ترم‌بندی رشته علوم حدیث گرایش نهج‌البلاغه (ورودی مهر 96 به بعد) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

توضیحات

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

بررسی تطبیقی منابع رجالی

2

تخصصی

1301030506

....

حدیث

1

2

سیاست، حقوق و اقتصاد در نهج‌االبلاغه

2

تخصصی

1301030511

....

نهج‌البلاغه

1

3

مبانی فهم حدیث

2

تخصصی

1301030503

....

حدیث

1

4

حکومت و مدیریت در نهج‌البلاغه

2

تخصصی

1301030510

....

نهج‌البلاغه

1

5

زندگانی تحلیلی امام علی (ع) و پیشینه صدور نهج البلاغه

2

پیش‌نیاز

1301030701

....

نهج‌البلاغه

1

6

روش تحقيق و پايان نامه نويسي

2

جبرانی

1301031022

....

نهج‌البلاغه

2

7

دانش حدیث

2

جبرانی

1301031023

....

حدیث

2

جمع واحد

....

14 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال دوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

توضیحات

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

آسیب شناسی حدیث

2

تخصصی

1301030504

....

حدیث

1

2

اخلاق و تربیت در نهج‌البلاغه

2

تخصصی

1301030513

....

نهج‌البلاغه

1

3

حوزه‌ها و مکاتب حدیثی

2

تخصصی

1301030501

....

حدیث

2

4

مباحث اعتقادی در نهج‌البلاغه (1)

2

تخصصی

1301030508

....

نهج‌البلاغه

1

5

مبانی جرح و تعدیل

2

تخصصی

1301030502

....

حدیث

1

6

علوم بلاغی در نهج‌البلاغه

2

پیش‌نیاز

1301030704

....

نهج‌البلاغه

1

7

قرائت متن و واژه‌شناسی نهج البلاغه

2

پیش‌نیاز

1301030703

....

نهج‌البلاغه

1

جمع واحد

....

14 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال سوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

توضیحات

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

پژوهش‌های حدیثی در دوران معاصر

2

تخصصی

1301030505

....

حدیث

2

2

رابطه نهج البلاغه با قرآن

2

پیش‌نیاز

1301030707

....

نهج‌البلاغه

1

3

زبان انگلیسی تخصصی

2

تخصصی

1301030514

....

عمومی و زبان

1

4

عرفان و دعا در نهج البلاغه

2

تخصصی

1301030512

....

نهج‌البلاغه

1

5

مباحث اعتقادی در نهج‌البلاغه (2)

2

تخصصی

1301030509

....

نهج‌البلاغه

1

6

نقد متن و بررسی شبهات پیرامون نهج‌البلاغه

2

تخصصی

1301030507

....

نهج‌البلاغه

1

جمع واحد

....

12 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

توضیحات

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

متن پژوهی (1)

2

تخصصی

1301030517

....

نهج‌البلاغه

1

2

متن پژوهی (2)

2

تخصصی

1301030518

....

نهج‌البلاغه

1

3

سمینار

2

تخصصی

1301030516

ویژۀ دانشجویان آموزش‌محور

نهج‌البلاغه

1

جمع واحد

....

4(2) واحد

....

....

....

....

....

نکته : 
سطح هر درس براساس محتوای درسی و سرفصل اعلام‌شده توسط وزارت علوم، توسط مسئولین گروههای علمی تعیین می‌شود و مطابق با آن، تعداد جلسات آن‌لاین درس، تعداد تمارین و... تعیین می‌گردد. به عنوان مثال: دروس سطح 1 دارای تمارین و تعداد آن‌لاین بیشتری می‌باشند.