مسئولان مرکز

 

دفتر ریاست و روابط عمومی

مسلم خرمشاد

مدیر روابط عمومی و اجرایی

vu@qhu.ac.ir

مدیریت آموزش

ناصر حیدرزاده

مدیر آموزش الکترونیکی

heidarzade.n@qhu.ac.ir


 
مهرداد سلکی

رئیس اداره خدمات آموزشی و ارائه دروس

salaki.m@qhu.ac.ir

حسین پناهی

رئیس اداره آزمون و نمایندگیها

panahi.h@qhu.ac.ir

مدیریت تولید دروس

صادق وره زردی

مدیر تولید دروس

varezardi.s@hadith.ir

مدیریت اجرایی

مرتضی معماری

مدیر اجرایی

memari.m@qhu.ac.ir