حسن اصغرپور

 

دکتر حسن اصغرپور

تولد:  1360، گیلان، رشت

پست الکترونیک: hsnasr21@yahoo.com

کارشناسی: علوم حدیث، دانشکدۀ علوم حدیث، 1383

کارشناسی ارشد: علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، 1386

دکتری: علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، 1392

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی جایگاه و سیر مناقب‌نگاری اهل بیت (ع) از آغاز تا پایان قرن پنجم

عنوان رساله دکتری: تحلیل و تبیین معانی و مقاصد مفردات اهل بیت (ع) در میراث تفسیری اهل بیت (ع) و تطبیق آن با آراء واژه‌پژوهان کهن عربی

عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی (همکار)، استادیار گروه معارف قرآن

فعاليت های آموزشی

تدریس: علوم قرآنی، علوم حدیث، تاریخ حدیث، تاریخ قرآن، تاریخ تفسیر، تفسیر قرآن، مفردات قرآن، روشها و گرایشهای تفسیری

فعاليت های پژوهشی

الف) کتابهای منتشر شده

ب) مقالات منتشر شده

1.      درآمدی بر مناقب‌نگاری اهل بیت (ع)، علوم حدیث (علمی- پژوهشی)، 1386

2.      محورهای مناقب و فضائل در کتب شش‌گانۀ اهل سنت، مطالعات اسلامی (علمی پژوهشی)، 1387

3.      سیر مناقب‌نگاری اهل بیت (ع) از آغاز تا پایان قرن سوم، مشکات (علمی -ترویجی)، 1388

4.      مدخل: روح البیان في تفسیر القرآن، دانشنامۀ جهان اسلام،1391

5.      بررسی و نقد نظر گولدسیهر دربارۀ اثرپذیری ابن‌عیاس از جیلان بن فروه در فهم مفردات قرآن، پژوهشهای قرآن و حدیث (علمی- پژوهشی)، 1392

6.      Necessity of the interpretation of Quranic Lexicology (Emphasizing on criticism of Abû 'Ubaideh's views)؛ SciencelinePublication (دارای نمایۀ isc)، 1393

افتخارات

·         کسب عنوان دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی در سال 81،

·         کسب عنوان دانشجوی نمونه در مقطع کارشناسی در سال 82،

·         کسب رتبۀ اول حفظ قرآن در میان دانشجویان دانشگاههای استان تهران در سال 82،

·         کسب رتبۀ دوم حفظ قرآن در مسابقات دانشجویان سراسر کشور در سال 82،

·         عضویت در بنیاد ملی نخبگان،

·         کارمند نمونه در سازمان دار القرآن سال 1386،

·         دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد در سال 84،

·         کسب رتبۀ سوم در آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد در سال 83،

·         کسب رتبۀ سوم در المپیاد دانشجویی سراسر کشور در سال 83،

·         کسب عنوان دانش‌آموختۀ برتر مقطع دکترا در سال 92،

·         کسب عنوان استاد ممتاز دانشگاه قرآن و حدیث در سال 91،

سِمتهای اجرایی

معاون آموزشی پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث از 1391 تا 1393
امتیازدهی