ترم‌بندی رشته علوم حدیث گرایش تفسیراثری (ورودی  مهر 99 به بعد) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیاز

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

تاریخ تفسیر

2

پیش‌نیاز

 1301010703

....

قرآن

 2

2

اصول و مقدمات تفسیر

2

پیش‌نیاز

1301010702

....

قرآن

 2

3

تفسیر قرآن (1) (مفردات)

2

پیش‌نیاز

 1301010705

....

قرآن

 1

4

قرآن در روایات اهل بیت (ع)

2

تخصصی

 1301010508

....

حدیث

 2

5

روش‌شناسی تفسیر اثری

2

تخصصی

 1301010507

....

قرآن

 1

6

مبانی فهم حدیث

2

تخصصی

1301010503

....

حدیث

 1

7

تفسیر موضوعی(1)

2

تخصصی

 1301010509

....

قرآن

1

جمع واحد

....

8 یا 14 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال دوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیاز

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

روش‌های تفسیری

2

پیش‌نیاز

 1301010704

....

قرآن

 1

2

دانش حدیث

2

جبرانی

 1301011020

....

حدیث

2

3

روش تحقیق و پایان نامه‌نویسی

2

جبرانی

1301011019

....

قرآن

2

4

تفسیر اثری(1)

2

تخصصی

1301010512 

روش‌شناسی تفسیر اثری

قرآن

 1

5

بررسی تطبیقی منابع رجالی

2

تخصصی

 1301010506

....

حدیث

 1

6

حوزه‌ها و مکاتب حدیثی

2

تخصصی

 1301010501

....

حدیث

 2

7

آسیب‌شناسی حدیث

2

تخصصی

1301010504

....

حدیث

 1

جمع واحد

....

8 یا 14  واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال سوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیاز

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

تفسیر موضوعی (2)

2

تخصصی

1301010510 

تفسیر موضوعی (1)

قرآن

1

2

تفسیر اثری (2)

2

تخصصی

1301010513 

تفسیر اثری (1)

قرآن

1

3

پژوهش‌های حدیثی در دوران معاصر

2

تخصصی

 1301010505

....

حدیث

2

4

زبان تخصصی

2

تخصصی

 1301010514

....

عمومی و زبان

1

5

مبانی جرح و تعدیل

2

تخصصی

 1301010502

....

حدیث

1

6

آسیب‌شناسی روایات تفسیری

2

تخصصی

1301010511

....

قرآن

1

جمع واحد

....

12

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیاز

گروه‌علمی

سطح‌درس

1 پایان نامه (مختص شیوه آموزشی ـ پژوهشی)

4

تخصصی

 1301010515
 

تمام دروس

قرآن

1

1 متن پژوهی (1) (مختص شیوه آموزش محور)

2

تخصصی

1301010517

تمام دروس

قرآن

1

2

متن پژوهی (2) (مختص شیوه آموزش محور)

2

تخصصی

 1301010516

تمام دروس

قرآن

1

جمع واحد

....

4

....

....

....

....

....

نکته : 
سطح هر درس براساس محتوای درسی و سرفصل اعلام‌شده توسط وزارت علوم، توسط مسئولین گروههای علمی تعیین می‌شود و مطابق با آن، تعداد جلسات آن‌لاین درس، تعداد تمارین و... تعیین می‌گردد. به عنوان مثال: دروس سطح 1 دارای تمارین و تعداد آن‌لاین بیشتری می‌باشند.