مسئولان مرکز

 

دفتر ریاست و روابط عمومی

مسلم خرمشاد

مدیر روابط عمومی و اجرایی

vu@qhu.ac.ir

مدیریت آموزش

ناصر حیدرزاده

مدیر آموزش الکترونیکی

heidarzade.n@qhu.ac.ir


 
مهرداد سلکی

رئیس اداره خدمات آموزشی

salaki.m@qhu.ac.ir

حسین پناهی

رئیس اداره آزمون و نمایندگیها

panahi.h@qhu.ac.ir

مدیریت تولید دروس

ایمان یوسف بروجردی

مدیر تولید و ارائه دروس

Boroujerdi.e@hadith.ir