ترم‌بندی رشته علوم حدیث گرایش کلام و عقاید (ورودی مهر  98 به بعد) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

توضیحات

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

كتابشناسی احاديث اعتقادی 

2

تخصصی

1301020505

....

کلام

1

2

مبانی فهم حديث (1)

2

تخصصی

1301020501

....

حدیث

1

3

توحيد در قرآن و حديث 

2

تخصصی

1301020509

....

کلام

1

4

علم كلام (1)

2

تخصصی

1301020506

....

کلام

1

5

کلیات تاریخ کلام

2

پیش‌نیاز

1301020709

....

کلام

2

6

روش تحقيق و پايان نامه نويسي

2

جبرانی

1301021015

....

کلام

2

7 دانش‌های حدیثی 2 جبرانی 1301021016 .... حدیث 2

جمع واحد

....

14 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال دوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

توضیحات

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

مبانی فهم حديث (2)

2

تخصصی

1301020502

....

حدیث

1

2

حوزه‌ها و مكتب‌های حديث 

2

تخصصی

1301020503

....

حدیث

2

3

عدل الهی در قرآن و حديث 

2

تخصصی

1301020510

....

کلام

1

4

علم و معرفت در قرآن و حديث 

2

تخصصی

1301020508

....

کلام

1

5

مبانی جرح و تعديل و جريان‌شناسی روات

2

تخصصی

1301020504

....

حدیث

1

6

نبوت و رسالت در قرآن و حديث 

2

تخصصی

1301020511

....

کلام

1

7

فلسفه (تاریخ فلسفه)

2

پیش‌نیاز

1301020710

....

کلام

2

جمع واحد

....

14 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال سوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

توضیحات

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

علم كلام (2)

2

تخصصی

1301020507

....

کلام

1

2

امامت و ولايت در قرآن و حديث 

2

تخصصی

1301020512

....

کلام

1

3

معاد در قرآن و حديث 

2

تخصصی

1301020513

....

کلام

1

4

مبانی احتجاج و گفتگو در قرآن و حديث 

2

تخصصی

1301020516

این درس، 16 ساعت عملی هم دارد که به شیوۀ مناظرۀ دانشجویان برگزار می‌شود.

کلام

1

5

زبان انگليسی تخصصی 

2

پیش‌نیاز

1301020708

....

عمومی و زبان

1

6

عرفان نظری

2

پیش‌نیاز

1301020706

....

کلام

2

جمع واحد

....

12 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

توضیحات

گروه‌علمی

سطح‌درس

1 متن پژوهی (1) 2

تخصصی

1301020518

ویژۀ دانشجویان آموزش‌محور

(جایگزین پایان‌نامه)

کلام 1
2 متن پژوهی (2) 2

تخصصی

1301020519

ویژۀ دانشجویان آموزش‌محور

(جایگزین پایان‌نامه)

کلام 1
3

پایان‌نامه

2

تخصصی

1301020515

ویژۀ دانشجویان پژوهش‌محور

کلام

1

جمع واحد

....

4(2) واحد

....

....

....

....

....

نکته : 

- دانشجویانی که شیوۀ آموزشی ـ پژوهشی را انتخاب کنند؛ موظفند موضوع پایان‌نامۀ خود را تا پایان نیم‌سال دوم، مصوّب و تا پایان ‌نیم‌سال چهارم از پایان‌نامۀ خود دفاع کنند.

- سطح هر درس براساس محتوای درسی و سرفصل اعلام‌شده توسط وزارت علوم، توسط مسئولین گروههای علمی تعیین می‌شود و مطابق با آن، تعداد جلسات آن‌لاین درس، تعداد تمارین و... تعیین می‌گردد. به عنوان مثال: دروس سطح 1 دارای تمارین و تعداد آن‌لاین بیشتری می‌باشند.