ترم‌بندی رشته علوم قرآن گرایش مستشرقان مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

توضیحات

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

تاریخ تحلیلی قرآن

2

جبرانی

1321131003

....

قرآن

2

2

مبانی و قواعد تفسیر

2

تخصصی

1321130502

....

قرآن

2

3

تاریخ تحلیلی تفسیر

2

جبرانی

1321131002

....

قرآن

2

4

علوم قرآن

2

تخصصی

1321130505

....

قرآن

2

5

قرآن و علوم بشری

2

تخصصی

1321130504

....

قرآن

2

6

دانش حدیث

2

جبرانی

1321131006

....

حدیث

2

7

تفسیر روایی

2

تخصصی

1321130506

....

قرآن

2

جمع واحد

14 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال دوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

توضیحات

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

مباحث جدید دانش تفسیر

2

جبرانی

1321131001

....

قرآن

1

2

وحی شناسی

2

جبرانی

1321131004

....

قرآن

2

3

روش‌ و گرایش‌های تفسیری

2

تخصصی

1321130501

....

قرآن

1

4

قرآن و عهدین

2

تخصصی

1321130513

....

قرآن

1

5

دوره‌های استشراق

2

تخصصی

1321130508

....

قرآن

1

6

مستشرقان و علوم قرآن (1)

2

تخصصی

1321130509

....

قرآن

1

7

روش تحقيق و پايان نامه نويسي

2

جبرانی

1321131005

....

قرآن

2

جمع واحد

14 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال سوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

توضیحات

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

زبان تخصصی

2

تخصصی

1321130507

....

عمومی و زبان

1

2

قرآن و مشتشرقان

2

تخصصی

1321130503

....

قرآن

1

3

مستشرقان و علوم قرآن (2)

2

تخصصی

1321130510

....

قرآن

1

4

مستشرقان و سنت

2

تخصصی

1321130511

....

قرآن

1

5

مستشرقان و تفسیر قرآن

2

تخصصی

1321130512

....

قرآن

1

جمع واحد

10 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

توضیحات

گروه‌علمی

سطح‌درس

1 متن پژوهی (1) 2 تخصصی 1321130518 ....

قرآن

1
2 متن پژوهی (2) 2 تخصصی 1321130519 ....

قرآن

1
3 متن پژوهی (3) 2 تخصصی 1321130520 ....

قرآن

1
4

سمینار

2

تخصصی

....

ویژه دانشجویان آموزش محور

قرآن

1

جمع واحد

....

4(2) واحد

....

....

....

....

....

نکته : 
سطح هر درس براساس محتوای درسی و سرفصل اعلام‌شده توسط وزارت علوم، توسط مسئولین گروههای علمی تعیین می‌شود و مطابق با آن، تعداد جلسات آن‌لاین درس، تعداد تمارین و... تعیین می‌گردد. به عنوان مثال: دروس سطح 1 دارای تمارین و تعداد آن‌لاین بیشتری می‌باشند.