اعلام نتایج اولیه تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 1396 - مقطع کارشناسی مجازی

 
اعلام نتایج اولیه تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 1396 - مقطع کارشناسی مجازی

کد ملی خود را وارد نمایید:

* کد ملی به صورت 10 رقمی وارد شود(با صفر های ابتدایی)

*