ترم‌بندی رشته فقه و حقوق اسلامی(ورودی بهمن 98 به بعد) مقطع کارشناسی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

ادبیات عرب (1)

4

پایه

1227000401

....

 

 

2

مبانی اصول فقه

3

پایه

1227000406

....

 

 

3

مقدمه علم حقوق

2

پایه

1227000405

....

 

 

4

تاریخ فقه و فقها

2

تخصصی

1227000516

....

 

 

5

ادبیات فارسی

3

عمومی

1227000306

....

 

 

6

تعلیم و تربیت اسلامی

2

عمومی

1227000301

....

 

 

7

تربیت بدنی

1

عمومی

1227000303

....

 

 

جمع واحد

....

17 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال دوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

ادبیات عرب (2)

4

پایه

1227000402

ادبیات عرب (1)

 

 

2

حقوق مدنی (1)

2

تخصصی

1227000519

....

 

 

3

فقه (1)

4

تخصصی

1227000505

....

 

 

4

زبان انگلیسی عمومی

3

عمومی

1227000305

....

 

 

5

ورزش (1)

1

عمومی

1227000307

....

 

 

6

اصول فقه (1)

4

تخصصی

1227000501

....

 

 

جمع واحد

....

18 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال سوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

اصول فقه (2)

4

تخصصی

1227000502

اصول فقه (1)

 

 

2

فقه (2)

4

تخصصی

1227000506

فقه (1)

 

 

3

فقه (3)

4

تخصصی

1227000507

فقه (1)

 

 

4

حقوق جزای عمومی (1)

2

تخصصی

1227000531

.... 

 

 

5

حقوق مدنی (2)

2

تخصصی

1227000520

حقوق مدنی (1)

 

 

6

زبان تخصصی (1)

2

پایه

1227000409

زبان عمومی

 

 

جمع واحد

....

18 واحد

....

....

....

.... 

.... 

دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

اصول فقه (3)

4

تخصصی

1227000503

اصول فقه (2)

 

 

2

فقه (4)

4

تخصصی

1227000508

فقه (3)

 

 

3

فقه (5)

4

تخصصی

1227000509

فقه (3)

 

 

4

حقوق جزای عمومی (2)

2

تخصصی

1227000532

حقوق جزای عمومی (1)

 

 

5

حقوق مدنی (3)

2

تخصصی

1227000521

حقوق مدنی (2)

 

 

6

زبان تخصصی (2)

2

پایه

1227000410

زبان تخصصی (1)

 

 

جمع واحد

....

18 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال پنجم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

اصول فقه (4)

4

تخصصی

1227000504

اصول فقه (3)

 

 

2

فقه (6)

4

تخصصی

1227000510

فقه (5)

 

 

3

حقوق جزای اختصاصی (1)

2

تخصصی

1227000529

حقوق جزای عمومی (1) 

 

 

4

آیین دادرسی مدنی (1)

2

تخصصی

1227000533

....

 

 

5

حقوق کار

2

اختیاری

1227000414

.... 

 

 

6

حقوق مدنی (4)

2

تخصصی

1227000522

حقوق مدنی (3)

 

 

7

کلام (1)

2

پایه

1227000407

....

 

 

جمع واحد

....

18 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال ششم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

حقوق جزای اختصاصی (2)

2

تخصصی

1227000530

حقوق جزای اختصاصی (1)

 

 

2

فقه (7)

2

تخصصی

1227000511

فقه (5)

 

 

3

فقه (8)

2

تخصصی

1227000512

فقه (6)

 

 

4

آیین دادرسی مدنی (2)

2

تخصصی

1227000534

آیین دادرسی مدنی (1)

 

 

5

آیین دادرسی کیفری

2

تخصصی

1227000535

حقوق جزای عمومی

 

 

6

حقوق مدنی (5)

2

تخصصی

1227000523

حقوق مدنی (3)

 

 

7

کلام (2)

2

پایه

1227000408

کلام (1)

 

 

8

منطق

3

اختیاری

؟؟؟

....

 

 

9

اخلاق حقوق و قضا

1

اختیاری

1227000412

....

   

جمع واحد

....

18 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال هفتم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

حقوق تجارت (1)

2

تخصصی

1227000525

مقدمه علم حقوق

 

 

2

حقوق بین الملل عمومی

2

تخصصی

1227000528

....

 

 

3

حقوق مدنی (6)

2

تخصصی

1227000524

حقوق مدنی (3)

 

 

4

منطق حقوق

2

پایه

1227000404

منطق

 

 

5

کلام جدید

 

2

 

 

اختیاری

 

؟؟؟

....

 

 

حقوق تطبیقی

1227000415

     

6

تفسیر قرآن (آیات الاحکام)

2

پایه

1227000403

....

 

 

7

قواعد فقه مدنی 2 تخصصی 1227000514 فقه و اصول    

8

حقوق اساسی

2

تخصصی

1227000517

     

جمع واحد

....

16 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال هشتم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

حقوق تجارت (2)

2

تخصصی

1227000526

حقوق تجارت (1)

 

 

2

حقوق بین الملل خصوصی

2

تخصصی

1227000527

مقدمه علم حقوق

 

 

3

فقه تطبیقی

2

تخصصی

1227000513

فقه (6)

 

 

4

فقه پزشکی

2

اختیاری

؟؟؟

 

 

 

5

درایة الحدیث

2

پایه

1227000411

....

 

 

6

قواعد فقه جزایی

2

تخصصی

1227000515

قواعد فقه مدنی

 

 
7 دانش خانواده و جمعیت 2 عمومی 1227000302 ....    
8 حقوق اداری 2 تخصصی 1227000518 ....    

جمع واحد

....

16 واحد

....

....

....

....

....

نکته : 
- سطح هر درس براساس محتوای درسی و سرفصل اعلام‌شده توسط وزارت علوم، توسط مسئولین گروههای علمی تعیین می‌شود و مطابق با آن، تعداد جلسات آن‌لاین درس، تعداد تمارین و... تعیین می‌گردد. به عنوان مثال: دروس سطح 1 دارای تمارین و تعداد آن‌لاین بیشتری می‌باشند
.

- کد درسِ دروس کلام جدید، فقه پزشکی و منطق، متعاقباً اعلام خواهد شد.