ترم‌بندی رشته علوم حدیث گرایش نهج‌البلاغه (ورودی مهرماه 1390 تا مهر1395) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس توضیحات
1 بررسی تطبیقی منابع رجالی 2 تخصصی 1301030506 ....
2 سیاست، حقوق و اقتصاد در نهج‌االبلاغه 2 تخصصی 1301030511 ....
3 مبانی فهم حدیث 2 تخصصی 1301030503 ....
4 رابطه نهج البلاغه با قرآن 2 پیش‌نیاز 1301030707 ....
5 زندگانی تحلیلی امام علی (ع) و پیشینه صدور نهج البلاغه 2 پیش‌نیاز 1301030701 ....
6 قرائت متن و واژه‌شناسی نهج البلاغه 2 پیش‌نیاز 1301030703 ....
7 روش تحقیق و تدوین مقالات علمی صفر معادل یک جبرانی 1301031018 از ورودی 891 تا 952
8 دانش حدیث صفر معادل دو جبرانی 1301031021 از ورودی 931 تا 952
جمع واحد .... 12 معادل 15 واحد .... .... ....
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس توضیحات
1 آسیب شناسی حدیث 2 تخصصی 1301030504 ....
2 اخلاق و تربیت در نهج‌البلاغه 2 تخصصی 1301030513 ....
3 حوزه‌ها و مکاتب حدیثی 2 تخصصی 1301030501 ....
4 مباحث اعتقادی در نهج‌البلاغه (1) 2 تخصصی 1301030508 ....
5 مبانی جرح و تعدیل 2 تخصصی 1301030502 ....
6 علوم بلاغی در نهج‌البلاغه 2 پیش‌نیاز 1301030704 ....
جمع واحد .... 12 واحد .... .... ....
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس توضیحات
1 پژوهش‌های حدیثی در دوران معاصر 2 تخصصی 1301030505 ....
2 حکومت و مدیریت در نهج‌البلاغه 2 تخصصی 1301030510 ....
3 زبان انگلیسی تخصصی 2 تخصصی 1301030514 ....
4 عرفان و دعا در نهج البلاغه 2 تخصصی 1301030512 ....
5 مباحث اعتقادی در نهج‌البلاغه (2) 2 تخصصی 1301030509 ....
6 نقد متن و بررسی شبهات پیرامون نهج‌البلاغه 2 تخصصی 1301030507 ....
جمع واحد .... 12 واحد .... .... ....
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس توضیحات
1 سمینار 2 تخصصی 1301030516 ویژۀ دانشجویان آموزش‌محور