مسئولان مرکز

 

 

دفتر ریاست و روابط عمومی


 

مسلم خرمشاد

مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی

vu@qhu.ac.ir


 


 


 


 

ادارۀ کل آموزش و پژوهش


 

حسن حسن زاده

مدیر آموزش الکترونیکی

 

 
 

 


 

 


 

مهرداد سلکی

مدیر ارائۀ دروس


  


 


 

محمدرضا شهبازی

مدیر پشتیبانی و پاسخگویی آموزشی


  


 


 

صادق وره زردی

سرپرست مدیریت آزمون و نمایندگی ها


  


 


 


 

مدیریت فرهنگی و دانشجویی


 

ایمان یوسف بروجردی

مدیر اجرایی

Boroujerdi.e@hadith.ir


  


 


 


 

مدیریت طرح، توسعه و فناوری


 

حجت الله مداحی

مدیر طرح، توسعه و فناوری

maddahi.h@qhu.ac.ir


 


 

 


 


 

حوزۀ مدیریت تولید دروس


 

ناصر حیدرزاده

مدیر تولید دروس

heidarzade.n@qhu.ac.ir


 


 


 


 

محمود حاجی بابایی

مدیر بخش تولید چند رسانه ای