ترم‌بندی رشته علوم و معارف قرآن (ورودی بهمن 88 تا بهمن 91) مقطع کارشناسی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس
1 صرف عربی (1) دو معادل چهار پایه 1202000426 ----
2 تجوید و آواشناسی صفر معادل دو پایه 1202000441 ----
3 سیره پیشوایان دینی 2 پایه 1202000405 ----
4 آشنایی با قرآن و علوم آن 2 پایه 1202000406 ----
5 تاریخ حدیث 2 پایه 1202000418 ----
6 تاریخ عصر بعثت  2 پایه 1202000403 ----
7 منطق 2 پایه 1202000409 ----
8  روش تحقیق 2 پایه 1202000401 ----
جمع واحد .... 14 معادل 18 واحد  .... .... ....
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس
1 مبانی و قواعد تفسیر قرآن 2 تخصصی 1202000503 آشنایی با قرآن و علوم آن 
2  صرف عربی (2) دو معادل چهار پایه 1202000427 صرف عربی (1)
3  مكالمه عربی(1) یک معادل دو پایه 1202000434 صرف عربی (1)
4 آشنایی با وحی و کتب آسمانی 2 پایه 1202000440 آشنایی با قرآن و علوم آن 
5 تاریخ تشیع  2 پایه 1202000404 تاریخ عصر بعثت 
6 مصطلحات حدیثی 2 پایه 1202000417 ----
7 اصول فقه (1)  2 پایه 1202000422 منطق 
8 اخلاق 2 پایه 1202000402 ----
9 فارسی 3 عمومی 1202000302 ----
جمع واحد .... 18 معادل 21واحد .... .... ....
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس
1 تاریخ قرآن 2 تخصصی 1202000501 آشنایی با قرآن و علوم آن 
2 علوم قرآن (1) 2 تخصصی 1202000507 آشنایی با قرآن و علوم آن 
3 تفسیر ترتیبی (1) 2 تخصصی 1202000514 مبانی و قواعد تفسیر قرآن 
4  نحو عربی (1) دو معادل چهار پایه 1202000428  صرف عربی (2)
5  مكالمه عربی(2) یک معادل دو پایه 1202000435  مكالمه عربی(1)
6 منابع حدیث 2 پایه 1202000419 تاریخ حدیث
7 اصول فقه (2) 2 پایه 1202000423 اصول فقه (1)
8 آشنایی با فلسفه اسلامی 2 پایه 1202000410 منطق
9 سبکهای تلاوت و حفظ قرآن صفر معادل دو پایه 1202000442 تجوید و آواشناسی
10 انقلاب اسلامی 2 عمومی 1202000101 ندارد
جمع واحد .... 17 معادل 22 واحد .... .... ....
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس
1 مفردات قرآن 2 تخصصی 1202000522 مبانی و قواعد تفسیر قرآن 
2 تفسیر ترتیبی (2) 2 تخصصی 1202000515 مبانی و قواعد تفسیر قرآن 
3 علوم قرآن (2) 2 تخصصی 1202000508 اصول فقه(2)
4 روشها و گرایشهای تفسیری 2 تخصصی 1202000504 مبانی و قواعد تفسیر قرآن 
5 تاریخ تفسیر 2 تخصصی 1202000502 آشنایی با قرآن و علوم آن 
6  نحو عربی (2) دو معادل چهار پایه 1202000429  نحو عربی (1)
7  مكالمه عربی (3) یک معادل دو پایه 1202000436  مكالمه عربی(2)
8 آشنایی با علم رجال یک معادل دو پایه 1202000420 منابع حدیث 
9 كلام و عقاید (1) 2 پایه 1202000411 ----
10 تربيت بدني (مجازي) 1 عمومی 1202000311 ----
جمع واحد .... 17 معادل 21 واحد .... .... ....
دروس نیم‌سال پنجم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس
1 علوم قرآن (3) 2 تخصصی 1202000509 علوم قرآن (2)
2 تفسیر ترتیبی (3) 2 تخصصی 1202000516 مبانی و قواعد تفسیر قرآن 
3 تفسیر موضوعی (1) 2 تخصصی 1202000518 تفسیر ترتیبی (1)
4  نحو عربی (3) دو معادل چهار پایه 1202000430  نحو عربی (2)
5 قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها یک معادل دو پایه 1202000437  مكالمه عربی(2)
6  ترجمه عربی به فارسی  2 پایه 1202000433  نحو عربی (2)
7  فقه (1) 2 پایه 1202000424 اصول فقه (2)
8 كلام و عقاید (2) 2 پایه 1202000412 كلام و عقاید (1)
9 زبان خارجی 3 عمومی 1202000301 ----
10 دانش خانواده و جمعیت 2 عمومی 1202000308 ندارد
جمع واحد .... 20 معادل 23 واحد .... .... ....
دروس نیم‌سال ششم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس
1 ترجمۀ قرآن (1) 2 تخصصی 1202000523 ترجمه عربی به فارسی
2 تفسیر ترتیبی (4) 2 تخصصی 1202000517 تفسیر ترتیبی (3)
3 آشنایی با متون تفسیری (1) 2 تخصصی 1202000512 مبانی و قواعد تفسیر قرآن 
4 تفسیر موضوعی (2) 2 تخصصی 1202000519 تفسیر موضوعی (1)
5 مبانی فهم حدیث 2 تخصصی 1202000505 مصطلاحات حدیثی 
6  قرائت و درک متون معاصر عربی 2 پایه 1202000438 قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها
7  كلام و عقاید (3) 2 پایه 1202000413 كلام و عقاید (2)
8  علوم بلاغی (1) 2 پایه 1202000431  نحو عربی (3)
9  فقه (2) 2 پایه 1202000425  فقه (1)
10  زبان تخصصی (1) 2 پایه 1202000407 زبان خارجي
جمع واحد .... 20 واحد .... .... ....
دروس نیم‌سال هفتم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس
1 ترجمۀ قرآن (2) 2 تخصصی 1202000524 ترجمه قرآن (1)
2 تفسیر موضوعی (3) 2 تخصصی 1202000520 تفسیر موضوعی (1)
3 آشنایی با متون تفسیری (2) 2 تخصصی 1202000513 آشنایی با متون تفسیری (1)
4 فقه الحدیث یک معادل دو پایه 1202000421 مبانی فهم حدیث
5 علوم بلاغی (2) 2 پایه 1202000432  علوم بلاغی (1)
6  آشنایی با ادیان توحیدی 2 پایه 1202000414 ندارد
7 اعراب قرآن  2 پایه 1202000439 نحو عربی (3)
8  زبان تخصصی (2) 2 پایه 1202000408  زبان تخصصی (1)
9 ورزش 1 یک معادل صفر عمومی 1202000312 ----
جمع واحد .... 16 معادل 17 واحد .... .... ....
دروس نیم‌سال هشتم تحصیلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع درس کد درس پیش‌نیازی درس
1 بلاغت قرآن 2 تخصصی 1202000511 علوم قرآن (2)
2 سبک‌شناسی بیان قرآن 2 تخصصی 202000510 آشنایی با قرآن و علوم آن 
3 تفسیر موضوعی (4) 2 تخصصی 1202000521 فقه (2) _ تفسیر موضوعی (1)
4 قرآن و خاورشناسان 2 تخصصی 1202000525 روشها و گرایش های تفسیری _ تاریخ قرآن
5 نقد و وضع حدیث 2 تخصصی 1202000506 مبانی فهم حدیث
6  كلام جدید 2 پایه 1202000416  آشنایی با فلسفه اسلامی
7  آشنایی با فرق اسلامی 2 پایه 1202000415 كلام و عقاید (2)
جمع واحد .... 14 واحد  .... .... ....