ترم‌بندی رشته فقه و مبانی حقوق(ورودی مهر 96 به بعد) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

دانش حدیث

2

جبرانی

1306001008

....

حدیث

2

2

مقدمه علم حقوق

2

جبرانی

1306001006

....

فقه

2

3

آیات الاحکام

2

تخصصی

1306000502

....

فقه

2

4

فقه استدلالی (1)

4

تخصصی

1306000508

....

فقه

1

5

مباحث اصول (1)

4

تخصصی

1306000503

....

فقه

1

جمع واحد

....

14

 

....

....

....

....

دروس نیم‌سال دوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

آشنایی با حقوق جزا

2

جبرانی

1306001005

....

فقه

2

2

روش تحقیق و پایان‌نامه‌نویسی

2

جبرانی

1306001007

....

فقه

2

3

فقه استدلالی (2)

4

تخصصی

1306000509

فقه استدلالی (1)

فقه

1

4

فقه تطبیقی

2

تخصصی

1306000511

....

فقه

2

5

قواعد فقه (1)

2

تخصصی

1306000506

....

فقه

2

6

مباحث اصول (2)

2

تخصصی

1306000504

مباحث اصول (1)

فقه

1

جمع واحد

....

14

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال سوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

قواعد فقه (2)

2

تخصصی

1306000507

قواعد فقه (1)

فقه

2

2

زبان خارجی

2

تخصصی

1306000501

....

عمومی و زبان

1

3

فقه استدلالی (3)

2

تخصصی

1306000510

فقه استدلالی (2)

فقه

1

4

مباحث اصول (3)

2

تخصصی

1306000505

مباحث اصول (2)

فقه

1

جمع واحد

....

8

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش نیازی درس

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

متن پژوهی (1) 2 تخصصی 1306000513 .... فقه 1

2

متن پژوهی (2) 2 تخصصی 1306000514 .... فقه 1

جمع واحد

....

4

....

....

....

....

....

نکته : 
سطح هر درس براساس محتوای درسی و سرفصل اعلام‌شده توسط وزارت علوم، توسط مسئولین گروههای علمی تعیین می‌شود و مطابق با آن، تعداد جلسات آن‌لاین درس، تعداد تمارین و... تعیین می‌گردد. به عنوان مثال: دروس سطح 1 دارای تمارین و تعداد آن‌لاین بیشتری می‌باشند
.