مسئولان مرکز

 

دفتر ریاست و روابط عمومی

مسلم خرمشاد

مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی

vu@qhu.ac.ir

مدیریت آموزش

ناصر حیدرزاده

مدیر آموزش الکترونیکی

heidarzade.n@qhu.ac.ir


 
مهرداد سلکی

رئیس اداره خدمات آموزشی و ارائه دروس

salaki.m@qhu.ac.ir

صادق وره زردی

مدیر آزمون و نمایندگیها


مدیریت تولید دروس


سید محمد حسن اولیایی

مدیر تولید دروس

مدیریت اجرایی

مرتضی معماری

مدیر اجرایی

memari.m@qhu.ac.ir