ترم‌بندی رشته علوم قرآن و حدیث (ورودی مهر 98 به بعد) مقطع کارشناسی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه علمی

سطح‌درس

1

روانخوانی و تجوید مقدماتی

3

پیش‌نیاز (عملی)

1219000701

....

قرآن

2

2

صرف کاربردی (1)

2

پایه

1219000403

....

عمومی و زبان

1

3

مأخذشناسی تفاسیر قرآن

2

تخصصی

1219000510

....

قرآن

3

4

تربیت بدنی

1

عمومی / عملی

1219000303

....

عمومی و زبان

3

5

زبان فارسی

3

عمومی

1219000301

....

عمومی و زبان

3

6

هندسه دانش‌های قرآنی و حدیثی

2

اختیاری مشترک

1224000518

....

قرآن

3

7

علوم قرآنی (1) (وحی و نزول)

2

تخصصی

1219000505

....

قرآن

3

8

رایانه و فضای مجازی

2

پایه / عملی

1219000414

....

عمومی و زبان

2

جمع واحد

....

17 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال دوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه علمی

سطح‌درس

1

مفردات قرآن

2

تخصصی

1219000504

....

قرآن

2

2

صرف کاربردی (2)

2

پایه

1219000404

صرف کاربردی (1)

عمومی و زبان

1

3

نحو کاربردی (1)

4

پایه

1219000405

....

عمومی و زبان

1

4

ورزش (1)

1

عمومی / عملی

1219000307

تربیت بدنی

عمومی و زبان

3

5

تاریخ حدیث

2

تخصصی

1219000519

....

حدیث

3

6

آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی

2

پایه

1219000411

....

کلام

3

7

علوم قرآنی (2)

(اعجاز، تحریف‌ناپذیری)

2

تخصصی

1219000506

....

قرآن

3

8

تاریخ تحلیلی اسلام

2

پایه

1219000410

....

عمومی و زبان

3

جمع واحد

....

17 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال سوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه علمی

سطح‌درس

1

کارگاه قرائت و ترجمه قرآن (1)

2

پایه / عملی

1219000401

روانخوانی و تجوید مقدماتی

قرآن

2

2

تاریخ کتابت قرآن و قرائات

(تاریخ قرآن)

2

تخصصی

1219000509

....

قرآن

3

3

قرائت و ترجمه متون تخصصی (1)

2

تخصصی

1219000502

صرف کاربردی (1) - نحو کاربردی (1)

عمومی و زبان

2

4

اصول و مقدمات تفسیر

2

تخصصی

1219000511

....

قرآن

3

5

نحو کاربردی (2)

4

پایه

1219000406

نحو کاربردی (1)

عمومی و زبان

1

6

منطق

2

عمومی

1219000407

....

کلام

2

7

مصطلح الحدیث

2

تخصصی

1219000521

تاریخ حدیث

حدیث

2

8

علوم قرآنی (3) (مکّی و مدنی، اسباب نزول، محکم و متشابه، نسخ)

2

تخصصی

1219000507

....

قرآن

3

جمع واحد

....

18 واحد (معادل 20)

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه علمی

سطح‌درس

1

کارگاه قرائت و ترجمه قرآن (2)

2

پایه / عملی

1219000402

کارگاه قرائت و ترجمه قرآن (1)

قرآن

2

2

تفسیر ترتیبی قرآن (1)

4

تخصصی

1219000512

....

قرآن

3

3

قرائت و ترجمه متون تخصصی (2)

2

تخصصی

1219000503

صرف کاربردی (2) - نحو کاربردی (2) - قرائت و ترجمه متون تخصصی (1)

عمومی و زبان

2

4

آشنایی با رجال

2

اختیاری حدیث

1224000501

....

حدیث

2

5

کلام اسلامی

2

پایه

1219000408

....

کلام

3

6

انقلاب اسلامی

2

عمومی

1219000306

....

عمومی و زبان

3

7

مأخذشناسی حدیث

2

تخصصی

1219000520

تاریخ حدیث

حدیث

2

8

علوم قرآنی (4) (دلالت‌های قرآنی)

2

تخصصی

1219000508

....

قرآن

2

جمع واحد

....

18 واحد (معادل 20)

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال پنجم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه علمی

سطح‌درس

1

آیین نگارش متون علمی

2

اختیاری مشترک

1224000512

....

عمومی و زبان

2

2

تفسیر ترتیبی قرآن (2)

4

تخصصی

1219000513

تفسیر ترتیبی قرآن (1)

قرآن

3

3

تفسیر موضوعی قرآن (1)

2

تخصصی

1219000515

....

قرآن

3

4

فقه الحدیث (1)

2

تخصصی

1219000522

....

حدیث

2

5

کتابشناسی و مأخذشناسی با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث

2

اختیاری مشترک

1224000506

....

قرآن

2

6

علوم بلاغی و زیبایی‌شناختی قرآن (1)

2

تخصصی

1219000517

....

عمومی و زبان

2

7

توثیق و تضعیف

2

اختیاری حدیث

1224000502

آشنایی با رجال

حدیث

2

8

زبان انگلیسی

3

عمومی

1219000302

....

عمومی و زبان

1

جمع واحد

....

19 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال ششم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه علمی

سطح‌درس

1

شناخت نهج البلاغه

2

تخصصی

1219000525

....

نهج البلاغه

3

2

تفسیر ترتیبی قرآن (3)

2

تخصصی

1219000514

تفسیر ترتیبی قرآن (2)

قرآن

3

3

تفسیر موضوعی قرآن (2)

2

تخصصی

1219000516

تفسیر موضوعی قرآن (1)

قرآن

3

4

فقه الحدیث (2)

2

تخصصی

1219000523

فقه الحدیث (1)

حدیث

1

5

روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث

2

پایه

1219000413

....

قرآن

2

6

علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن (2)

2

تخصصی

1219000518

علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن (1) 

عمومی و زبان

2

7

کتابخانه‌های دیجیتالی

2

اختیاری حدیث

1224000514

....

عمومی و زبان

2

8

رجال کاربردی با تکیه بر سندشناسی

2

اختیاری حدیث

1224000503

آشنایی با رجال - مصطلح الحدیث - توثیق و تضعیف

حدیث

1

9

زبان تخصصی

2

تخصصی

1219000501

....

عمومی و زبان

1

جمع واحد

....

18 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال هفتم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه علمی

سطح‌درس

1

مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین

2

اختیاری حدیث

1224000507

....

حدیث

3

2

کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی

2

پایه

1219000409

....

فقه

3

3

مهارت‌های آموزش و ترویج قران

2

پایه / عملی

1219000412

....

قرآن

3

4

فقه الحدیث (3)

2

تخصصی

1219000524

فقه الحدیث (2)

حدیث

1

5

جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر

2

اختیاری حدیث

1224000508

....

حدیث

2

6

متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی

2

اختیاری مشترک

1224000511

....

عمومی و زبان

1

7

آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات

2

تخصصی

1219000526

....

حدیث

3

8

رابطه قرآن و سنت

2

اختیاری مشترک

1224000515

....

قرآن

3

9

آیین ویرایش متون علمی

2

اختیاری مشترک

1224000513

....

عمومی و زبان

2

جمع واحد

....

18 واحد (معادل 20)

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال هشتم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه علمی

سطح درس

1

مشکل الحدیث

2

اختیاری حدیث

1224000504

فقه الحدیث (3)

حدیث

2

2

اختلاف الحدیث

2

اختیاری حدیث

1224000505

فقه الحدیث (3)

حدیث

2

3

روش‌شناسی مطالعات حدیثی بین رشته‌ای

2

اختیاری حدیث

1224000509

....

حدیث

2

4

فقه الحدیث (4)

2

اختیاری حدیث

1224000516

رابطه قرآن و سنت

حدیث

1

5

مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان

1

اختیاری مشترک

1224000510

....

حدیث

3

6

تحقیق موضوعی در حدیث

2

اختیاری حدیث

1224000517

....

حدیث

2

7

دانش خانواده و جمعیت

2

عمومی

1219000305

....

عمومی و زبان

3

جمع واحد

....

13 واحد

....

....

....

....

....

نکته :
سطح هر درس براساس محتوای درسی و سرفصل اعلام‌شده توسط وزارت علوم، توسط مسئولین گروههای علمی تعیین می‌شود و مطابق با آن، تعداد جلسات آن‌لاین درس، تعداد تمارین و... تعیین می‌گردد. به عنوان مثال: دروس سطح 1 دارای تمارین و تعداد آن‌لاین بیشتری می‌باشند.