آرشیو رویدادهای آموزشی

 
7
تیر
شروع آزمون های پایان ترم 96/04/07
26
خرداد
پایان مهلت مشاهده دروس 96/03/26
19
اسفند
هفته نامه شماره ۷۳ طرح، توسعه و فناوری
19
اسفند
هفته نامه شماره ۷۴ طرح، توسعه و فناوری
9
اسفند
جلسه آموزش سامانه جدید مشاهده دروس (LMS)
7
اسفند
زمان حذف و اضافه از تاریخ 95/12/07 لغایت 95/12/08
27
بهمن
هفته نامه شماره ۷۲ طرح، توسعه و فناوری
21
بهمن
هفته نامه شماره ۷۱ طرح، توسعه و فناوری
16
بهمن
زمان انتخاب واحد ترم 952 از 95/11/16 لغایت 95/11/19
16
بهمن
سامانه جدید مشاهده دروس و کلاس مجازی