ترم‌بندی رشته علوم حدیث گرایش تفسیراثری (ورودی  مهر 90 تا مهر 95) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس توضیحات
1 پژوهش‌های حدیثی در دوران معاصر  2 تخصصی 1301010505 ....
2 مبانی فهم حدیث 2 تخصصی 1301010503 ....
3 اصول و مقدمات تفسیر  2 پیش‌نیاز 1301010702 ....
4 تفسیر قرآن1 (مفردات) 2 پیش‌نیاز 1301010705 ....
5 تاریخ تفسیر 2 پیش‌نیاز 1301010703 ....
6 روش های تفسیری 2 پیش‌نیاز 1301010704 ....
7 روش تحقیق و تدوین مقالات علمی صفر معادل یک جبرانی 1301011015 از ورودی 891 تا 952
8 دانش حدیث صفر معادل دو جبرانی 1301011018 از ورودی 931 تا 952
جمع واحد .... 12 معادل 15 واحد .... .... ....
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس توضیحات
1 آسیب‌شناسی حدیث 2 تخصصی 1301010504 ....
2 بررسی تطبیقی منابع رجالی 2 تخصصی 1301010506 ....
3 تفسیر موضوعی(1) 2 تخصصی 1301010509 ....
4 تفسیر اثری(1) 2 تخصصی 1301010512 ....
5 حوزه ها و مکاتب حدیثی 2 تخصصی 1301010501 ....
6 روش‌شناسی تفسیر اثری 2 تخصصی 1301010507 ....
جمع واحد .... 12 .... .... ....
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس توضیحات
1 آسیب‌شناسی روایات تفسیری 2 تخصصی 1301010511 ....
2 تفسیر موضوعی (2) 2 تخصصی 1301010510 ....
3 تفسیر اثری (2) 2 تخصصی 1301010513 ....
4 قرآن در روایات اهل بیت (ع) 2 تخصصی 1301010508 ....
5 زبان تخصصی 2 تخصصی 1301010514 ....
6 مبانی جرح و تعدیل 2 تخصصی 1301010502 ....
جمع واحد .... 12 .... .... ....
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس توضیحات
1 سمینار 2 تخصصی 1301010516 ویژۀ دانشجویان آموزش‌محور