ترم‌بندی رشته روانشناسی اسلامی (گرایش مثبت‌گرا) (ورودی مهر 97) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیاز

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

آمار

2

پیش‌نیاز

 1315090712

....

روانشناسی

1

2

دانشحدیث

1

جبرانی

1315091010 

....

حدیث

3

3

زبان تخصصی

2

تخصصی

1315090513

....

روانشناسی

1

4

کلیات و مفاهیم روانشناسی مثبت

2

تخصصی

1315090504

....

روانشناسی

2

5

مباحث اساسی در روانشناسی(دانشجویان رشته‌های غیرمرتبط)

1

جبرانی

1315091005

....

روانشناسی

3

6

مبانی فهم متون (قرآن و حدیث)

2

پیش‌نیاز

1315090710

....

حدیث

2

جمع واحد

10 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال دوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیاز

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

آسیب‌شناسیروانی(1)

2

جبرانی

1315091011

....

روانشناسی

1

2

روابط مثبت

2

تخصصی

 1315090509

....

روانشناسی

3

3

روش تحقیق پیشرفته

2

تخصصی

1315090503

آمار

روانشناسی

1

4

روش فهم روانشناختی متون دینی

2

پیش‌نیاز

 1315090711

....

روانشناسی

1

5

سلامت و شادکامی

2

تخصصی

 1315090505

....

روانشناسی

2

6

صفات و انگیزه‌های مثبت

2

تخصصی

 1315090508

....

روانشناسی

2

7

روانشناسی دین

2

تخصصی

 1315090501

....

روانشناسی

3

جمع واحد

14 واحد

....

.... 

....

....

....

دروس نیم‌سال سوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیاز

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

مصاحبه، تشخیص و درمان**

2

جبرانی

1315091013

....

روانشناسی

1

2

بازسازی مثبت، مشاوره و روان‌درمانی مثبت گرا

2

تخصصی

1315090510

....

روانشناسی

1

3

حدیث و روانشناسی (1)

2

تخصصی

1315090511

....

روانشناسی

2

4

روانشناسی اخلاق

2

تخصصی

1315090502

....

روانشناسی

3

5

هوش هیجانی

2

تخصصی

1315090506

....

روانشناسی

3

6

انگیزش درونی

2

تخصصی

1315090507

....

روانشناسی

3

جمع واحد

12 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیاز

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

حدیث و روانشناسی (2)

2

تخصصی

 1315090512

حدیث و روانشناسی (1)

روانشناسی

2

2

سمینار (بازسازی  مثبت، مشاوره و روان‌درمانی مثبت گرا 2)

2

تخصصی

1315090514

....

روانشناسی

1

3 متن پژوهی (1)

2

تخصصی

1315090517

....

روانشناسی

1

4 متن پژوهی (2)

2

تخصصی

1315090518

....

روانشناسی

1

جمع واحد

8 واحد

....

....

....

....

....

نکته : 
* سطح هر درس براساس محتوای درسی و سرفصل اعلام‌شده توسط وزارت علوم، توسط مسئولین گروههای علمی تعیین می‌شود و مطابق با آن، تعداد جلسات آن‌لاین درس، تعداد تمارین و... تعیین می‌گردد. به عنوان مثال: دروس سطح 1 دارای تمارین و تعداد آن‌لاین بیشتری می‌باشند.

** درس مصاحبه، تشخیص و درمان با کد 1315091013، برای تمام ورودی‌های رشتۀ روانشناسی اسلامی گرایش مثبت‌گرا، جایگزین درس آسیب‌شناسی روانی (2) شده است.