مسئولان مرکز

 

دفتر ریاست و روابط عمومی

مسلم خرمشاد

رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

vu@qhu.ac.ir

مدیریت آموزش و پژوهش

ناصر حیدرزاده

مدیر آموزش الکترونیکی

heidarzade.n@qhu.ac.ir


 
مهرداد سلکی

رئیس اداره ارائه دروس

حسین پناهی

رئیس اداره خدمات آموزشی

صادق وره زردی

رئیس اداره آزمون و نمایندگی‌ها

مدیریت اجرایی

مسلم خرمشاد

مدیر اجرایی

vu@qhu.ac.ir

امور طرح، توسعه و فناوری

حجت الله مداحی

مسئول امور طرح، توسعه و فناوری

maddahi.h@qhu.ac.ir

مدیریت تولید دروس

ایمان یوسف بروجردی

مدیر تولید دروس

Boroujerdi.e@hadith.ir