ترم‌بندی رشته علوم حدیث گرایش کلام و عقاید (ورودی  بهمن 91  تا مهر 96) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس توضیحات گروه‌علمی سطح‌درس
1 كتابشناسی احاديث اعتقادی  2 تخصصی 1301020505 .... کلام 1
2 مبانی فهم حديث (1) 2 تخصصی 1301020501 .... حدیث 1
3 توحيد در قرآن و حديث  2 تخصصی 1301020509 .... کلام 1
4 علم و معرفت در قرآن و حديث  2 تخصصی 1301020508 .... کلام 1
5 کلیات تاریخ کلام 2 پیش‌نیاز 1301020709 .... کلام 2
6 فلسفه (تاریخ فلسفه) 2 پیش‌نیاز 1301020710 .... کلام 1
7 روش تحقیق و تدوین مقالات علمی (1) جبرانی 1301021008 از ورودی 911 تا 952 کلام 2
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 2 جبرانی 1301021015 از ورودی 961 به بعد کلام 2
جمع واحد .... (13) 14 واحد .... .... .... .... ....
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس توضیحات گروه‌علمی سطح‌درس
1 مبانی فهم حديث (2) 2 تخصصی 1301020502 .... حدیث 1
2 حوزه‌ها و مكتب‌های حديث  2 تخصصی 1301020503 .... حدیث 2
3 عدل الهی در قرآن و حديث  2 تخصصی 1301020510 .... کلام 1
4 علم كلام (1) 2 تخصصی 1301020506 .... کلام 1
5 مبانی جرح و تعديل و جريان شناسی روات 2 تخصصی 1301020504 .... حدیث 1
6 نبوت و رسالت در قرآن و حديث  2 تخصصی 1301020511 .... کلام 1
7 دانش حدیث 0 معادل 2 واحد .... 1301021014 از ورودی 941 تا 952 حدیث 2
2 جبرانی 1301021016 از ورودی 961 به بعد حدیث 2
جمع واحد .... 14 واحد .... .... .... .... ....
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس توضیحات گروه‌علمی سطح‌درس
1 علم كلام (2) 2 تخصصی 1301020507 .... کلام 1
2 امامت و ولايت در قرآن و حديث  2 تخصصی 1301020512 .... کلام 1
3 معاد در قرآن و حديث  2 تخصصی 1301020513 .... کلام 1
4 مبانی احتجاج و گفتگو در قرآن و حديث  2 تخصصی 1301020516 .... کلام 1
5 زبان انگليسی تخصصی  2 پیش‌نیاز 1301020708 .... زبان 1
6 عرفان نظری 2 پیش‌نیاز 1301020706 .... کلام 2
جمع واحد .... 12 واحد .... .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس توضیحات گروه‌علمی سطح‌درس
1 سمینار 2 تخصصی 1301020517 ویژۀ دانشجویان آموزش‌محور کلام 1

نکته : 
سطح هر درس براساس محتوای درسی و سرفصل اعلام‌شده توسط وزارت علوم، توسط مسئولین گروههای علمی تعیین می‌شود و مطابق با آن، تعداد جلسات آن‌لاین درس، تعداد تمارین و... تعیین می‌گردد. به عنوان مثال: دروس سطح 1 دارای تمارین و تعداد آن‌لاین بیشتری می‌باشند
.