2) روانشناسی
مبانی جامعه شناسی روانشناسی
مبانی راهنمایی و مشاوره روانشناسی
متون روانشناسی به انگلیسی (1) روانشناسی
متون روانشناسی به انگلیسی (2) روانشناسی
معرفت شناسی روانشناسی
اختلاف حدیث علوم حدیث
اخلاق علوم حدیث
اصطلاحات حدیثی علوم حدیث
اصول فقه (1) علوم حدیث
اصول فقه (2) علوم حدیث
اعراب قرآن و حدیث علوم حدیث
انقلاب اسلامی علوم حدیث
آشنایی با ادیان توحیدی علوم حدیث
آشنایی با عرفان و تصوف علوم حدیث
آشنایی با علم رجال علوم حدیث
آشنایی با علوم قرآنی علوم حدیث
آشنایی با فرق اسلامی علوم حدیث
آشنایی با فلسفه اسلامی علوم حدیث
آشنایی با نهج البلاغه علوم حدیث
تاریخ تشیع (1) علوم حدیث
تاریخ تشیع (2) علوم حدیث
تاریخ حدیث شیعه (1) علوم حدیث
تاریخ حدیث شیعه (2) علوم حدیث
تاریخ عصر بعثت علوم حدیث
تجوید و آواشناسی  علوم حدیث
تربیت بدنی علوم حدیث
ترجمه عربی به فارسی علوم حدیث
تفسیر قرآن (1) علوم حدیث
تفسیر قرآن (2) علوم حدیث
توثیق و تضعیف علوم حدیث
توثیقات عام و خاص علوم حدیث
جوامع حدیث اهل سنت علوم حدیث
جوامع حدیثی شیعه علوم حدیث
دانش خانواده و جمعیت علوم حدیث
دانش و منابع رجالی شیعه علوم حدیث
روش تحقیق علوم حدیث
زبان تخصصی (1) علوم حدیث
زبان تخصصی (2) علوم حدیث
زبان خارجی علوم حدیث
سبک شناسی کتب حدیثی علوم حدیث
سندشناسی احادیث علوم حدیث
سیره پیشوایان دینی علوم حدیث
شبهه شناسی علوم حدیث
صرف عربی (1) علوم حدیث
صرف عربی (2) علوم حدیث
صرف عربی (3) علوم حدیث
صرف عربی (4) علوم حدیث
علوم بلاغی (1) علوم حدیث
علوم بلاغی (2) علوم حدیث
فارسی علوم حدیث
فقه (1) علوم حدیث
فقه (2) علوم حدیث
فقه الحدیث (1) علوم حدیث
فقه الحدیث (2) علوم حدیث
فقه الحدیث (3) علوم حدیث
قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه ها علوم حدیث
قرائت و درک متون تفسیری علوم حدیث
قرائت و درک متون حدیثی (1) علوم حدیث
قرائت و درک متون معاصر علوم حدیث
کتب رجال اهل سنت علوم حدیث
کتب رجال شیعه علوم حدیث
کلام جدید علوم حدیث
کلام و عقاید (1) علوم حدیث
کلام و عقاید (2) علوم حدیث
کلام و عقاید (3) علوم حدیث
کلام و عقاید (4) علوم حدیث
کلام و عقاید (5) علوم حدیث
مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین علوم حدیث
مبانی فهم حدیث علوم حدیث
مبانی نظری و تطبیقی سندشناسی علوم حدیث
مبانی و روش های تبلیغ در قرآن و سنت علوم حدیث
مستشرقان و حدیث علوم حدیث
مشکل الحدیث علوم حدیث
مکالمه عربی (1) علوم حدیث
مکالمه عربی (2) علوم حدیث
مکالمه عربی (3) علوم حدیث
منطق (1) علوم حدیث
منطق (2) علوم حدیث
نحو عربی (1) علوم حدیث
نحو عربی (2) علوم حدیث
نحو عربی (3) علوم حدیث
نحو عربی (4) علوم حدیث
نقد و وضع حدیث علوم حدیث
اختلاف حدیث علوم قرآن و حدیث
اصول و مقدمات تفسیر علوم قرآن و حدیث
انقلاب اسلامی علوم قرآن و حدیث
آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی علوم قرآن و حدیث
آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات علوم قرآن و حدیث
آشنایی با علم رجال علوم قرآن و حدیث
آیین نگارش متون علمی علوم قرآن و حدیث
آیین ویرایش متون علمی علوم قرآن و حدیث
تاریخ تحلیلی اسلام علوم قرآن و حدیث
تاریخ حدیث علوم قرآن و حدیث
تاریخ کتابت قرآن و قرائات (تاریخ قرآن) علوم قرآن و حدیث
تحقیق موضوعی در حدیث علوم قرآن و حدیث
تربیت بدنی علوم قرآن و حدیث
تفسیر ترتیبی قرآن 1 علوم قرآن و حدیث
تفسیر ترتیبی قرآن 2 علوم قرآن و حدیث
تفسیر ترتیبی قرآن 3 علوم قرآن و حدیث
تفسیر موضوعی قرآن 1 علوم قرآن و حدیث
تفسیر موضوعی قرآن 2 علوم قرآن و حدیث
توثیق و تضعیف علوم قرآن و حدیث
جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر علوم قرآن و حدیث
دانش خانواده و جمعیت علوم قرآن و حدیث
رابطه قرآن و سنت علوم قرآن و حدیث
رایانه و فضای مجازی علوم قرآن و حدیث
رجال کاربردی با تکیه بر سندشناسی علوم قرآن و حدیث
روانخوانی و تجوید مقدماتی علوم قرآن و حدیث
روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث
روش شناسی مطالعات حدیثی بینا رشته ای علوم قرآن و حدیث
زبان انگلیسی علوم قرآن و حدیث
زبان تخصصی علوم قرآن و حدیث
زبان فارسی  علوم قرآن و حدیث
شناخت نهج البلاغه علوم قرآن و حدیث
صرف کاربردی 1 علوم قرآن و حدیث
صرف کاربردی 2 علوم قرآن و حدیث
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن (1) علوم قرآن و حدیث
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن (2) علوم قرآن و حدیث
علوم قرآنی 1 (وحی، نزول) علوم قرآن و حدیث
علوم قرآنی 2 (اعجاز ،تحریف ناپذیری) علوم قرآن و حدیث
علوم قرآنی 3(مکی و مدنی، اسباب نزول، محکم و متشابه، نسخ) علوم قرآن و حدیث
علوم قرآنی 4 (دلالت های قرآنی) علوم قرآن و حدیث
فقه الحدیث 1 علوم قرآن و حدیث
فقه الحدیث 2 علوم قرآن و حدیث
فقه الحدیث 3 علوم قرآن و حدیث
فقه الحدیث 4 علوم قرآن و حدیث
قرائت و ترجمه متون تخصصی 1 علوم قرآن و حدیث
قرائت و ترجمه متون تخصصی 2 علوم قرآن و حدیث
کارگاه قرائت و ترجمه قرآن 1 علوم قرآن و حدیث
کارگاه قرائت و ترجمه قرآن 2 علوم قرآن و حدیث
کتاب شناسی و مآخذشناسی علوم اسلامی با تکیه برمطالعات قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث
کتابخانه های دیجیتالی علوم قرآن و حدیث
کلام اسلامی علوم قرآن و حدیث
کلیات فقه و مبانی حقوق علوم قرآن و حدیث
مآخذ شناسی تفاسیر قرآن علوم قرآن و حدیث
مآخذ شناسی حدیث علوم قرآن و حدیث
مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین علوم قرآن و حدیث
متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی علوم قرآن و حدیث
مراکز پژوهش قرآن و حدیث در ایران و جهان علوم قرآن و حدیث
مشکل الحدیث علوم قرآن و حدیث
مصطلح الحدیث علوم قرآن و حدیث
مفردات قرآن علوم قرآن و حدیث
منطق  علوم قرآن و حدیث
مهارت های آموزش و ترویج قرآن علوم قرآن و حدیث
نحو کاربردی 1 علوم قرآن و حدیث
نحو کاربردی 2 علوم قرآن و حدیث
هندسه دانش های قرآن و حدیثی علوم قرآن و حدیث
اخلاق علوم و معارف قرآن
اصول فقه (1) علوم و معارف قرآن
اصول فقه (2) علوم و معارف قرآن
اعراب قرآن    علوم و معارف قرآن
انقلاب اسلامی علوم و معارف قرآن
آشنایی با ادیان توحیدی علوم و معارف قرآن
آشنایی با علم رجال علوم و معارف قرآن
آشنایی با فرق اسلامی علوم و معارف قرآن
آشنایی با فلسفه اسلامی علوم و معارف قرآن
آشنایی با قرآن و علوم آن علوم و معارف قرآن
آشنایی با متون تفسیری (1) علوم و معارف قرآن
آشنایی با متون تفسیری(2) علوم و معارف قرآن
آشنایی با وحی و کتب آسمانی علوم و معارف قرآن
بلاغت قرآن  علوم و معارف قرآن
تاریخ تشیع علوم و معارف قرآن
تاریخ تفسیر علوم و معارف قرآن
تاریخ حدیث علوم و معارف قرآن
تاریخ عصر بعثت علوم و معارف قرآن
تاریخ قرآن علوم و معارف قرآن
تجوید و آواشناسی  علوم و معارف قرآن
تربیت بدنی علوم و معارف قرآن
ترجمه عربی به فارسی علوم و معارف قرآن
ترجمه قرآن (1) علوم و معارف قرآن
ترجمه قرآن (2) علوم و معارف قرآن
تفسیر ترتیبی (1) علوم و معارف قرآن
تفسیر ترتیبی (2) علوم و معارف قرآن
تفسیر ترتیبی (3) علوم و معارف قرآن
تفسیر ترتیبی (4) علوم و معارف قرآن
تفسیر موضوعی (1) علوم و معارف قرآن
تفسیر موضوعی (2) علوم و معارف قرآن
تفسیر موضوعی (3) علوم و معارف قرآن
تفسیر موضوعی (4) علوم و معارف قرآن
دانش خانواده و جمعیت علوم و معارف قرآن
روش تحقیق علوم و معارف قرآن
روشها و گرایشهای تفسیری علوم و معارف قرآن
زبان تخصصی (1) علوم و معارف قرآن
زبان تخصصی (2) علوم و معارف قرآن
زبان خارجی علوم و معارف قرآن
سبک شناسی بیان قرآن علوم و معارف قرآن
سبک های تلاوت و حفظ قرآن علوم و معارف قرآن
سیره پیشوایان دینی علوم و معارف قرآن
صرف عربی (1) علوم و معارف قرآن
صرف عربی (2) علوم و معارف قرآن
صرف عربی (3) علوم و معارف قرآن
صرف عربی (4) علوم و معارف قرآن
علوم بلاغی (1) علوم و معارف قرآن
علوم بلاغی (2) علوم و معارف قرآن
علوم قرآن (1) علوم و معارف قرآن
علوم قرآن (2) علوم و معارف قرآن
علوم قرآن (3) علوم و معارف قرآن
فارسی علوم و معارف قرآن
فقه (1) علوم و معارف قرآن
فقه (2) علوم و معارف قرآن
فقه الحدیث علوم و معارف قرآن
قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه ها علوم و معارف قرآن
قرائت و درک متون معاصر عربی علوم و معارف قرآن
قرآن و خاورشناسان علوم و معارف قرآن
کلام جدید علوم و معارف قرآن
کلام و عقاید (1) علوم و معارف قرآن
کلام و عقاید (2) علوم و معارف قرآن
کلام و عقاید (3) علوم و معارف قرآن
مبانی فهم حدیث علوم و معارف قرآن
مبانی و قواعد تفسیر قرآن علوم و معارف قرآن
مصطلحات حدیثی علوم و معارف قرآن
مفردات قرآن علوم و معارف قرآن
مکالمه عربی (1) علوم و معارف قرآن
مکالمه عربی (2) علوم و معارف قرآن
مکالمه عربی (3) علوم و معارف قرآن
منابع حدیث علوم و معارف قرآن
منطق علوم و معارف قرآن
نحو عربی (1) علوم و معارف قرآن
نحو عربی (2) علوم و معارف قرآن
نحو عربی (3) علوم و معارف قرآن
نحو عربی (3) علوم و معارف قرآن
نحو عربی (4) علوم و معارف قرآن
نقد و وضع حدیث علوم و معارف قرآن
اخلاق حقوق و قضا فقه و حقوق اسلامی
ادبیات عرب (1) فقه و حقوق اسلامی
ادبیات عرب (2) فقه و حقوق اسلامی
ادبیات عرب (3) صرف و نحو کاربردی فقه و حقوق اسلامی
ادبیات عرب (4) (علوم بلاغت) فقه و حقوق اسلامی
ادبیات فارسی  فقه و حقوق اسلامی
اصول فقه (1) فقه و حقوق اسلامی
اصول فقه (2) فقه و حقوق اسلامی
اصول فقه (3) فقه و حقوق اسلامی
اصول فقه (4) فقه و حقوق اسلامی
اصول فقه (5) فقه و حقوق اسلامی
آیین دادرسی کیفری فقه و حقوق اسلامی
آیین دادرسی مدنی فقه و حقوق اسلامی
تاریخ تحلیلی اسلام فقه و حقوق اسلامی
تاریخ فقه و فقها فقه و حقوق اسلامی
تربیت بدنی فقه و حقوق اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی فقه و حقوق اسلامی
تفسیر قرآن (1) فقه و حقوق اسلامی
تفسیر قرآن (2) فقه و حقوق اسلامی
حقوق اساسی فقه و حقوق اسلامی
حقوق بین الملل خصوصی فقه و حقوق اسلامی
حقوق بین الملل عمومی فقه و حقوق اسلامی
حقوق تجارت (1) فقه و حقوق اسلامی
حقوق تجارت (2) فقه و حقوق اسلامی
حقوق تطبیقی فقه و حقوق اسلامی
حقوق جزای اختصاصی (1) فقه و حقوق اسلامی
حقوق جزای اختصاصی (2) فقه و حقوق اسلامی
حقوق جزای عمومی فقه و حقوق اسلامی
حقوق کار فقه و حقوق اسلامی
حقوق مدنی (1) فقه و حقوق اسلامی
حقوق مدنی (2) فقه و حقوق اسلامی
حقوق مدنی (3) فقه و حقوق اسلامی
دانش خانواده و جمعیت فقه و حقوق اسلامی
درایه الحدیث فقه و حقوق اسلامی
زبان انگلیسی عمومی فقه و حقوق اسلامی
زبان تخصصی (1) فقه و حقوق اسلامی
زبان تخصصی (2) فقه و حقوق اسلامی
زبان تخصصی (3) فقه و حقوق اسلامی
زبان تخصصی (4) فقه و حقوق اسلامی
علوم قرآن فقه و حقوق اسلامی
فقه (1) فقه و حقوق اسلامی
فقه (2) فقه و حقوق اسلامی
فقه (3) فقه و حقوق اسلامی
فقه (4) فقه و حقوق اسلامی
فقه (5) فقه و حقوق اسلامی
فقه (6) فقه و حقوق اسلامی
فقه (7) فقه و حقوق اسلامی
فقه (8) فقه و حقوق اسلامی
فقه (9) فقه و حقوق اسلامی
فقه تطبیقی فقه و حقوق اسلامی
فلسفه اسلامی (1) فقه و حقوق اسلامی
فلسفه اسلامی (2) فقه و حقوق اسلامی
کلام (1) فقه و حقوق اسلامی
کلام (2) نبوت و امامت فقه و حقوق اسلامی
کلام (3) عدل و معاد فقه و حقوق اسلامی
مبانی اصول فقه فقه و حقوق اسلامی
مقدمه علم حقوق فقه و حقوق اسلامی
منطق (1) فقه و حقوق اسلامی
منطق (2) فقه و حقوق اسلامی

با آرزوی موفقیت
اداره آزمون و نمایندگی‌ها