پاسخنامه های آزمون

 

پاسخنامه آزمون های نیمسال 933

تاریخ آزمون

نام درس

تصویر پاسخنامه

94/06/07

ترجمه قرآن (1)

توضیحات :

94/06/07

کلام و عقاید(3)

توضیحات :

94/06/07

فقه الحدیث(3)

توضیحات :

94/06/07

تجوید و آوا شناسی

توضیحات :

94/06/05

اخلاق اسلامی

توضیحات :

94/06/05

سبک شناسی بیان قرآن

توضیحات :

94/06/05

آشنایی با عرفان و تصوف

توضیحات :

94/06/05

فارسی

توضیحات :

94/06/05

تربیت بدنی 1

توضیحات :

94/06/04

مکالمه عربی(3)

توضیحات :

94/06/04

تفسیر ترتیبی (4)

توضیحات :

94/06/04

آشنایی با فرق اسلامی

توضیحات :

94/06/04

انقلاب اسلامی

توضیحات :

94/06/03

دانش خانواده و جمعیت

توضیحات :

94/06/03

تفسیر موضوعی(4)

توضیحات :

94/06/03

نقد و وضع حدیث

توضیحات :

94/06/03

فقه(2)

توضیحات :

قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها

توضیحات :

اعراب قرآن و حدیث

توضیحات :

تفسیر موضوعی 2

توضیحات :

قرائت و درک متون معاصر

توضیحات :

نحو عربی 1

توضیحات :

قرآن و خاور شناسان

توضیحات :

علوم بلاغی 2

توضیحات :

زبان تخصصی 1

توضیحات :

زبان تخصصی 2

توضیحات :

علوم بلاغی 1

توضیحات :