آرشیو رویدادهای آموزشی

 
5
دی
پایان مهلت مشاهدۀ دروس نیم‌سال اول ٠٠ ـ ٩٩ (٩٩١) ــــ ٥ دی‌ماه ١٣٩٩
30
شهریور
حذف و اضافۀ نیم‌سال اول تحصیلی ٠٠ ـ ٩٩ (٩٩١) ـــ ٣٠ و ٣١ شهریور ماه ١٣٩٩
18
شهریور
زمان برگزاری آزمون‌های معرفی به استاد ـــ ١٨ و ١٩ شهریورماه ١٣٩٩
15
شهریور
شروع مشاهدۀ دروس نیم‌سال اول تحصیلی ٠٠ ـ ٩٩ (٩٩١) ـــ ١٥ شهریور‌ماه ١٣٩٩
4
شهریور
انتخاب واحد نیم‌سال اول تحصیلی ٠٠ـ ٩٩ (٩٩١) ـــ ٤ الی ٥ شهریورماه ١٣٩٩
21
تیر
آزمون‌های پایان نیم‌سال دوم ٩٩ ـ ٩٨ (٩٨٢) ــ ٢١ تيرماه الی ٩ مردادماه ١٣٩٩
8
تیر
پایان مهلت مشاهدۀ دروس نیم‌سال دوم ٩٩ ـ ٩٨ (٩٨٢) ــــ ٨ تيرماه ١٣٩٩
20
خرداد
آزمون‌های میان‌ترم (٩٨٢) ــ ٢٠ الی ٢٧ خردادماه ١٣٩٩
19
اسفند
حذف و اضافۀ نیم‌سال دوم تحصیلی ٩٩ ـ ٩٨ (٩٨٢) ـــ ١٩ تا ٢٠ اسفندماه ١٣٩٨
26
بهمن
شروع مشاهدۀ دروس نیم‌سال دوم تحصیلی ٩٩ ـ ٩٨ (٩٨٢) ـــ ٢٦ بهمن‌ماه ١٣٩٨