علی افضلی

 

دکتر علی افضلی

تولد:  ۱۳۳۶تهران

پست الکترونیک: Ali_m_afzali@yahoo.com

کارشناسی: ریاضیات و برنامه نويسي كامپيوتر، مدرسۀ عالی ریاضیات و مدیریت اقتصادی كرج، 1357

کارشناسی ارشد: فلسفه، دانشگاه تهران، 1367

دکتری: رشتة فلسفه، دانشگاه تهران، 1374

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: ترجمه و شرح (دسته اوّل تا سوّم) «اعتراضات و پاسخها» اثر دكارت

عنوان رساله دکتری: ترجمه و شرح (دستۀ چهارم تا هفتم) «اعتراضات و پاسخها» اثر دكارت

عضو هیئت علمی رسمی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران از 1373تا کنون

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی (همکار)، دانشیار گروه کلام

فعاليت های آموزشی

مقطع کارشناسی: معارف اسلامی، اخلاق و تربیت اسلامی، مبانی عرفان و تصوف اسلامی، عین القضاة، متون رمزی عرفانی (عقل سرخ، آواز پر جبرئیل و...)، کلیات و مبانی فلسفه، علم النفس، آشنایی با علوم اسلامی (کلام، فلسفه، عرفان)، کلام و عقاید اسلامی (خدا شناسی، نبوت و امامت، معاد)، کلام جدید و فلسفة دین، متون فلسفی به زبان انگلیسی، تاریخ فلسفۀ اسلامی، انسان‌شناسی (در فرهنگ اسلامی)، کلام تطبیقی

مقطع کارشناسی ارشد: علم النفس، کلام و عقاید اسلامی (توحید در قرآن و حدیث، عدل الاهی در قرآن و حدیث)، متون فلسفی به زبان انگلیسی، فلسفۀ غرب، فلسفۀ دکارت، فلسفۀ تطبیقی، فلسفۀ اسلامی، مبانی احتجاج و مناظره در قرآن و حدیث

مقطع دکتری: فلسفۀ دکارت، فلسفۀ تطبیقی، انسان‌شناسی (در کلام امامیه)، انسان‌شناسی تطبیقی، نفس و بدن، سمینار آزاد فلسفی

فعاليت های پژوهشی

الف) کتابهای منتشر شده

1.      معارف اسلامی 1 (دانشگاه پیام نور) ـ چاپ اوّل: 1369ـ حدود بیست و پنج بار تجدید چاپ

2.      کلام 1 (شرح باب حادی عشر) ـ (دانشگاه پیام نور) ـ چاپ اوّل: 1375ـ شش بار تجدید چاپ

3.      ترجمه و شرح کتاب "اعتراضات و پاسخ‌ها" اثر دکارت (انتشارات علمی و فرهنگی) ـ چاپ اوّل: 1384 (برندۀ جایزه به عنوان کتاب برگزیدۀ سال 1385 جمهوری اسلامی ایران) ـ چاپ دوّم: 1386

4.      ترجمۀ "فرهنگ فلسفه دکارت" اثر جان کاتینگم (مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران) ـ 1390

(اثر برگزیده در بیستمین دورة جایزة کتاب فصل، بهار 1391(

5.      کلام و عقاید (نبوت و امامت) ـ سازمان سمت ـ زیر چاپ

6.      برهان وجودی (ontological argument) در فلسفۀ غرب و فلسفۀ اسلامی (طرح پژوهشی فردی در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران) ـ در حال اتمام

ب) مقالات منتشر شده

1.      (سلسلۀ مقالات) پاراسایكولوژی تطبیقی ( 6 مقاله ) ـ مجله برگ سبز ـ 1357 تا 1377

2.      مبانی فلسفۀ دكارت به روش هندسی (در مجموعۀ "شریعۀ خرد" ـ یادنامۀ مرحوم علامه محمدتقی جعفری) ـ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی ـ 1376

3.      مجردات از نظر فلسفه و كلام و وحی (در مجموعۀ "مهدوی نامه" ـ یادنامۀ مرحوم دكتر یحیی مهدوی) ـ انتشارات هرمس ـ 1378

4.      قضا و قدر (در مجموعۀ دوازده جلدی "دانشنامۀ امام علی (علیه‌السلام)" - با امتياز عالي) ـ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی ـ 1380

5.      در فلسفۀ دكارت، واژۀ "Objective" به معنای ذهنی است نه عینی ـ نشرية علمي پژوهشيِ دانشكدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تبریز، شمارة تخصصي فلسفه ) ـ تابستان 1383، سال 47، شمارة مسلسل 191

6.      برهان "علامت صنعتی" در فلسفۀ دكارت ـ فصلنامۀ علمي پژوهشيِ «‌ فلسفه » (دانشگاه تهران - دانشكدۀ ادبیات و علوم انسانی) ـ پاييز و زمستان 1383

7.      نقد و بررسی دیدگاه كانت درباره برهان وجودی ـ فصلنامۀ علمي پژوهشيِ «‌ فلسفه »، (دانشگاه تهران - دانشكدۀ ادبیات و علوم انسانی) ـ بهار و تابستان 1384

8.      برهان وجودی از نظر لایب نیتس و مرحوم آية الله غروی اصفهانی (كمپانی) ـ بنیاد حكمت اسلامی صدرا ـ مجموعه مقالات منتخب دوّمین همایش جهانی حكیم صدرا (خرداد 1383 )، جلد سوّم (حكمت متعالیه و مكاتب دیگر)، 1386

9.      معرفت تنزیهی و تشبیهی خداوند (‌معرفت سلبي.... )، فصلنامۀ علمي پژوهشيِ « پژوهش‌های فلسفی كلامی »، سال 9، شماره1، پاییز 1386

10.  راه‌حل فیلسوفان اسلامی در مسألۀ رابطه نفس و بدن، فصلنامۀ علمي پژوهشيِ « فلسفه »، (دانشگاه تهران - دانشكدۀ ادبیات و علوم انسانی)، سال 35، شماره3، پاییز 86

11.  نقد و بررسی نظریۀ فیلسوفان اسلامی در مسألة رابطه نفس و بدن، فصلنامۀ علمي پژوهشيِ « فلسفه » (دانشگاه تهران - دانشكدۀ ادبیات و علوم انسانی)، سال36، شمارۀ 2، تابستان 87

12.  پاسخ به اشكالات كلامی و فلسفی دربارۀ عالم ذر ـ فصلنامۀ علمي پژوهشيِ « فلسفۀ دين »، داراي درجة ISC،(دانشگاه تهران - دانشكدۀ پرديس قم)، سال ششم، شمارۀ چهارم، زمستان 1388

13.  تبيين فرازی دشوار از نهج‌البلاغه: سیلان روح پیامبر(ص) در دست حضرت علی(ع) ـ فصلنامۀ علمي پژوهشيِ « علوم حديث »، داراي ضريب تأثير IF از پايگاه علوم جهان اسلام ( ISC ) (دانشكدۀ علوم حديث)، شمارۀ 55، بهار 1389

14.  ماده، زمان و مكان در عوالم پس از مرگ، مجلة علمي پژوهشيِ «پژوهش ديني» ( ويژه‌نامة همايش فرجام شناسي )، داراي درجة ISC، پاييز و زمستان 89، شمارة 21

15.  در ماهيت اَلَم، و اين كه آيا اَلَم شرّ بالذّات است يا شرّ بالعرض، فصلنامۀ علمي پژوهشيِ «فلسفه » (دانشگاه تهران - دانشكدۀ ادبیات و علوم انسانی)، بهار و تابستان 90، شمارة 1

16.  اقسام بدن انسان و نقش آنها در دنيا، برزخ و قيامت، فصلنامۀ علمي پژوهشيِ « علوم حديث»، داراي ضريب تأثير IF از پايگاه علوم جهان اسلام ( ISC )، (دانشكدۀ علوم حديث)، سال 16، بهار و تابستان 90، شمارة 59 و60

17.  نقد نظرية عدمي بودنِ شُرور، فصلنامۀ علمي پژوهشيِ « فلسفۀ دين »، داراي درجة ISC، (دانشگاه تهران - دانشكدۀ پرديس قم)، شمارة 10، تابستان 90

18.  آفرينش انسان در آموزه‌هاي اسلامي و نسبت آن با نظرية تكامل، آمادة چاپ، مجلة علمي پژوهشيِ «پژوهشنامة فلسفة دين( نامة حكمت )»، داراي درجة ISC همراه با ضريب تأثير، ( دانشگاه امام صادق ع، دانشكدة الهيات، معارف اسلامي و ارشاد )، شمارة 20، پاييز و زمستان 1391

19.  نگرشي تطبيقي به آموزة منجيِ موعود در كتاب مقدس و متون اسلامي، فصلنامة تخصصيِ « پژوهشي در اديان جهان » ( مركز پژوهش اديان جهان )، شمارة 1، تابستان 1391

20.  دیدگاه دکتر مهدی حائری یزدی دربارۀ برهان وجودی در فلسفۀ غرب، دو فصلنامة علمي پژوهشيِ «جاويدان خرد»، شماره 21، بهار و تابستان 91، نمایه شده در پایگاه ISC، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

21.  (مقالة مشترك) تحليل و بررسي رويكرد توماس آكوئيني به برهان صديقين ابن سينا، فصلنامۀ علمي پژوهشيِ «قبسات» (پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي)، شمارة 65، پاييز 1391

22.  شرح و بررسي تقرير حكيم غروي اصفهاني از برهان وجودي و انتقادات مهدي حائري يزدي به آن، دوفصلنامة علمي پژوهشيِ «حكمت معاصر» (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)، شماره 6، پاييز و زمستان 1391

23.  مهدويت از ديدگاه اهل سنت و وهابيت، فصلنامة تخصصيِ « پژوهشي در اديان جهان » ( مركز پژوهش اديان جهان )، شمارة 3، بهار 1392

24.  بررسی دیدگاه آیت الله جوادي آملی دربارۀ برهان وجودی، فصلنامة علمي پژوهشيِ «حكمت معاصر» (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)، شماره 8، تابستان 1392

25.  (مقالة مشترك) جایگاه عقل در شناخت خدا، فصلنامۀ علمی ترویجی «سفینه»، تاریخ پذیرش مقاله: 20/6/1392، گواهی زیر چاپ

26.  ديدگاه نورمَن مَلكُم دربارۀ براهينِ وجودیِ آنسلم، سالک حکمت (ارج نامۀ استاد دکتر غلامرضا اعواني)، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1392

27.  نقد و بررسيِ نورمَن مَلكُم از انتقادات كانت به برهان وجودی (ارج نامۀ استاد دکتر غلامحسین ابراهیمی ديناني)، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1392

28.  (مقالة مشترك) معياري براي تمايز مواد ثلاث منطقي از وجوب و امكان فلسفي، فصلنامۀ علمي پژوهشيِ «معرفت فلسفي»، سال 11، شمارۀ اول، پاییز 1392

29.  دلایل عقلی ضرورت بعثت پیامبران، فصلنامة تخصصيِ « پژوهش در اديان جهان » ( مركز پژوهش اديان جهان )، سال سوم، شمارة پنجم، بهار 1393

30.  جايگاه نفس و بدن در عوالم ذرّ، مجموعه مقالات همايش بين الملليِ«آموزه‌هاي ديني و مسئلة نفس و بدن»، ج 6 (نفس و بدن، پيش و پس از مرگ)، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، زمستان 1393

31.  (مقالة مشترك) غدۀ صنوبری دکارت: مقرّی برای روح، دو فصلنامۀ علمي پژوهشيِ «‌ فلسفه »، سال 42، شمارۀ 1، بهار و تابستان 1393 (دانشگاه تهران - دانشكدۀ ادبیات و علوم انسانی)

32.  (مقالة مشترك) بررسی استدلال ها و مباحث کلامیِ علامه حلّی دربارۀ هویت انسان در دنیا و قیامت، دو فصلنامۀ علمي پژوهشيِ «جستارهای فلسفۀ دین»، نیمسال اول 1393، شمارۀ 7، انجمن علمی فلسفۀ دین ایران (تذکر: این نشریه به صورت الکترونیک در پایگاه www. Journal.philor.org وجود دارد)

سِمت‌های اجرایی

1.      مدیر گروه کلام، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

2.      معاون گروه کلام و عقاید، دانشکدۀ علوم حدیث شهر ری

3.      مدیر گروه مطالعات موضوعی کلام، مؤسسة علمی فرهنگیِ دارالحدیث، پژوهشکدة کلام اهل‌بیت(ع)

4.      سرپرست کلان ‌طرحِ «فرهنگ توصیفیِ کلام اهل‌بیت(ع)» در مؤسسة علمی فرهنگیِ دارالحدیث، پژوهشکدة کلام اهل‌بیت(ع)

امتیازدهی