ترم‌بندی رشته علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی (ورودی مهر 98 به بعد) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

تفسیر اجتماعی (1)

2

تخصصی

1302150501

....

قرآن

2

2

سیر تاریخی تفاسیر اجتماعی

2

تخصصی

1302150508

....

قرآن

2

3

خانواده در قرآن

2

تخصصی

1302150505

....

قرآن

3

4

زبان تخصصی

2

تخصصی

1302150512

....

عمومی و زبان

1

5

روش تحقیق و مأخذشناسی

2

جبرانی

1302151005

....

عمومی و زبان

1

6 اصول و مقدمات تفسیر قرآن کریم 2 جبرانی 1302151003 .... قرآن 2
7

مبانی جامعه‌شناسی

2 جبرانی 1302151004 .... قرآن 2

جمع واحد

....

8 یا 14 واحد

 

....

....

....

....

دروس نیم‌سال دوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

تفسیر اجتماعی (2)

2

تخصصی

1302150502

تفسیر اجتماعی (1)

قرآن

2

2

اخلاق اجتماعی در قرآن (1)

2

تخصصی

1302150510

تفسیر اجتماعی (1)

قرآن

2

3

جامعه در قرآن (1)

2

تخصصی

1302150503

تفسیر اجتماعی (1) -

 مبانی جامعه‌شناسی

قرآن

2

4

عدالت و آزادی در قرآن

3

تخصصی

1302150506

تفسیر اجتماعی

قرآن

3

5

نظریه‌های جامعه‌شناسی

3

جبرانی

1302151001

مبانی جامعه‌شناسی

قرآن

3

6

فضای فرهنگی اجتماعی نزول قرآن

2

جبرانی

1302151002

....

قرآن

2

7 دانش حدیث 2 جبرانی 1302151006 .... حدیث 2

جمع واحد

....

8 یا 14 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال سوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

اخلاق اجتماعی در قرآن (2)

2

تخصصی

1302150511

اخلاق اجتماعی در قرآن (1)

قرآن

2

2

جامعه در قرآن (2)

2

تخصصی

1302150504

جامعه در قرآن (1)

قرآن

2

3

سیاست و حکومت در قرآن

2

تخصصی

1302150507

تفسیر اجتماعی (1)

قرآن

3

4

سنت‌های اجتماعی در قرآن

2

تخصصی

1302150509

تفسیر اجتماعی (1)

قرآن

2

5 ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی در قرآن 3 تخصصی 1302150513 تفسیر اجتماعی (2) -

 مبانی جامعه‌شناسی

قرآن 3

جمع واحد

....

10

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

پایان‌نامه (مختص شیوه آموزشی ـ پژوهشی) 6 تخصصی 1302150514 .... قرآن ....
2 متن‌پژوهی (1) (مختص شیوه آموزش‌محور) 2 تخصصی 1302150515 .... قرآن 1
3 متن‌پژوهی (2) (مختص شیوه آموزش‌محور) 2 تخصصی 1302150516 .... قرآن 1

4

متن‌خوانی عربی (با کاربست قواعد ادبی)

 (مختص شیوه آموزش‌محور)

2 تخصصی 1302150517 .... عمومی و زبان 1

جمع واحد

....

6

....

....

....

....

....

نکته : 
سطح هر درس براساس محتوای درسی و سرفصل اعلام‌شده توسط وزارت علوم، توسط مسئولین گروههای علمی تعیین می‌شود و مطابق با آن، تعداد جلسات آن‌لاین درس، تعداد تمارین و... تعیین می‌گردد. به عنوان مثال: دروس سطح 1 دارای تمارین و تعداد آن‌لاین بیشتری می‌باشند
.