اخبار > لیست نهایی دروس حذف و اضافه نیم‌سال 971

 


  چاپ        ارسال به دوست

لیست نهایی دروس حذف و اضافه نیم‌سال 971

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

با سلام و عرض ادب؛

احتراما به اطلاع کلیه دانشجویان می‌رساند، پیرو اطلاع‌رسانی قبلی در خصوص ارسال درخواست‌های دانشجویان برای ارائه درس، دروس ذیل در بازه حذف و اضافه در مقطع کارشناسی در مرکز آموزش الکترونیکی ارائه خواهد شد.(درخواستهای دریافت‌شده برای دروس مقطع کارشناسی‌ارشد به حد نصاب لازم برای ارائه درس نرسیده است.)

کد درس عنوان درس رشته نوع ارائه کد درس عنوان درس رشته نوع ارائه
1201000301 زبان خارجی علوم حدیث رسمی 1202000424 فقه (1) علوم و معارف قرآن بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1201000506 جوامع حدیثی اهل سنت علوم حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1202000425 فقه (2) علوم و معارف قرآن بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1201000504 سبک شناسی كتب حدیثی علوم حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1202000434 مكالمه عربی(1) علوم و معارف قرآن بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1201000454 صرف عربی (2)- 921 به بعد علوم حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1202000435 مكالمه عربی(2) علوم و معارف قرآن بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1201000424 فقه (1) علوم حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1202000436 مكالمه عربی (3) علوم و معارف قرآن بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1201000425 فقه (2) علوم حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1202000445 نحو عربی (1)- 921 به بعد علوم و معارف قرآن رسمی
1201000434 مكالمه عربی(1) علوم حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1202000447 نحو عربی (3)- 921 به بعد علوم و معارف قرآن بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1201000435 مكالمه عربی(2) علوم حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1202000448 نحو عربی (4)- 921 به بعد علوم و معارف قرآن بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1201000436 مكالمه عربی (3 ) علوم حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1202000430 نحو عربی (3)- قبل از 921 علوم و معارف قرآن بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1201000450 نحو عربی (1)- 921 به بعد علوم حدیث رسمی 1202000420 آشنایی با علم رجال علوم و معارف قرآن بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1201000452 نحو عربی (3)- 921 به بعد علوم حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1202000423 اصول فقه (2) علوم و معارف قرآن بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1201000455 نحو عربی (4)- 921 به بعد علوم حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1202000101 انقلاب اسلامی علوم و معارف قرآن بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1201000430 نحو عربی (3)- قبل از 921 علوم حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1202000308 دانش خانواده و جمعیت علوم و معارف قرآن بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1201000423 اصول فقه (2) علوم حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1202000442 سبکهای تلاوت و حفظ قرآن علوم و معارف قرآن بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1201000101 انقلاب اسلامی علوم حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1202000449 صرف عربی (1)- 921 به بعد علوم و معارف قرآن رسمی
1201000309 دانش خانواده و جمعیت علوم حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1202000452 صرف عربی (4)- 921 به بعد علوم و معارف قرآن بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1201000453 صرف عربی (1)- 921 به بعد علوم حدیث رسمی 1202000509 علوم قرآن (3) علوم و معارف قرآن بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1201000457 صرف عربی (4)- 921 به بعد علوم حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1202000437 قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها علوم و معارف قرآن بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1201000437 قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها علوم حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1202000505 مبانی فهم حدیث علوم و معارف قرآن بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1201000514 مبانی فهم حدیث علوم حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1202000446 نحو عربی (2)- 921 به بعد علوم و معارف قرآن بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1201000429 نحو عربی (2)- قبل از 921 علوم حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1202000429 نحو عربی (2)- قبل از 921 علوم و معارف قرآن بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1201000451 نحو عربی (2)- 921 به بعد علوم حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1202000410 آشنایی با فلسفه اسلامی علوم و معارف قرآن خودخوان
1201000409 آشنایی با فلسفه اسلامی علوم حدیث خودخوان 1202000504 روشها و گرایشهای تفسیری علوم و معارف قرآن خودخوان
1201000426 صرف عربی (1)- قبل از 921 علوم حدیث خودخوان 1202000503 مبانی و قواعد تفسیر قرآن علوم و معارف قرآن خودخوان
1201000427 صرف عربی (2)- قبل از 921 علوم حدیث خودخوان 1202000426 صرف عربی (1)- قبل از 921 علوم و معارف قرآن خودخوان
1201000517 فقه الحدیث (1) علوم حدیث خودخوان 1202000427 صرف عربی (2)- قبل از 921 علوم و معارف قرآن خودخوان
1201000440 روش تحقيق رايانه‌ای علوم حدیث خودخوان 1202000514 تفسیر ترتیبی (1) علوم و معارف قرآن خودخوان
1201000428 نحو عربی (1)- قبل از 921 علوم حدیث خودخوان 1202000518 تفسیر موضوعی (1) علوم و معارف قرآن خودخوان
1201000417 آشنایی با عرفان و تصوف علوم حدیث خودخوان 1202000428 نحو عربی (1)- قبل از 921 علوم و معارف قرآن خودخوان
1219000302 زبان انگلیسی علوم قرآن و حدیث رسمی 1203000312 زبان انگلیسی فقه و حقوق اسلامی رسمی
1219000306 انقلاب اسلامی علوم قرآن و حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1203000308 دانش خانواده و جمعیت فقه و حقوق اسلامی بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1219000305 دانش خانواده و جمعیت علوم قرآن و حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1203000407 فلسفه اسلامی (1) فقه و حقوق اسلامی بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1219000406 نحو کاربردی (2) علوم قرآن و حدیث بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. 1203000529 آئین دادرسی کیفری فقه و حقوق اسلامی رسمی
1202000301 زبان خارجی علوم و معارف قرآن رسمی 1203000515 فقه تطبیقی فقه و حقوق اسلامی بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود.
1202000450 صرف عربی (2)- 921 به بعد علوم و معارف قرآن بعد از انتخاب واحد تصمیم‌گیری می‌شود. ... ... ... ...

نکات مهم :

  1. دروس تعیین شده براساس درخواستهای ارسالی از فرمهای فعال‌شده و سامانه SRM می‌باشد.

  2. چنانچه بعد از بازه حذف و اضافه، تعداد دانشجویان در دروس مذکور، کمتر از حد نصاب باشد، دروس از ارائه رسمی به خودخوان تغییر حالت خواهد داد.(دروس خودخوان بدون خدمات آموزشی نظیر استاد، آموزشیار و.... ارائه می‌شود)

  3. به دلیل اتمام مهلت تعیین‌شده برای ارسال درخواست ارائه درس، لطفا از ارسال درخواست به کارشناسان خودداری فرمایید. درخواستهای ارسالی بررسی نخواهد شد.

موفق و پیروز باشید
اداره آموزش الکترونیکی

 


١٥:٣٩ - دوشنبه ٩ مهر ١٣٩٧    /    عدد : ١٤٧٦    /    تعداد نمایش : ١١١٤


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: