امیر توحیدی

 

دکتر امیر توحیدی

تولد:  1341 در کرمانشاه

پست الکترونیک: amir_tohidi_110@yahoo.com

کارشناسی: ادیان و عرفان، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد: علوم قرآن‌وحدیث، دانشگاه تهران، 1377

دکتری: علوم قرآن‌وحدیث، دانشگاه واحدعلوم‌تحقیقات، 1380

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

عنوان رساله دکتری:

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی (همکار)، استادیار گروه علوم قرآن

فعاليت های آموزشی

دروس تخصصی و پایه رشته علوم قرآن وحدیث مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

فعاليت های پژوهشی

الف) کتابهای منتشر شده

1.      ترجمه چهل حدیث گواه بر عظمت و حقانیت آل محمد (ع) /1380

2.      ترجمه و مقدمه خطبه غدیر/1384

3.      تألیف و ترجمه تأویل قرآن کریم/1384

4.      تصحیح و تحقیق کتاب علی (ع) و سالکین راه شیطان تألیف دکتر عبدالعلی گویا /1385

5.      ترجمه و تصحیح کتاب صفات الشیعه تألیف شیخ صدوق /1386

6.      ترجمه و تصحیح کتاب فضائل الشیعه تألیف شیخ صدوق /1386

7.      ترجمه کامل قرآن کریم /1387

8.      ویرایش علمی کتاب بیا با هم قرآن بخوانیم تألیف مجید مسعودی /1387

9.      تصحیح و تحقیق کتاب علی (ع) و المناقب تألیف دکتر عبدالعلی گویا /1388

ب) مقالات منتشر شده

1.      فطری بودن معرفت خدا، علمی ـ پژوهشی (پژوهش نامه قرآن و حدیث 1385)

2.      بررسی کتابت حدیث در دوره صحابه، علمی ـ پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی (صحیفه مبین 1385)

3.      تأثیرات تأویلات قرآنی بر چکامه‌های سید حمیری، علمی ـ پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی (فصلنامه پژوهش‌های ادبی1386)

4.      تأویلات مفردات قرآن در شعر شعرای شیعی عرب، علمی ـ پژوهشی (پژوهش دینی 1387)

5.      روش تفسیر شریف لاهیجی در بهره گیری از اختلاف قرائات، علمی ـ پژوهشی (پژوهش دینی 1388)

6.      بررسی سندی زیارت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در روز غدیر/ علمی ـ پژوهشی (فصلنامه پژوهش‌های ادبی 1389)

7.      نگاهی دیگر به مبحث غلو، علمی ـ پژوهشی (پژوهش نامه قرآن و حدیث 1390)

8.      نگاهی تأویلی به امثال ظاهره در قرآن، علمی ـ پژوهشی (فصلنامه پژوهش‌های ادبی 1390)

9.      نگاهی به کنایه‌های قرآنی با رویکرد تأویلی/ علمی تخصصی (لسان صدق 1391)

سِمت های اجرایی

·         مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (از مرداد 1384 تا کنون(

·         مدیر داخلی فصلنامه علمی ـ تخصصی لسان صدق (از خرداد 1391 تا کنون)

امتیازدهی