پاسخنامه آزمون های نیمسال 943 کارشناسی

 

پاسخنامه آزمون های نیمسال تابستان (943) کارشناسی

صفحه 1

1

تاریخ آزمون

نام درس

تصویر پاسخنامه

95.06.07

کلام جدید

توضیحات :

95.06.07

تاریخ تفسیر

توضیحات :

95.06.07

انقلاب اسلامی

توضیحات :

95.06.07

علوم قرآن (3)

توضیحات :

95.06.07

تفسیر موضوعی (4)

توضیحات :

95.06.06

فقه (2)

توضیحات :

95.06.06

علوم بلاغی (2)

نمره سوال 19 به همه داده می شود ـ سوال 29 گزینه الف صحیح می باشد.

توضیحات : نمره سوال 19 به همه داده می شود ـ سوال 29 گزینه الف صحیح می باشد.

دانش خانواده و جمعیت

توضیحات :

95.06.06

فقه الحدیث (1)

توضیحات :

95.06.06

علوم بلاغی (1)

توضیحات :

95.06.06

سبک شناسی بیان قرآن

توضیحات :

95.06.06

ترجمه عربی به فارسی

توضیحات :

95.06.04

مفردات قرآن

توضیحات :

کلام و عقاید (1) ـ حدیث

توضیحات :

نحو عربی (3) ـ قبل از 921

توضیحات :

95.06.04

کلام و عقاید (3) و (5)

توضیحات :

95.06.04

تفسیر قرآن (1)

توضیحات :

95.06.04

نحو عربی (2) ـ قبل از 921

توضیحات :

95.06.04

صرف عربی (4)

توضیحات :

95.06.04

روش تحقیق

توضیحات :

95.06.03

مستشرقان و حدیث

توضیحات :

کلام و عقاید (1)

توضیحات :

95.06.03

فارسی

توضیحات :

95.06.03

تربیت بدنی

توضیحات :

95.06.03

قرآن و خاورشناسان

توضیحات :

95.06.03

سبکهای تلاوت و حفظ قرآن

توضیحات :

95.06.03

اعراب قرآن و حدیث

توضیحات :

95.06.02

ترجمه قرآن (2)

توضیحات :

95.06.02

اختلاف حدیث

توضیحات :

95.06.02

اخلاق

توضیحات :

95.06.02

قرائت و درک متون معاصر عربی

توضیحات :

95.06.02

آشنایی با فرق اسلامی

توضیحات :

95.06.01

نقد و وضع حدیث

توضیحات :

95.06.01

مبانی نظری و تطبیقی سندشناسی

توضیحات :

95.06.01

زبان تخصصی (2)

سوال 5 و 7 حذف و نمره تقسیم می گردد.

توضیحات : سوال 5 و 7 حذف و نمره تقسیم می گردد.

95.06.01

زبان تخصصی (1)

توضیحات :

95.06.01

تفسیر قرآن (2)

توضیحات :

95.06.01

ترجمه قرآن (1)

توضیحات :

95.06.01

تاریخ قرآن

توضیحات :

1