آرشیو رویدادهای آموزشی

 
6
شهریور
آزمون‌های پایان نیم‌سال تابستان ٠٠ - ٩٩ (٩٩٣) ـــ ٦ الی ١١ شهریورماه ١٤٠٠
21
تیر
انتخاب واحد نیم‌سال تابستان ٠٠ـ ٩٩ (٩٩٣) - ٢١ و ٢٢تیرماه ١٤٠٠
1
تیر
آزمون‌های پایان نیم‌سال دوم ٠٠ ـ ٩٩ (٩٩٢) ــ ١ الی ٢١ تیرماه ١٤٠٠
21
خرداد
پایان مهلت مشاهدۀ دروس نیم‌سال دوم ٠٠ ـ ٩٩ (٩٩٢) ــــ ٢١ خرداد ١٤٠٠
26
اردیبهشت
زمان برگزاری آزمون‌های معرفی به استاد ــــ ٢٦ تا ٢٩ اردیبهشت ماه ١٤٠٠
17
اسفند
زمان برگزاری آزمون‌های معرفی به استاد ــــ ١٧ تا ٢٠ اسفندماه ١٣٩٩
16
اسفند
حذف و اضافۀ نیم‌سال دوم تحصیلی ٠٠ ـ ٩٩ (٩٩٢) ـــ ١٦ و ١٧ اسفندماه ١٣٩٩
5
اسفند
انتخاب واحد با تأخیر نیم‌سال دوم تحصیلی ٠٠ـ ٩٩ (٩٩٢) ـ ٥ و ٦ اسفندماه ١٣٩٩
2
اسفند
شروع مشاهدۀ دروس نیم‌سال دوم تحصیلی ٠٠ ـ ٩٩ (٩٩٢) ـــ ٢ اسفند‌ماه ١٣٩٩
25
بهمن
انتخاب واحد نیم‌سال دوم تحصیلی ٠٠ـ ٩٩ (٩٩٢) ـ ٢٥ و ٢٦ بهمن ماه ١٣٩٩