پاسخنامه آزمون 942 كارشناسي صفحه ١

 

پاسخنامه آزمون های نیمسال 942 کارشناسی

صفحه 1 از 5

1 2 3 4 5

تاریخ آزمون

نام درس

تصویر پاسخنامه

95/03/04

روشها و گرایش های تفسیری

توضیحات :

95/03/04

توثیقات عام و خاص

توضیحات :

95/03/04

آشنایی با عرفان و تصوف

توضیحات :

95/03/04

نحو عربی1-قدیم

توضیحات :

95/03/04

فقه الحدیث

توضیحات :

95/03/04

سبکهای تلاوت و حفظ قرآن

سوال 19 گزینه ب صحیح است

توضیحات : سوال 19 گزینه ب صحیح است

95/03/04

نقد و وضع حدیث

توضیحات :

95/03/04

مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین

توضیحات :

95/03/04

تربیت بدنی

توضیحات :

95/03/03

صرف عربی4

سوال 31 گزینه ج صحیح است

توضیحات : سوال 31 گزینه ج صحیح است

95/03/03

قرائت و درک متون حدیثی(قرائت و درک متون حدیثی1)

توضیحات :

95/03/03

صرف عربی3

توضیحات :

95/03/03

سبک شناسی بیان قرآن

نمره سوال 15 به همه داده شود

توضیحات : نمره سوال 15 به همه داده شود

95/03/03

صرف عربی2-921

سوال 29 حذف و نمره آن به همه داده شود

توضیحات : سوال 29 حذف و نمره آن به همه داده شود

95/03/03

اعراب قران و حدیث

توضیحات :

95/03/03

مستشرقان و حدیث

توضیحات :

95/03/03

صرف عربی1-921

توضیحات :

95/03/03

ترجمع عربی به فارسی

توضیحات :

1395/03/01

کلام و عقاید2 -902

توضیحات :

1395/03/01

تفسیر ترتیبی2

توضیحات :

1395/03/01

کلام و عقاید1 -902

توضیحات :

1395/03/01

تفسیر ترتیبی1

توضیحات :

1395/03/01

زبان تخصصی2

توضیحات :

1395/03/01

مبانی و قواعد تفسیر قرآن

توضیحات :

1395/03/01

قرآن و خاور شناسان

توضیحات :

1395/03/01

زبان تخصصی1

سوال 24 گزینه ب صحیح است

توضیحات : سوال 24 گزینه ب صحیح است

1395/03/01

تاریخ حدیث شیعه 2

توضیحات :

1395/03/01

اختلاف الحدیث

توضیحات :

1395/03/01

تفسیر ترتیبی3

توضیحات :

1395/03/01

کلام و عقاید3 -902

توضیحات :

1395/03/01

اخلاق

توضیحات :

1 2 3 4 5