نمونه سوالات دروس مقطع کارشناسی (رشته‌های علوم حدیث و علوم ومعارف قرآن)

اختلاف الحدیث

ترجمه عربی به فارسی

شبهه شناسی

مفردات قرآن

اخلاق

ترجمه قرآن ( 1)

صرف عربی 1

مکالمه عربی 1

اصطلاحات حدیثی

ترجمه قرآن ( 2)

صرف عربی 2

مکالمه عربی 2

اصول فقه 1

تفسیر ترتیبی ( 1)

علوم بلاغی 1

مکالمه عربی 3

اصول فقه 2

تفسیر ترتیبی ( 2)

علوم بلاغی 2

منابع حدیث

اعراب قران و حدیث

تفسیر ترتیبی ( 3)

علوم قرآن ( 1)

منطق

انقلاب اسلامی

تفسیر ترتیبی ( 4)

علوم قرآن ( 2)

منطق 1

آشنایی با ادیان توحیدی

تفسیر قرآن 1

علوم قرآن ( 3)

منطق 2

آشنایی با دانش و منابع

تفسیر قرآن 2

فارسی

نحو عربی 1

آشنایی با عرفان و تصوف

تفسیر موضوعی ( 1)

فقه 1

نحو عربی 2

آشنایی با علم رجال

تفسیر موضوعی ( 2)

فقه 2

نحو عربی 3

آشنایی با علوم قرآنی

تفسیر موضوعی ( 3)

فقه الحدیث

نقد و وضع حدیث

آشنایی با فرق اسلامی

تفسیر موضوعی ( 4)

فقه الحدیث 1

آشنایی با فلسفه اسلامی

توثیقات عام و خاص

فقه الحدیث 2

آشنایی با قرآن و علوم آن

توثیق و تضعیف

فقه الحدیث3

آشنایی با متون تفسیري 1

جوامع حدیثی اهل سنت

قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه ها

آشنایی با متون تفسیري 2

جوامع حدیثی شیعه

قرائت و درک متون حدیثی

آشنایی با نهج البلاغه

دانش خانواده و جمعیت

قرائت و درک متون معاصر

آشنایی با وحی و کتب آسمانی

روش تحقیق

قرآن و خاور شناسی

بلاغت قرآن

روش تحقیق رایانه ای

کتب رجال شیعه

تاریخ تشیع

روش تحقیق نقلی

کتب رجال اهل سنت

تاریخ تشیع 1

روش ها و گرایشهاي تفسیري

کلام جدید

تاریخ تشیع 2

زبان انگلیسی پیشنیاز

کلام و عقاید 1

تاریخ تفسیر

زبان تخصصی 1

کلام و عقاید 2

تاریخ حدیث

زبان تخصصی 2

کلام و عقاید ( 3)

تاریخ حدیث شیعه 1

زبان خارجی

مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین

تاریخ حدیث شیعه 2

سبک شناسی بیان قرآن

مبانی فهم حدیث

تاریخ عصر بعثت

سبک شناسی کتب حدیثی

مبانی و روش های تبلیغ در قران و سنت

تاریخ قرآن

سبک هاي تلاوت وحفظ قرآن

مبانی و قواعد تفسیر قرآن

تجوید و آواشناسی

سندشناسی

مستشرقان حدیث

تربیت بدنی 1

سیرۀ پیشوایان دینی

مشکل الحدیث