اخبار > برنامه زمان‌بندی آزمون معرفی به استاد در آبان 99

 


  چاپ        ارسال به دوست

برنامه زمان‌بندی آزمون معرفی به استاد در آبان 99

 

 

  

 

 

 

 

باسمه‌تعالی

با سلام و آرزوی سلامتی؛

به اطلاع دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد می‌رساند، آزمونهای معرفی به استاد در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مورخ 19 و 20 آبان 99 (24 و 25 آبان‌ماه ویژه برخی دانشجویان) برگزار خواهد شد.

برنامه زمان‌بندی آزمونها به شرح ذیل ارائه می‌شود.

شماره دانشجویی رشته نام درس کد درس تاریخ آزمون مقطع
9324221227 علوم حدیث اختلاف حدیث 1201000520 99/08/19 کارشناسی
9514121256 فقه و حقوق اسلامی اصول فقه5 1203000505 99/08/19 کارشناسی
9614121172 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) انقلاب اسلامي 1219000306 99/08/19 کارشناسی
9614221221 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) انقلاب اسلامي 1219000306 99/08/19 کارشناسی
9614221234 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) آشنايي با صحيفه سجاديه، ادعيه و زيارات 1219000526 99/08/19 کارشناسی
9324221138 علوم و معارف قرآن آشنايي با علم رجال 1202000420 99/08/19 کارشناسی
9514221113 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) آيين نگارش متون علمي 1224000512 99/08/24 کارشناسی
9514221169 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) آيين ويرايش متون علمي 1224000513 99/08/20 کارشناسی
9514221346 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) آيين ويرايش متون علمي 1224000513 99/08/20 کارشناسی
9514121215 فقه و حقوق اسلامی آئین دادرسی مدنی 1203000528 99/08/19 کارشناسی
9222100525 علوم و معارف قرآن تاريخ قرآن 1202000501 99/08/19 کارشناسی
9514221227 فقه و حقوق اسلامی تاریخ تحلیلی اسلام 1203000439 99/08/19 کارشناسی
9414221145 علوم و معارف قرآن تاریخ تفسیر 1202000502 99/08/19 کارشناسی
9224221300 علوم و معارف قرآن ترجمه قرآن (1) 1202000523 99/08/19 کارشناسی
9414222292 علوم و معارف قرآن تفسير ترتيبي (2) 1202000515 99/08/19 کارشناسی
9514221113 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) تفسير ترتيبي قرآن (3) 1219000514 99/08/19 کارشناسی
9514221169 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) تفسير ترتيبي قرآن (3) 1219000514 99/08/19 کارشناسی
9614121127 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) تفسير ترتيبي قرآن (3) 1219000514 99/08/19 کارشناسی
9514221185 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) تفسیر ترتیبی قرآن (۳) 1219000514 99/08/19 کارشناسی
9324221255 علوم حدیث تفسیر قرآن1 1201000420 99/08/20 کارشناسی
9021212635 علوم حدیث تفسیر قرآن2 1201000421 99/08/19 کارشناسی
9614121172 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) جريان شناسي مطالعات حديثي معاصر 1224000508 99/08/25 کارشناسی
9614221221 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) جريان شناسي مطالعات حديثي معاصر 1224000508 99/08/25 کارشناسی
9514121254 فقه و حقوق اسلامی حقوق بین الملل عمومی 1203000524 99/08/24 کارشناسی
9514121256 فقه و حقوق اسلامی حقوق بین الملل عمومی 1203000524 99/08/24 کارشناسی
9514221227 فقه و حقوق اسلامی حقوق بین الملل عمومی 1203000524 99/08/24 کارشناسی
9514121215 فقه و حقوق اسلامی حقوق تطبیقی 1203000531 99/08/24 کارشناسی
9514121215 فقه و حقوق اسلامی حقوق نجارت2 1203000522 99/08/20 کارشناسی
9614121127 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) رجال کاربردي با تکيه بر سند شناسي 1224000503 99/08/20 کارشناسی
9614221221 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) رجال کاربردي با تکيه بر سند شناسي 1224000503 99/08/20 کارشناسی
9514221113 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) روش شناسي مطالعات حديثي بينا رشته اي 1224000509 99/08/20 کارشناسی
9222100525 علوم و معارف قرآن روشها و گرايشهاي تفسيري 1202000504 99/08/20 کارشناسی
9514221227 فقه و حقوق اسلامی زبان تحصصی4 1203000533 99/08/25 کارشناسی
9514221227 فقه و حقوق اسلامی زبان تخصصی3 1203000532 99/08/20 کارشناسی
9324221165 علوم حدیث صرف عربی3 1201000456 99/08/20 کارشناسی
9424121145 علوم حدیث صرف عربی3 1201000456 99/08/20 کارشناسی
9514221185 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) علوم قرآنی ۴ 1219000508 99/08/20 کارشناسی
9514121236 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) فقه الحدیث (4) 1224000516 99/08/19 کارشناسی
9414221185 علوم حدیث فقه الحدیث2 1201000518 99/08/19 کارشناسی
9424121129 علوم حدیث فقه الحدیث2 1201000518 99/08/19 کارشناسی
9424121145 علوم حدیث فقه الحدیث3 1201000519 99/08/24 کارشناسی
9324221256 علوم حدیث فقه2 1201000425 99/08/19 کارشناسی
9424121145 علوم حدیث فقه2 1201000425 99/08/19 کارشناسی
9514121254 فقه و حقوق اسلامی فقه9 1203000514 99/08/20 کارشناسی
9514121256 فقه و حقوق اسلامی فقه9 1203000514 99/08/20 کارشناسی
9324221125 علوم و معارف قرآن قرائت و درک متون معاصر عربي 1202000438 99/08/19 کارشناسی
9324221138 علوم و معارف قرآن قرآن و خاورشناسان 1202000525 99/08/20 کارشناسی
9514121236 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) کتاب خانه هاي ديجيتالي 1224000514 99/08/20 کارشناسی
9514221146 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) کتاب خانه هاي ديجيتالي 1224000514 99/08/20 کارشناسی
9614221234 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) کتاب شناسي و مآخذشناسي علوم اسلامي با تکيه برمطالعات قرآن وحديث 1224000506 99/08/20 کارشناسی
9414221185 علوم حدیث کلام جدید 1201000418 99/08/20 کارشناسی
9424121129 علوم حدیث کلام جدید 1201000418 99/08/20 کارشناسی
9324221256 علوم حدیث کلام و عقاید1 1201000412 99/08/20 کارشناسی
9324221165 علوم حدیث کلام و عقاید2 1201000448 99/08/19 کارشناسی
9424221168 علوم حدیث مبادی نظری و تطبیقی سندشناسی 1201000527 99/08/20 کارشناسی
9514121236 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) متون تخصصي مطالعات قرآن و حديث به زبان انگليسي 1224000511 99/08/24 کارشناسی
9614121127 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) مراکز پژوهش قرآن و حديث ايران و جهان 1224000510 99/08/24 کارشناسی
9614121172 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) مراکز پژوهش قرآن و حديث ايران و جهان 1224000510 99/08/24 کارشناسی
9614221221 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) مراکز پژوهش قرآن و حديث ايران و جهان 1224000510 99/08/24 کارشناسی
9424121129 علوم حدیث مستشرقان و حدیث 1201000524 99/08/24 کارشناسی
9221100523 علوم حدیث منطق2 1201000411 99/08/19 کارشناسی
9221100523 علوم حدیث نحو عربی3 1201000452 99/08/20 کارشناسی
9514221140 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) نحو کاربردي (2) 1219000406 99/08/20 کارشناسی
9224221300 علوم و معارف قرآن نقد و وضع حديث 1202000506 99/08/20 کارشناسی
9514221225 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) هندسه دانش هاي قرآني و حديثي 1224000518 99/08/19 کارشناسی
9514221239 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) هندسه دانش هاي قرآني و حديثي 1224000518 99/08/19 کارشناسی
9514221346 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) هندسه دانش هاي قرآني و حديثي 1224000518 99/08/19 کارشناسی
9514121254 فقه و حقوق اسلامی ورزش1 1203000314 99/08/19 کارشناسی
9714131136 علوم قران و حدیث متن‌پژوهی ۱ 1305000517 99/08/20 کارشناسی‌ارشد

چند نکته:

  • به دلیل شرایط کنونی و شیوع ویروس کرونا، آزمونهای معرفی به استاد به صورت برخط (آن‌لاین) و در ساعت 14 برگزار خواهد شد.

  • با توجه به تغییر برخی قوانین آموزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا از سوی وزارت علوم برای ترم 982، برای برخی دانشجویان که شرایط آموزشی را داشتند، بیش از 2 آزمون به صورت معرفی به استاد می‌بایست برگزار شود که مطابق جدول برنامه زمان‌بندی آزمونهای ایشان اعلام شده است.

  • منابع آزمون از تاریخ 05/08/99 در صفحه آزمون در سامانه مشاهده دروس(مودل) قابل دسترسی است.

  • برای ارتباط تلفنی با کارشناسان رشته و سرگروه درس، می‌توانید مطابق روزها و ساعات اعلام‌شده در صفحۀ ارتباط با ما تماس بگیرید.

 

موفق و پیروز باشید.
ادارۀ خدمات آموزشی


٠٩:١١ - يکشنبه ٦ مهر ١٣٩٩    /    عدد : ٢١٨٩    /    تعداد نمایش : ٣٨١


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: