ترم‌بندی رشته روانشناسی (ورودی مهر 97 به بعد) مقطع کارشناسی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس گروه‌علمی سطح‌درس
1
مباحث اساسي در روانشناسي (1)
2
پایه
1225000427
...
روانشناسی 2
2
فيزیولوژي اعصاب و غدد
2
پایه
1225000425
...
روانشناسی 3
3
آمار توصيفي
2
پایه
1225000407
...
روانشناسی 1
4
مباني جامعه شناسي
2
پایه
1225000429
...
روانشناسی 3
5
معرفت شناسی
2
پایه
1225000433
...
روانشناسی 3
6
زبان انگلیسی
3
عمومی
1225000311
...
عمومی و زبان 1
7
زبان فارسی
3
عمومی
1225000312
...
عمومی و زبان 3
8
تربیت بدنی
1
عمومی
1225000306
...
عمومی و زبان 3
جمع واحد .... 17 واحد .... .... .... .... ....
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس گروه‌علمی سطح‌درس
1
مباحث اساسي در روانشناسي (2)
2
پایه
1225000428
مباحث اساسي در روانشناسي (1)
روانشناسی 2
2
احساس و ادراک
2
پایه
1225000401
فيزیولوژي اعصاب و غدد
روانشناسی 2
3
آمار استنباطی
3
پایه
1225000406
آمار توصيفي
روانشناسی 1
4
روانشناسی اجتماعی
2
پایه
1225000412
مباني جامعه شناسي
روانشناسی 3
5
آشنایی با فلسفه اسلامی
2
پایه
1225000405
معرفت شناسی
روانشناسی 3
6
روانشناسی تحولی (1)
2
پایه
1225000415
مباحث اساسي در روانشناسي (1)
روانشناسی 3
7
متون روانشناسی به انگلیسی (1)
2
پایه
1225000431
مباحث اساسي در روانشناسي (1)
روانشناسی 3
8 ورزش (1)
1
عمومی
1225000308
...
عمومی و زبان 3
9
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن
2
پایه
1225000410
...
روانشناسی 3
جمع واحد .... 18 واحد .... .... .... .... ....
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس گروه‌علمی سطح‌درس
1
روانشناسی تحولی (2)
2
پایه
1225000416
روانشناسی تحولی (1)
روانشناسی 3
2
متون روانشناسی به انگلیسی (2)
2
پایه
1225000432
متون روانشناسی به انگلیسی (1)
روانشناسی 3
3
روانشناسی فیزیولوژیک
2
پایه
1225000421
احساس و ادراک
روانشناسی 3
4
روش تحقیق(کمی و کیفی)
3
پایه
1225000423
آمار استنباطی
روانشناسی 1
5
روانشناسی اجتماعی کاربردی
2
تخصصی
1225000510
روانشناسی اجتماعی
روانشناسی 1
6
روانشناسی یادگیری
2
پایه
1225000422
مباحث اساسي در روانشناسي (2)
روانشناسی 3
7
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
2
پایه
1225000413
...
روانشناسی 3
8
کلیات روانپزشکی (صرفاً برای دانشجویان ورودی 971)
2
اختیاری
1225000808

آسیب‌شناسی روانی (2)

روانشناسی 2
9
اندیشه اسلامی1(مبدأ و معاد)
2
عمومی
1225000302
...
کلام 3
جمع واحد .... 19 واحد .... .... .... ....  .... 
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس گروه‌علمی سطح‌درس
1
روانشناسی شخصیت
2
پایه
1225000419
روانشناسی تحولی (2)
روانشناسی 3
2
روان سنجی
2
پایه
1225000411
آمار استنباطی
روانشناسی 1
3
آسیب شناسی اجتماعی
2
تخصصی
1225000502
روانشناسی اجتماعی کاربردی
روانشناسی 1
4
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی
2
پایه
1225000426
روش تحقیق(کمی و کیفی)
روانشناسی 1
5
روانشناسی دین
2
پایه
1225000418
مباحث اساسي در روانشناسي (2)
روانشناسی 3
6
روانشناسی شناختی
2
پایه
1225000420
مباحث اساسی (2)/احساس و ادراک
روانشناسی 3
7
انگیزش و هیجان
2
پایه
1225000402
روانشناسی فیزیولوژیک
روانشناسی 3
8
آسیب شناسی روانی (1)
2
پایه
1225000403
روانشناسی تحولی (2)
روانشناسی 2
9
اندیشه اسلامی (2)(نبوت و امامت)
2
عمومی
1225000303
...
کلام 3
جمع واحد .... 18 واحد .... .... .... .... ....
دروس نیم‌سال پنجم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس گروه‌علمی سطح‌درس
1
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه (1)
2
تخصصی
1225000513
روانشناسی تحولی (2)
روانشناسی 2
2
روانشناسی تجربی
3
پایه
1225000414
روانشناسی فیزیولوژیک
روانشناسی 2
3
آسیب شناسی روانی (2)
2
پایه
1225000404
آسیب شناسی روانی (1)
روانشناسی 2
4
مبانی راهنمایی و مشاوره
2
پایه
1225000430
...
روانشناسی 3
5
روانشناسی تربیتی
2
پایه
1225000417
روانشناسی یادگیری
روانشناسی 3
6

آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث (1)

2
پایه
1225000408
مباحث اساسي در روانشناسي (2)
روانشناسی 2
7
روانشناسی صنعتی - سازمانی
2
تخصصی
1225000512
مباحث اساسي در روانشناسي (2)
روانشناسی 3
8
روانشناسی سالمندی
2
اختیاری
1225000804
روانشناسی تحولی (2)
روانشناسی 2
9
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
2
عمومی
1225000301
...
عمومی و زبان 3
جمع واحد .... 19 واحد .... .... .... .... ....
دروس نیم‌سال ششم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس گروه‌علمی سطح‌درس
1
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه (2)
2
تخصصی
1225000514
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه (1)
روانشناسی 3
2 آزمون های روانشناختی (1)
2
تخصصی
1225000504
روانشناسی شناختی
روانشناسی 1
3 مدیریت استرس (تنیدگی)
2
اختیاری
1225000807
آسیب شناسی روانی (2)
روانشناسی 2
4
نظریه های مشاوره و روان درمانی
2
تخصصی
1225000518
روانشناسی شخصیت/مبانی راهنمایی و مشاوره
روانشناسی 2
5
فلسفه علم روانشناسی
2
پایه
1225000424
مباحث اساسي در روانشناسي (2)
روانشناسی 3
6 آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث (2)
2
پایه
1225000409
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث (1)
روانشناسی 2
7
روانشناسی و مشاوره خانواده
2
تخصصی
1225000515
روانشناسی شخصیت
روانشناسی 1
8
روانشناسی جنسیت
2
اختیاری
1225000806
روانشناسی تحولی (2)
روانشناسی 3
9
انقلاب اسلامی
2
عمومی
1225000304
...
عمومی و زبان 3
جمع واحد .... 18 واحد .... .... .... .... ....
دروس نیم‌سال هفتم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس گروه‌علمی سطح‌درس
1 آزمون های روانشناختی (2)
2
تخصصی
1225000505
آموزه های روانشناختی (1)
روانشناسی 1
2
توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه
2
تخصصی
1225000508
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه (2)
روانشناسی 2
3
فنون مشاوره و روان درمانی
2
تخصصی
1225000517
نظریه های مشاوره و روان درمانی
روانشناسی 1
4
اصول روانشناسی بالینی
2
تخصصی
1225000501
آسیب شناسی روانی (2)
روانشناسی 2
5
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی
2
تخصصی
1225000509
مبانی راهنمایی و مشاوره
روانشناسی 1
6
پژوهش(عملی - انفرادی) در روانشناسی
3
تخصصی
1225000507
...
روانشناسی 1
7 روانشناسی اعتیاد (برای دانشجویان ورودی 981 به بعد) 2 اختیاری 1225000809

آسیب‌شناسی روانی (2)

روانشناسی 2
8
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
2
عمومی
1225000305
...
عمومی و زبان 3
جمع واحد .... 15 واحد .... .... .... .... ....
دروس نیم‌سال هشتم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس گروه‌علمی سطح‌درس
1
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار
2
تخصصی
1225000516
آسیب شناسی روانی (2)
روانشناسی 1
2
بهداشت روانی
2
تخصصی
1225000506
آسیب شناسی روانی (2)
روانشناسی 2
3
روانشناسی سلامت
2
تخصصی
1225000511
آسیب شناسی روانی (2)
روانشناسی 3
4
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
2
تخصصی
1225000503
روانشناسی تحولی (2)
روانشناسی 3
5
اخلاق حرفه ای
2
اختیاری
1225000805
فنون مشاوره و روان درمانی
روانشناسی 2
6
دانش خانواده و جمعیت
2
عمومی
1225000310
...
عمومی و زبان 3
7
تفسیر موضوعی قرآن
2
عمومی
1225000309
...
قرآن 3
جمع واحد .... 14 واحد .... .... .... .... ....

نکته : 
سطح هر درس براساس محتوای درسی و سرفصل اعلام‌شده توسط وزارت علوم، توسط مسئولین گروههای علمی تعیین می‌شود و مطابق با آن، تعداد جلسات آن‌لاین درس، تعداد تمارین و... تعیین می‌گردد. به عنوان مثال: دروس سطح 1 دارای تمارین و تعداد آن‌لاین بیشتری می‌باشند
.