بسم الله الرحمن الرحیم

 

نمونه سوالات دروس مقطع کارشناسی ارشد

نام درس رشته
اصول و مقدمات تفسیر تفسیر اثری
آسیب شناسی حدیث تفسیر اثری
آسیب شناسی روایات تفسیری تفسیر اثری
بررسی تطبیقی منابع رجالی تفسیر اثری
پژوهش های حدیثی دردوران معاصر تفسیر اثری
تاریخ تفسیر  تفسیر اثری
تفسیر اثری 1 تفسیر اثری
تفسیر اثری 2 تفسیر اثری
تفسیر قرآن 1(مفردات) تفسیر اثری
تفسیر موضوعی 1 تفسیر اثری
تفسیر موضوعی 2 تفسیر اثری
حوزه ها و مکاتب حدیثی  تفسیر اثری
دانش حدیث تفسیر اثری
روش تحقیق و پایان نامه نویسی تفسیر اثری
روش تحقیق و تدوین مقالات علمی تفسیر اثری
روش شناسی تفسیر اثری تفسیر اثری
روش های تفسیری تفسیر اثری
زبان تخصصی تفسیر اثری
قرآن در روایات اهل بیت ع تفسیر اثری
مبانی جرح و تعدیل تفسیر اثری
مبانی فهم حدیث تفسیر اثری
متن پژوهی 1 تفسیر اثری
متن پژوهی 2 تفسیر اثری
انگیزش درونی روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا
آسیب شناسی روانی 1 روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا
آمار روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا
بازسازی مثبت، مشاوره و روان درمانی مثبت گرا روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا
حدیث و روانشناسی 1 روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا
دانش حدیث روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا
روابط مثبت روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا
روانشناسی اخلاق روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا
روانشناسی دین روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا
روش تحقیق پیشرفته روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا
روش فهم روانشناختی متون دینی روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا
زبان تخصصی روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا
سلامت و شادکامی روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا
صفات و انگیزه های مثبت روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا
کلیات و مفاهیم روانشناسی مثبت روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا
مباحث اساسی در روانشناسی (دانشجویان رشته های غیرمرتبط) روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا
مبانی فهم متون (قرآن و حدیث) روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا
مصاحبه، تشخیص و درمان روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا
هوش هیجانی روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا
اصول و مقدمات تفسیر قرآن علوم قرآن و حدیث
بررسی آراء و نظرات جدید درحوزه قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث
بررسی متون تخصصی از جهت فن اعراب و ترجمه علوم قرآن و حدیث
تاریخ حدیث علوم قرآن و حدیث
تاریخ قرآن کریم علوم قرآن و حدیث
تفسیر قرآن 3 علوم قرآن و حدیث
تفسیر قرآن کریم 1 علوم قرآن و حدیث
تفسیر قرآن کریم 2 علوم قرآن و حدیث
جایگاه حدیث در علوم مختلف علوم قرآن و حدیث
دانش حدیث علوم قرآن و حدیث
روش تحقیق و پایان نامه نویسی علوم قرآن و حدیث
روش تحقیق و تدوین مقالات علمی علوم قرآن و حدیث
روشهای تفسیری علوم قرآن و حدیث
زبان تخصصی علوم قرآن و حدیث
علم رجال علوم قرآن و حدیث
علوم قرآنی 1 علوم قرآن و حدیث
علوم قرآنی 2 علوم قرآن و حدیث
علوم قرآنی 3 علوم قرآن و حدیث
فقه الحدیث علوم قرآن و حدیث
متن پژوهی 1 علوم قرآن و حدیث
متن پژوهی 2 علوم قرآن و حدیث
مفردات قرآن علوم قرآن و حدیث
مقایسه بین قرآن و کتب آسمانی گذشته علوم قرآن و حدیث
تاریخ تحلیلی تفسیر علوم قرآنی گرایش مستشرقان
تاریخ تحلیلی قرآن علوم قرآنی گرایش مستشرقان
تفسیر روایی علوم قرآنی گرایش مستشرقان
دانش حدیث علوم قرآنی گرایش مستشرقان
دوره های استشراق علوم قرآنی گرایش مستشرقان
روش تحقیق و پایان نامه نویسی علوم قرآنی گرایش مستشرقان
روش و گرایش های تفسیری علوم قرآنی گرایش مستشرقان
زبان تخصصی علوم قرآنی گرایش مستشرقان
علوم قرآن علوم قرآنی گرایش مستشرقان
قرآن و علوم بشری علوم قرآنی گرایش مستشرقان
قرآن و عهدین علوم قرآنی گرایش مستشرقان
قرآن و مستشرقان علوم قرآنی گرایش مستشرقان
مباحث جدید دانش تفسیر علوم قرآنی گرایش مستشرقان
مبانی و قواعد تفسیر علوم قرآنی گرایش مستشرقان
متن پژوهی 1 علوم قرآنی گرایش مستشرقان
متن پژوهی 2 علوم قرآنی گرایش مستشرقان
متن پژوهی 3 علوم قرآنی گرایش مستشرقان
مستشرقان و تفسیر قرآن علوم قرآنی گرایش مستشرقان
مستشرقان و سنت علوم قرآنی گرایش مستشرقان
مستشرقان و علوم قرآن 1 علوم قرآنی گرایش مستشرقان
مستشرقان و علوم قرآن 2 علوم قرآنی گرایش مستشرقان
وحی شناسی علوم قرآنی گرایش مستشرقان
اصول و مقدمات تفسیر قرآن کریم علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی
تفسیر اجتماعی 1 علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی
خانواده در قرآن علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی
دانش حدیث علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی
روش تحقیق و مآخذشناسی علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی
زبان تخصصی علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی
سیر تاریخی تفاسیر اجتماعی علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی
مبانی جامعه شناسی علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی
آشنایی با حقوق جزا فقه و مبانی حقوق
آیات الاحکم فقه و مبانی حقوق
دانش حدیث فقه و مبانی حقوق
روش تحقیق و پایان نامه نویسی فقه و مبانی حقوق
زبان خارجی فقه و مبانی حقوق
فقه استدلالی 1 فقه و مبانی حقوق
فقه استدلالی 2 فقه و مبانی حقوق
فقه استدلالی 3 فقه و مبانی حقوق
فقه تطبیقی فقه و مبانی حقوق
قواعد فقه 1 فقه و مبانی حقوق
قواعد فقه 2 فقه و مبانی حقوق
مباحث اصول 1 فقه و مبانی حقوق
مباحث اصول 2 فقه و مبانی حقوق
مباحث اصول 3 فقه و مبانی حقوق
متن پژوهی 1 فقه و مبانی حقوق
متن پژوهی 2 فقه و مبانی حقوق
مقدمه علم حقوق فقه و مبانی حقوق
امامت و ولایت در قرآن و حدیث کلام و عقاید
توحید در قرآن و حدیث کلام و عقاید
حوزه ها و مکتب های حدیث کلام و عقاید
دانش حدیث کلام و عقاید
روش تحقیق و پایان نامه نویسی کلام و عقاید
روش تحقیق و تدوین مقالات علمی کلام و عقاید
زبان انگلیسی تخصصی کلام و عقاید
عدل الهی در قرآن وحدیث کلام و عقاید
عرفان نظری کلام و عقاید
علم کلام 1 کلام و عقاید
علم کلام 2 کلام و عقاید
علم و معرفت در قرآن و حدیث کلام و عقاید
فلسفه (تاریخ فلسفه) کلام و عقاید
کتابشناسی احادیث اعتقادی کلام و عقاید
کلیات تاریخ کلام کلام و عقاید
مبانی احتجاج و گفتگو در قرآن و حدیث کلام و عقاید
مبانی جرح و تعدیل و جریان شناسی روات کلام و عقاید
مبانی فهم حدیث 1 کلام و عقاید
مبانی فهم حدیث 2 کلام و عقاید
متن پژوهی 1 کلام و عقاید
متن پژوهی 2 کلام و عقاید
معاد در قرآن و حدیث کلام و عقاید
نبوت و رسالت در قرآن و حدیث کلام و عقاید
اخلاق و تربیت در نهج البلاغه نهج البلاغه
آسیب شناسی حدیث نهج البلاغه
بررسی تطبیقی منابع رجالی نهج البلاغه
پژوهش های حدیثی دردوران معاصر نهج البلاغه
حکومت و مدیریت در نهج البلاغه نهج البلاغه
حوزه ها و مکاتب حدیثی  نهج البلاغه
دانش حدیث نهج البلاغه
رابطه نهج البلاغه با قرآن نهج البلاغه
روش تحقیق و پایان نامه نویسی نهج البلاغه
روش تحقیق و تدوین مقالات علمی نهج البلاغه
زبان انگلیسی تخصصی نهج البلاغه
زندگی تحلیلی امام علی ع و پیشینه صدور نهج البلاغه نهج البلاغه
سیاست، حقوق و اقتصاد در نهج البلاغه نهج البلاغه
عرفان و دعا در نهج البلاغه نهج البلاغه
علوم بلاغی در نهج البلاغه نهج البلاغه
قرائت متن و واژه شناسی نهج البلاغه نهج البلاغه
مباحث اعتقادی در نهج البلاغه 1 نهج البلاغه
مباحث اعتقادی در نهج البلاغه 2 نهج البلاغه
مبانی جرح و تعدیل نهج البلاغه
مبانی فهم حدیث نهج البلاغه
متن پژوهی 1 نهج البلاغه
متن پژوهی 2 نهج البلاغه
نقد متن و بررسی شبهات پیرامون نهج البلاغه نهج البلاغه

با آرزوی موفقیت
اداره آزمون و نمایندگی‌ها