اسناد و مدارک

 

لوح تقدیر
اولین جشنوارۀ نرم‌افزارهای علوم اسلامی

مجوز تأسیس دانشکدۀ‌ علوم حدیث

اعتبار مدرک فارغ التحصیلی دانشجویان مجازی

     

موافقت اصولی با برگزاری دوره‌های مجازی در دانشکدۀ ‌علوم حدیث

موافقت قطعی با برگزاری اولین دورۀ مجازی در دانشکدۀ علوم حدیث

موافقت قطعی با برگزاری دومین دورۀ مجازی در دانشکدۀ علوم حدیث

     

 

موافقت قطعی با برگزاری اولین دورۀ مجازیکارشناسی ارشد در دانشکدۀ علوم حدیث

 

 

 

موافقت قطعی با برگزاری پنجمین دورۀ مجازی در دانشکدۀ علوم حدیث

 

   

موافقت قطعی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی از طریق آزمون اختصاصی

 

 

موافقت قطعی با برگزاری دورۀ مجازی در دانشکدۀ علوم حدیث, در مقطع کارشناسی ارشد, گرایش تفسیر اثری

 

لوح افتخار برترین پایگاه آموزش الکترونیکی در چهارمین جشنوارۀ رسانه های دیجیتال

مجوز برگزاری دوره های الکتروینکی برای غیرفارسی زبانان