ترم‌بندی رشته علوم حدیث گرایش نهج‌البلاغه (ورودی مهر 99 به بعد) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

توضیحات

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

حوزه‌ها و مکاتب حدیثی

2

تخصصی

1301030501

....

حدیث

2

2

مبانی فهم حدیث

2

تخصصی

1301030503

....

حدیث

1

3

زندگانی تحلیلی امام علی (ع) و پیشینه صدور نهج البلاغه

2

پیش‌نیاز

1301030701

....

نهج البلاغه

1

4

استناد نهج البلاغه و کتابشناسی

2

پیش‌نیاز

1301030702

....

نهج البلاغه

؟

5

قرائت متن و واژه‌شناسی نهج البلاغه

2

پیش‌نیاز

1301030703

....

نهج البلاغه

1

6

دانش حدیث

2

جبرانی

1301031023

....

حدیث

2

7

روش تحقیق و پایان‌نامه‌نویسی

2

جبرانی

1301031022

....

نهج البلاغه

2

جمع واحد

....

14 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال دوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

توضیحات

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

مبانی جرح و تعدیل

2

تخصصی

1301030502

....

حدیث

1

2

آسیب‌شناسی حدیث

2

تخصصی

1301030504

مبانی فهم حدیث

حدیث

1

3

پژوهش‌های حدیثی در دوران معاصر

2

تخصصی

1301030505

....

حدیث

2

4

مباحث اعتقادی در نهج‌البلاغه (1)

2

تخصصی

1301030508

زندگانی تحلیلی امام علی (ع) / استناد نهج البلاغه و کتابشناسی / قرائت متن و واژه‌شناسی نهج البلاغه

نهج البلاغه

2

5

حکومت و مدیریت در نهج البلاغه

2

تخصصی

1301030510

زندگانی تحلیلی امام علی (ع) / استناد نهج البلاغه و کتابشناسی / قرائت متن و واژه‌شناسی نهج البلاغه

نهج البلاغه

1

6

سیاست، حقوق و اقتصاد در نهج البلاغه

2

تخصصی

1301030511

زندگانی تحلیلی امام علی (ع) / استناد نهج البلاغه و کتابشناسی / قرائت متن و واژه‌شناسی نهج البلاغه

نهج البلاغه

1

7

علوم بلاغی در نهج البلاغه

2

پیش‌نیاز

1301030704

قرائت متن و واژه‌شناسی نهج البلاغه

نهج البلاغه

1

جمع واحد

....

14 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال سوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

توضیحات

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

بررسی تطبیقی منابع رجالی

2

تخصصی

1301030506

....

حدیث

1

2

نقد متن و بررسی شبهات پیرامون نهج‌البلاغه

2

تخصصی

1301030507

زندگانی تحلیلی امام علی (ع) / استناد نهج البلاغه و کتابشناسی / قرائت متن و واژه‌شناسی نهج البلاغه

نهج البلاغه

1

3

مباحث اعتقادی در نهج‌البلاغه (2)

2

تخصصی

1301030509

مباحث اعتقادی در نهج البلاغه (1)

نهج البلاغه

2

4

عرفان و دعا در نهج البلاغه

2

تخصصی

1301030512

زندگانی تحلیلی امام علی (ع) / استناد نهج البلاغه و کتابشناسی / قرائت متن و واژه‌شناسی نهج البلاغه

نهج البلاغه

1

5

اخلاق و تربیت در نهج البلاغه

2

تخصصی

1301030513

زندگانی تحلیلی امام علی (ع) / استناد نهج البلاغه و کتابشناسی / قرائت متن و واژه‌شناسی نهج البلاغه

نهج البلاغه

1

6

زبان انگلیسی تخصصی

2

تخصصی

1301030514

....

عمومی و زبان

1
7 رابطه نهج البلاغه با قرآن 2 پیش‌نیاز 1301030707   نهج البلاغه 1

جمع واحد

....

14 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

توضیحات

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

پایان‌نامه (مختص شیوه آموزشی ـ پژوهی)

4

تخصصی

1301030515

....

نهج البلاغه

؟

2

متن‌پژوهی (1) (مختص شیوه آموزش‌محور)

2

تخصصی

1301030517

....

نهج البلاغه

1

3

متن‌پژوهی (2) (مختص شیوه آموزش‌محور)

2

تخصصی

1301030518

....

نهج البلاغه

1

جمع واحد

....

4(2) واحد

....

....

....

....

....

نکته : 
سطح هر درس براساس محتوای درسی و سرفصل اعلام‌شده توسط وزارت علوم، توسط مسئولین گروههای علمی تعیین می‌شود و مطابق با آن، تعداد جلسات آن‌لاین درس، تعداد تمارین و... تعیین می‌گردد. به عنوان مثال: دروس سطح 1 دارای تمارین و تعداد آن‌لاین بیشتری می‌باشند.