رشته‌ها و سرفصل دروس

 

رشته ها و سرفصل دروس

 

دوره کارشناسی

·         علوم و معارف قرآنی

·         علوم قرآن و حدیث

·         فقه و حقوق اسلامی

o        سرفصل دروس ویژه ورودی 981 به بعد

o        سرفصل دروس ویژه ورودی 981 به قبل

·         روانشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

·         علوم قرآن و حدیث

·         علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

·         علومِ حدیث گرایش کلام و عقاید

·         علومِ حدیث گرایش نهج‌البلاغه

·         فقه و مبانی حقوق اسلامی

·         علوم قرآنی گرایش مستشرقان

·         نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی

·         روان شناسی اسلامی گرایش مثبت گرا

·         علوم و معارف قرآنی گرایش تفسیر اجتماعی