ترم‌بندی رشته فقه و حقوق اسلامی (ورودی مهر 95 به بعد) مقطع کارشناسی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

ادبیات فارسی

3

عمومی

1203000313

....

عمومی و زبان

3

2

تعلیم و تربیت اسلامی

2

عمومی

1203000307

....

عمومی و زبان

3

3

ادبیات عرب (1)

3

پایه

1203000401

....

عمومی و زبان

1

4

تفسیر قرآن (1)

2

پایه

1203000412

....

قرآن

3

5

علوم قرآن

2

پایه

1203000414

....

قرآن

3

6

تاریخ تحلیلی اسلام

3

پایه

1203000439

....

عمومی و زبان

3

7

مقدمه علم حقوق

2

پایه

1203000420

....

فقه

3

جمع واحد

....

17 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال دوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

منطق (1)

3

پایه

1203000405

....

کلام

2

2

تفسیر قرآن (2)

2

پایه

1203000413

تفسیر قرآن (1)

قرآن

3

3

زبان انگلیسی عمومی

3

عمومی

1203000312

....

عمومی و زبان

1

4

ادبیات عرب (2)

3

پایه

1203000402

ادبیات عرب (1)

عمومی و زبان

1

5

حقوق مدنی (1)

2

تخصصی

1203000518

مقدمه علم حقوق

فقه

2

6

فقه (1)

3

تخصصی

1203000506

....

فقه

2

7

حقوق اساسی

2

تخصصی

1203000517

....

فقه

2

8

تاریخ فقه و فقها

2

تخصصی

1203000516

....

فقه

3

جمع واحد

....

20 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال سوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

ادبیات عرب (3) صرف و نحو کاربردی

2

پایه

1203000403

ادبیات عرب (2)

عمومی و زبان

2

2

اصول فقه (1)

3

تخصصی

1203000501

.... 

فقه

2

3

زبان تخصصی (1)

2

پایه

1203000415

زبان عمومی

عمومی و زبان

1

4

منطق (2)

3

پایه

1203000406

منطق (1)

کلام

2

5

فقه (2)

3

تخصصی

1203000507

فقه (1)

فقه

2

6

حقوق مدنی (2)

2

تخصصی

1203000519

حقوق مدنی (1)

فقه

2

7

فقه (3)

3

تخصصی

1203000508

فقه (2)

فقه

2

8

حقوق جزای عمومی

2

تخصصی

1203000525

.... 

فقه

2

جمع واحد

....

20 واحد

....

....

....

.... 

.... 

دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

حقوق مدنی (3)

2

تخصصی

1203000520

حقوق مدنی (2)

فقه

2

2

کلام (1)

2

پایه

1203000409

-----

کلام

3

3

ادبیات عرب (4) (علوم بلاغت)

2

پایه

1203000404

ادبیات عرب (3)

عمومی و زبان

2

4

اصول فقه (2)

3

تخصصی

1203000502

اصول فقه (1)

فقه

2

5

زبان تخصصی (2)

2

پایه

1203000416

زبان تخصصی (1)

عمومی و زبان

1

6

فقه (4)

3

تخصصی

1203000509

فقه (3)

فقه

2

7

فقه (5)

3

تخصصی

1203000510

فقه (4)

فقه

2

8

حقوق جزای اختصاصی (1)

2

تخصصی

1203000526

حقوق جزای عمومی

فقه

2

جمع واحد

....

19 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال پنجم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

اصول فقه (3)

3

تخصصی

1203000503

اصول فقه (2)

فقه

2

2

زبان تخصصی (3)

2

تخصصی

1203000532

زبان تخصصی (2)

عمومی و زبان

1

3

تربیت بدنی

1

عمومی

1203000310

.... 

عمومی و زبان

3

4

فقه (6)

3

تخصصی

1203000511

فقه (5)

فقه

2

5

حقوق کار

2

تخصصی

1203000530

.... 

فقه

3

6

کلام (2) نبوت و امامت

2

پایه

1203000410

کلام (1)

کلام

3

7

حقوق جزای اختصاصی (2)

2

تخصصی

1203000527

حقوق جزای اختصاصی (1)

فقه

2

جمع واحد

....

15 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال ششم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

کلام (3) عدل و معاد

2

پایه

1203000411

کلام (2)

کلام

3

2

فقه (7)

3

تخصصی

1203000512

فقه (6)

فقه

2

3

دانش خانواده و جمعیت

2

عمومی

1203000308

------

عمومی و زبان

3

4

اصول فقه (4)

3

تخصصی

1203000504

اصول فقه (3)

فقه

2

5

زبان تخصصی (4)

2

تخصصی

1203000533

زبان تخصصی (3)

عمومی و زبان

1

6

ورزش (1)

1

عمومی

1203000314

.... 

عمومی و زبان

3

7

آیین دادرسی کیفری

2

تخصصی

1203000529

حقوق جزای عمومی

فقه

2

8

فقه (8)

3

تخصصی

1203000513

فقه (7)

فقه

2

جمع واحد

....

18 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال هفتم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

اصول فقه (5)

3

تخصصی

1203000505

اصول فقه (4)

فقه

2

2

فلسفه اسلامی (1)

3

پایه

1203000407

منطق (2)

کلام

2

3

حقوق تطبیقی

2

تخصصی

1203000531

کلام (1)

فقه

2

4

فقه (9)

3

تخصصی

1203000514

فقه (8)

فقه

2

5

حقوق بین الملل عمومی

2

تخصصی

1203000524

حقوق مدنی (2)

فقه

2

6

حقوق تجارت (1)

2

تخصصی

1203000521

مقدمه علم حقوق

فقه

2

جمع واحد

....

15 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال هشتم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

فلسفه اسلامی (2)

3

پایه

1203000408

فلسفه اسلامی (1)

کلام

2

2

فقه تطبیقی

2

تخصصی

1203000515

فقه (6)

فقه

3

3

حقوق تجارت (2)

2

تخصصی

1203000522

حقوق تجارت (1)

فقه

2

4

درایه الحدیث

2

پایه

1203000419

.... 

حدیث

2

5

حقوق بین الملل خصوصی

2

تخصصی

1203000523

مقدمه علم حقوق

فقه

2

6

آئین دادرسی مدنی

2

تخصصی

1203000528

مقدمه علم حقوق

فقه

2

جمع واحد

....

13 واحد

....

....

....

....

....

نکته : 
سطح هر درس براساس محتوای درسی و سرفصل اعلام‌شده توسط وزارت علوم، توسط مسئولین گروههای علمی تعیین می‌شود و مطابق با آن، تعداد جلسات آن‌لاین درس، تعداد تمارین و... تعیین می‌گردد. به عنوان مثال: دروس سطح 1 دارای تمارین و تعداد آن‌لاین بیشتری می‌باشند
.