جدول سیر ارائه دروس مقطع کارشناسی

مقطع رشته ورودی
کارشناسی علوم حدیث بهمن‌ماه 1390 به قبل
بهمن‌ماه 1390 تا بهمن‌ماه 1391
مهرماه 1392به بعد
مهرماه 1398به بعد
علوم ومعارف‌قرآن بهمن‌ماه 1388 تا بهمن‌ماه 1391
مهرماه 1392به بعد
فقه و حقوق اسلامی مهرماه 1395 به بعد
مهرماه 1398
بهمن‌ماه 1398 به بعد
علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیثی) مهرماه 1395
مهرماه 1396 به بعد
مهرماه 1398 به بعد
روانشناسی مهرماه 97 به بعد
 
جدول سیر ارائه دروس مقطع کارشناسی‌ارشد
مقطع رشته گرایش ورودی
کارشناسی ارشد علوم حدیث نهج‌البلاغه مهرماه 1390 تا مهر1395
مهرماه 1396 به بعد
مهرماه 1399 به بعد
تفسیراثری مهرماه 1390 تا مهر 1395
مهرماه 1396 به بعد
مهرماه 1399 به بعد
کلام و عقاید بهمن‌ماه 1391 تا مهر 1396
مهرماه 1397 به بعد
مهرماه 1398 به بعد
علوم قرآن و حدیث ...... بهمن‌ماه 1391 به بعد
مهرماه 1398 به بعد
فقه و مبانی حقوق اسلامی ...... مهرماه 1396 به بعد
علوم قرآنی مستشرقان مهرماه 1396 به بعد
علوم و معارف قرآن تفسیر اجتماعی مهرماه 98 به بعد
روانشناسی اسلامی مثبت‌گرا مهرماه 97 به بعد
مهرماه 98 به بعد