ترم‌بندی رشته علوم حدیث(ورودی بهمن 90 تا بهمن 91) مقطع کارشناسی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس گروه علمی سطح درس
1 اصطلاحات حدیثی 2 تخصصی 1201000503 --- حدیث 2
2  تاریخ حدیث شیعه (1) 2 تخصصی 1201000501 --- حدیث 2
3 صرف عربی (1) دو معادل چهار پایه 1201000426 ندارد عمومی و زبان 1
4 سیره پیشوایان دینی 2 پایه 1201000406 ---- عمومی و زبان 3
5  منطق (1) 2 پایه 1201000704 ---- کلام 2
6 تاریخ عصر بعثت  2 پایه 1201000403 ---- عمومی و زبان 3
7 تجوید و آواشناسی 2 پایه 1201000441 ---- قرآن 3
جمع واحد .... 14 واحد معادل 16 واحد .... .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس گروه علمی سطح درس
1  جوامع حدیثی شیعه 2 تخصصی 1201000505  تاریخ حدیث شیعه (1) حدیث 2
2  تاریخ حدیث شیعه (2) 2 تخصصی 1201000502  تاریخ حدیث شیعه (1) حدیث 2
3  صرف عربی (2) دو معادل چهار پایه 1201000427 صرف عربی (1) عمومی و زبان 1
4  مكالمه عربی(1) یک معادل دو پایه 1201000434 صرف عربی (1) عمومی و زبان 1
5  روش تحقیق 2 پایه 1201000444 ---- قرآن 1
6 تاریخ تشیع (1) 2 پایه 1201000404 تاریخ عصر بعثت  عمومی و زبان 3
7  منطق (2) 2 پایه 1201000411  منطق (1) کلام 2
8 اصول فقه (1)  2 پایه 1201000422 ---- فقه 1
9 فارسی 3 عمومی 1201000302 ---- عمومی و زبان 3
جمع واحد .... 18 واحد معادل 21واحد .... .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس گروه علمی سطح درس
1 دانش و منابع رجالی شیعه 2 تخصصی 1201000528 اصطلاحات حدیثی حدیث 2
2  سبک شناسی كتب حدیثی 2 تخصصی 1201000504  اصطلاحات حدیثی حدیث 2
3  جوامع حدیثی اهل سنت 2 تخصصی 1201000506  اصطلاحات حدیثی حدیث 2
4  مكالمه عربی(2) یک معادل دو پایه 1201000435  مكالمه عربی(1) عمومی و زبان 1
5  نحو عربی (1) دو معادل چهار پایه 1201000428  صرف عربی (2) عمومی و زبان 1
6 كلام و عقاید (1) 2 پایه 1201000412 ---- کلام 3
7  تاریخ تشیع (2) 2 پایه 1201000405 تاریخ تشیع (1) عمومی و زبان 3
8 اصول فقه (2) 2 پایه 1201000423 اصول فقه (1)  فقه 1
9  آشنایی با فلسفه اسلامی 2 پایه 1201000409 ---- کلام 3
10 انقلاب اسلامی 2 عمومی 1201000101 ---- عمومی و زبان 3
جمع واحد .... 19 معادل 22 واحد .... .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس گروه علمی سطح درس
1 مبانی فهم حدیث 2 تخصصی 1201000514  اصطلاحات حدیثی حدیث 1
2  آشنایی با نهج البلاغه 2 تخصصی 1201000523 ---- نهج البلاغه 3
3  نحو عربی (2) دو معادل چهار پایه 1201000429  نحو عربی (1) عمومی و زبان 1
4  آشنایی با علوم قرآنی 2 پایه 1201000419 ---- قرآن 3
5 كلام و عقاید (2) 2 پایه 1201000448 ---- کلام 3
6  مكالمه عربی (3 ) یک معادل دو پایه 1201000436  مكالمه عربی(2) عمومی و زبان 1
7  فقه (1) 2 پایه 1201000424 اصول فقه (2) فقه 3
8 آشنایی با فرق اسلامی 2 پایه 1201000416 ---- کلام 3
جمع واحد .... 15 معادل 18 واحد .... .... ....    
دروس نیم‌سال پنجم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس گروه علمی سطح درس
1  فقه الحدیث (1) 2 تخصصی 1201000517  مبانی فهم حدیث حدیث 1
2  ترجمه عربی به فارسی  2 پایه 1201000433  نحو عربی (2) عمومی و زبان 1
3  نحو عربی (3) دو معادل چهار پایه 1201000430  نحو عربی (2) عمومی و زبان 1
4  فقه (2) 2 پایه 1201000425  فقه (1) فقه 3
5  كلام و عقاید (3) 2 پایه 1201000449 ---- کلام 3
6  تفسیر قرآن (1) 2 پایه 1201000420  آشنایی با علوم قرآنی قرآن 3
7 دانش خانواده و جمعیت 2 عمومی 1201000309 ---- عمومی و زبان 3
8 تربيت بدني (مجازي) 1 عمومی 1201000312 ---- عمومی و زبان 3
9 زبان خارجی 3 عمومی 1201000301 ---- عمومی و زبان 1
جمع واحد .... 18 معادل 21 .... .... ....    
دروس نیم‌سال ششم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس گروه علمی سطح درس
1 فقه الحدیث (2) 2 تخصصی 1201000518  مبانی فهم حدیث حدیث 1
2  نقد و وضع حدیث 2 تخصصی 1201000515  مبانی فهم حدیث حدیث 2
3  توثیقات عام وخاص 2 تخصصی 1201000529 دانش و منابع رجالی شیعه حدیث 2
4  شبهه شناسی 2 تخصصی 1201000525 کلام و عقاید (5) کلام 2
5 اعراب قرآن و حدیث 2 پایه 1201000439  نحو عربی (3) عمومی و زبان 1
6 قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها یک معادل دو پایه 1201000437  مكالمه عربی(2) عمومی و زبان 1
7  تفسیر قرآن (2) 2 پایه 1201000421  تفسیر قرآن (1) قرآن 3
8  زبان تخصصی (1) 2 پایه 1201000407 زبان خارجی عمومی و زبان 1
9 کلام و عقاید (4) 2 پایه 1201000446 کلام و عقاید (3) کلام 3
10 ورزش 1 1 معادل صفر عمومی 1201000313 ---- عمومی و زبان 3
جمع واحد .... 18 معادل 19 واحد .... .... ....    
دروس نیم‌سال هفتم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس گروه علمی سطح درس
1  فقه الحدیث (3) 2 تخصصی 1201000519 فقه (2) _ مبانی فهم حدیث حدیث 1
2  قرائت و درک متون معاصر 2 پایه 1201000438 قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها عمومی و زبان 1
3  علوم بلاغی (1) 2 پایه 1201000431  نحو عربی (3) عمومی و زبان 1
4  آشنایی با ادیان توحیدی 2 پایه 1201000415 ---- کلام 3
5  زبان تخصصی (2) 2 پایه 1201000408 زبان تخصصی (1) عمومی و زبان 1
6 کلام و عقاید (5) 2 پایه 1201000447 ---- کلام 3
7 اخلاق 2 پایه 1201000402 ---- عمومی و زبان 3
8 قرائت و درک متون حدیثی (1) 2 تخصصی 1201000526 نحو (2) حدیث 1
جمع واحد .... 16 واحد .... .... ....    
دروس نیم‌سال هشتم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس گروه علمی سطح درس
1 مشكل الحدیث 2 تخصصی 1201000521 نحو عربی (3) _ فقه الحدیث (3) حدیث 1
2  مبانی و روش‌های تبلیغ در قرآن و سنت 2 تخصصی 1201000516  قرائت و درک متون حدیثی حدیث 2
3  اختلاف حدیث 2 تخصصی 1201000520  فقه الحدیث (3) حدیث 1
4  مستشرقان و حدیث 2 تخصصی 1201000524 مبانی فهم حدیث _نقد و وضع حدیث حدیث 2
5  مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین 2 تخصصی 1201000522 کلام و عقاید (3) حدیث 2
6 مبانی نظری و تطبیقی سندشناسی 2 تخصصی 1201000527 توثیقات عام و خاص حدیث 1
7 علوم بلاغی (2) 2 پایه 1201000432  علوم بلاغی (1) عمومی و زبان 1
8  كلام جدید 2 پایه 1201000418 آشنایی با فلسفه اسلامی  کلام 3
9 قرائت و درک متون تفسیری 2 پایه 1201000445 ---- قرآن 3
جمع واحد .... 18 واحد .... .... ....