ترم‌بندی رشته علوم قرآن و حدیث (ورودی  مهر 98 به بعد) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیاز

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

مفردات قرآن

2

تخصصی

 1319000501

....

قرآن

1

2

تاریخ قرآن کریم

2

تخصصی

 1319000505

....

قرآن

2

3

روش‌ها و مکاتب تفسیر قرآن

2

تخصصی

 1319000502

....

قرآن

1

4

تاریخ حدیث

2

تخصصی

1319000508

....

حدیث

2

5

روش تحقیق و پایان‌نامه‌نویسی

2

جبرانی

 1319001001

....

قرآن

2

6

اصول و مقدمات تفسیر قرآن

2

جبرانی

1319001002

....

قرآن

2

7

دانش حدیث

2

جبرانی

 1319001004

....

حدیث

2

جمع واحد

....

8 یا 14 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال دوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیاز

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

علوم قرآنی (1)

2

تخصصی

 1319000506

....

قرآن

2

2

تفسیر قرآن کریم (1)

2

تخصصی

 1319000503

....

قرآن

2

3

فقه الحدیث

2

تخصصی

 1319000509

....

حدیث

1

4

علم رجال

2

تخصصی

1319000510

....

حدیث

2

5

متن‌خوانی عربی (با کاربست قواعد ادبی)

2

جبرانی

1319001003

....

؟

؟

جمع واحد

....

8 یا 12 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال سوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیاز

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

علوم قرآنی (2)

2

تخصصی

 1319000507

علوم قرآنی (1)

قرآن

2

2

تفسیر قرآن کریم (2)

2

تخصصی

 1319000504

تفسیر قرآن کریم (1)

قرآن

2

3

تفسیر نهج البلاغه

2

تخصصی

 1319000511

....

نهج البلاغه

؟

4

تفسیر آیات مشکل قرآن کریم

2

اختیاری - تخصصی

 1319000512

....

قرآن

1

5

مقایسه بین قرآن و کتب آسمانی گذشته

2

اختیاری - تخصصی

 1319000513
 

....

قرآن

2

جمع واحد

....

10 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی

ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیاز گروه علمی سطح درس
1 پایان نامه (مختص شیوه آموزشی ـ پژوهشی) 6 تخصصی  1319000514   قرآن  1
2 متن‌پژوهی (1) (مختص شیوه آموزش‌محور) 2 تخصصی  1319000515   قرآن  1
3 متن‌پژوهی (2) (مختص شیوه آموزش محور) 2 تخصصی  1319000516   قرآن  1
4 متن‌پژوهی (3) (جایگزین پایان‌نامه) 2 تخصصی 1319000517    قرآن  1
جمع واحد   6 واحد .... .... .... .... ....

نکته : 

سطح هر درس براساس محتوای درسی و سرفصل اعلام‌شده توسط وزارت علوم، توسط مسئولین گروههای علمی تعیین می‌شود و مطابق با آن، تعداد جلسات آن‌لاین درس، تعداد تمارین و... تعیین می‌گردد. به عنوان مثال: دروس سطح 1 دارای تمارین و تعداد آن‌لاین بیشتری می‌باشند.